Studijski programi prve stopnje

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Oddelčna navodila na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo (2. stopnja)

Oddelčna navodila (2. stopnja)

Na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL smo glede opravljanja obveznosti za višji letnik na Korespondenčni seji Sveta oddelka 21. 1. 2015 sprejeli naslednji sklep:

Ponovno vpisan študent ali študent brez statusa lahko na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo izjemoma obiskuje organizirane oblike študija za višji letnik študija, ne more pa opravljati izpitnih in drugih obveznosti pri vseh oblikah študija (predavanja, seminar, vaje). 

Sklep je veljaven od študijskega leta 2015/2016 dalje.

Študenti/študentke po vpisu v prvi letnik magistrskega študija izberejo mentorja/mentorico med pedagoškimi delavci Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo; sočasno izberejo morebitnega somentorja/somentorico ali zunanjega mentorja/mentorico. Glede na lastne raziskovalne interese in v dogovoru z mentorjem/mentorico, študenti/študentke določijo temo magistrske naloge in jo predvidoma do konca 3. semestra ustrezno razvijejo (opredelijo osrednja raziskovalna vprašanja, metode dela, izberejo temeljno literatura, določijo naslov ipd.). 


Študenti/študentke v 3. semestru (do 19. januarja tekočega študijskega leta) oddajo popolna in s strani mentorjev/mentoric podpisana obrazca:

Oddaja obrazcev v strokovno službo oddelka  poteka izključno elektronsko. Podpisniki vstavijo svoje podpise v zahtevane dokumente ali pa priložijo potrditveno elektronsko sporočilo (obvezna je uporaba službenih naslovov). 

Dispozicije pregleda tričlanska oddelčna komisija in poda pisne pripombe, ki jih posreduje mentorjem/mentoricam. Do začetka 4. semestra študenti/študentke, v kolikor je to potrebno, ustrezno dopolnijo in preoblikujejo dispozicijo. Pravočasno oddana oziroma dopolnjena dispozicija je pogoj za pristop k Magistrskemu seminarju, ki se izvaja v 4. semestru.

Glede na določila Pravilnika o zaključku študija na univerzitetnih študijskih programih prve stopnje vezana na prijavo teme, študent/študentka:

  • ki želi spremeniti temo prijavljenega magistrskega dela, odda v strokovno službo oddelka novo prijavo teme in nov obrazec za oddajo dispozicije. Temo lahko spremeni le, če dobi soglasje mentorjev/mentoric in predstojnika/predstojnic oddelka/oddelkov.
  • ki magistrskega dela ne odda v dveh letih od potrditve teme, mora v strokovno službo (vodilnega) oddelka oddati prošnjo za podaljšanje veljavnosti teme. Če prošnji ni ugodeno, mora študent/študentka prijaviti novo temo.

Navedena pravila veljajo tudi za študente/študentke, ki so na študijski izmenjavi v tujini.

(Sklep Pedagoškega kolegija EIKA, 7.4.2015, dopolnitev na Seji sveta oddelka, 3.11.2020)

Študenti/študentke po vpisu v prvi letnik magistrskega študija izberejo mentorja/mentorico med pedagoškimi sodelavci in sodelavkami Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo; sočasno predlagajo somentorja/somentorico z ene izmed partnerskih univerz v tujini. Glede na lastne raziskovalne interese in v dogovoru z mentorjem/mentorico, študenti/študentke določijo temo magistrske naloge in jo predvidoma do konca meseca decembra ustrezno razvijejo (opredelijo osrednja raziskovalna vprašanja, metode dela, izberejo temeljno literatura, določijo naslov ipd.). 

Študenti/študentke predvidoma do konca meseca decembra* oddajo popolna in s strani mentorjev/mentoric podpisana obrazca:

*Študenti programa Kreol oddajo prijavo teme in dispozicijo že v prvem letniku študija, ker sta potrjena obrazca pogoj za vpis v drugi letnik, ko gredo na izmenjavo na partnersko univerzo v tujini.

Oddaja obrazcev v strokovno službo oddelka poteka izključno elektronsko. Podpisniki vstavijo svoje podpise v zahtevane dokumente ali pa priložijo potrditveno elektronsko sporočilo (obvezna je uporaba službenih naslovov). 

Dispozicije pregleda oddelčni koordinator za program Kreol in poda morebitne pisne pripombe. Študenti/študentke, v kolikor je to potrebno, ustrezno dopolnijo in preoblikujejo dispozicijo. 

Glede na določila Pravilnika o zaključku študija na študijskih programih druge stopnje vezana na prijavo teme, študent/študentka:

  • ki želi spremeniti temo prijavljenega magistrskega dela, odda v strokovno službo oddelka novo prijavo teme in nov obrazec za oddajo dispozicije. Temo lahko spremeni le, če dobi soglasje mentorjev/mentoric in predstojnika/predstojnic oddelka/oddelkov.
  • ki magistrskega dela ne odda v dveh letih od potrditve teme, mora v strokovno službo (vodilnega) oddelka oddati prošnjo za podaljšanje veljavnosti teme. Če prošnji ni ugodeno, mora študent/študentka prijaviti novo temo.

Navodila za prijavo na zagovor magistrskega dela na magistrskem programu Etnologija in kulturna antropologija (enopredmetna in dvopredmetna smer) ter programu KREOL

1. Študent/ka mora imeti pred prijavo na zagovor potrjeno in veljavno temo ter dispozicijo magistrskega dela.

Obrazci za morebitno menjavo teme ter dispozicije in/ali mentorice ter podaljšanje veljavnosti teme so dostopni na spletni strani oddelka. Študent/ka in mentor/ica dodata na obrazce skenirana podpisa ali pošljeta potrditev po elektronski pošti (študent/ka mora pri tem uporabiti elektronski naslov naveden v VISu, mentor/ica pa mora uporabiti službeni naslov).

2. Ko je magistrsko delo vsebinsko primerno za zagovor, mentor/ica obvesti o tem preko elektronske pošte oddelčno strokovno službo in študenta/ko.

3. Študent/ka pošlje pdf končne verzije magistrskega dela po elektronski pošti v tehnični pregled v oddelčno knjižnico, kjer se pregleda:

- platnico,
- naslovnico,
- kazalo,
- naslov (slo. in ang.), izvleček (slo. in ang.), ključne besede (slo. in ang.),
- summary,
- citiranje (enotno družboslovno citiranje v celotni nalogi),
- oddelčni obrazec o lektoriranju.

Priloga: tehnična priporočila za izdelavo naloge in priloge
V primeru vprašanj se obrnite na oddelčno bibliotekarko (Damjana.ZbontarFurlan@ff.uni-lj.si, + 386 1 241 1528).

4. Oddelčna knjižnica obvesti oddelčno strokovno službo, ko je tehnični pregled zaključen. Potrditev o opravljenem pregledu se vnese v VIS.

5. Mentor/ica potrdi soglasje k oddaji dela v VISu.

6. Študent/ka je v VISu pozvan/a k oddaji magistrskega dela in morebitnih prilog.

Natančno preberite fakultetna navodila za oddajo magistrskega dela v VIS (zavihek: Oddaja zaključnega dela v preverjanje podrobnosti vsebine). Pazite, da se bosta popolnoma ujemala naslova magistrskega dela (slo. in ang.), ki ju boste vtipkali v VIS, z naslovoma v oddani pdf verziji naloge.

Oddaja magistrskega dela v ISEKO ni potrebna! Podpisana soglasja informatorjev (ali staršev) oddate v predal oddelčne dokumentacije pred knjižnico (predal Andraž Magajna - dokumentalist). Priloge (avtorske fotografije, transkripcije, avdio/video posnetke, risbe...) samostojno oddajte v sistem ISEKA z oddelčnimi navodili za oddajo. V primeru vprašanj se obrnite na dokumentalista (andraz.magajna@ff.uni-lj.si, +386 1 241 1584).

7. Strokovna služba oddelka sproži postopek preverjanja podobnosti vsebine. Poročilo se avtomatsko posreduje v pregled mentorju/ici, ki poda odločitev o ustreznosti magistrskega dela. Če je delo ustrezno, študent/ka pristopi k prijavi na zagovor. V primeru popravkov mora študent/ka delo popraviti in ga ponovno oddati preko VIS-a.

8. Po potrjeni ustreznosti magistrskega dela sledi prijava na zagovor, ob kateri strokovna služba preveri, če ima študent/ka opravljene vse s študijskim programom predpisane študijske obveznosti, ki so pogoj za pristop k zagovoru.  

Oddaja dokumentacije ob prijavi na zagovor:

Obrazec 1: prijava teme in obrazec za prijavo dispozicije magistrskega dela (praviloma shranjeno v oddelčni strokovni službi, preverimo ob prijavi).

- Obrazec 2: izjava mentorja o vsebinski ustreznosti magistrskega dela.
Obrazec izpolnite in ga pošljite v podpis mentorju/ici. Mentor/ica bo vstavil/a svoj podpis ali vam vrnil/a podpisan skeniran obrazec. V kolikor te možnosti nima, bo potrdil/a izjavo preko službenega e-naslova. 

obrazec 3: prijava na zagovor magistrskega dela.
Izpolnjen in podpisan obrazec pošljete v oddelčno strokovno službo po elektronski pošti.

- Trdo vezan izvod magistrskega dela za oddelčno knjižnico, z vezanim obrazcem o lektoriranju. 

- Soglasje za uporabo e-naslova (obrazec oddate, v kolikor ga niste izpolnili ob vpisu v višji letnik).
Obrazec vam posredujemo po elektronski pošti. Izpolnjen in podpisan obrazec pošljete v oddelčno strokovno službo po elektronski pošti.

9. Mentor/ica sporoči imena članov/ic komisije za zagovor in termin zagovora v oddelčno strokovno službo. Člani/ce komisije dostopajo do pdf verzije magistrskega dela preko VISa.

Zagovor poteka v predavalnici. Lahko pa se mentor/ica, študent/ka in člani/ce komisije dogovorijo o izvedbi zagovora preko IKT orodij.

10. O dogovorjenem terminu zagovora so člani/ce komisije za zagovor in študent/ka obveščeni/e po elektronski pošti (avtomatsko obvestilo iz VISa). Mentor/ica ali predsednik/ca komisije posredujeta v primeru on-line zagovora študentu/ki (in ostalim članom/icam) povezavo do srečanja. Študent/ka naj pred javnim zagovorom testira delovanje povezave s članicami komisije. Študent/ka lahko povezavo posreduje morebitnim zainteresiranim, ki se lahko udeležijo virtualnega zagovora zaključnega dela. Ko komisija študentu/ki zastavi vprašanja (ustno ali preko klepetalnice, če to platforma dopušča), si lahko študent/ka vzame krajši premor, da se pripravi na zagovor teh vprašanj. V tem času pa mora ostati pred zaslonom.

Pomembno:

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo obvešča študente/ke, da se sami z mentorjem/ico dogovarjajo glede rokov za oddajo delovnih verzij magistrskih del. Končna verzija magistrskega dela mora biti potrjena s strani mentorja/ice najkasneje v prvem tednu meseca septembra, da lahko zagotovimo izvedbo celotnega, zgoraj opisanega postopka, do konca meseca septembra.

Staff