Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Delovna praksa - EiKA

Delovna praksa

Namen prakse, kreditna vrednost in oddelčna koordinacija

Študijski programi etnologije in kulturne antropologije se izvajajo v obliki predavanj, seminarjev, vaj in terenskih vaj. Del programov pa je tudi delovna praksa. Z delovno prakso študentke in študenti pridobivajo nove izkušnje ter uporabljajo znanja, ki so jih pridobili med študijem. Namen delovne prakse je tudi seznanjanje študentov in študentk z delovnim okoljem – predvsem z ljudmi, zaposlenimi v institucijah, ki zaposlujejo ali bi lahko zaposlovale naše diplomante.


Študentke in študenti morajo opraviti delovno prakso glede na zahteve študijskega programa:

 • 1. stopnja enopredmetni: Praksa 1, 2, 3 (v vsakem letniku 30-urna praksa – 2 ECTS/leto).
 • 1. stopnja dvopredmetni: Praksa 1 in 2 (30-urna praksa v 2. in 3. letniku – 2 ECTS/leto).
 • 2. stopnja enopredmetni: Praksa (30-urna praksa v 1. letniku – 2 ECTS).

Letni nabor ur delovne prakse lahko študent sestavi z delom v največ dveh različnih organizacijah in/ali projektih.

Koordinatorka prakse:  
asist. Tina Krašovic

Govorilne ure: 
Po predhodnem dogovoru na tina.krasovic@ff.uni-lj.si. Kabinet 306 Zavetiška.
T: 01 241 15 18 
E: tina.krasovic@ff.uni-lj.si 

 

Delovna praksa je obveznost, ki jo lahko opravite povsod, kjer boste pridobili nova znanja in izkušnje tako s področja etnologije in kulturne antropologije kot tudi drugih področij, ki bodo koristna za nadaljevanje študija, raziskovanje ali za načrtovano zaposlitev. Izberete lahko delo v zavodih, društvih, inštitutih, podjetjih, mednarodnih organizacijah ali projektih. V vseh primerih se za priznanje prakse zahteva aktivna udeležba, posebnosti pa se razrešijo s koordinatorko delovne prakse, izjemoma z oddelčnim predstojnikom. Študente spodbujamo, da predlagate in odpirate nova področja povezovanja z najrazličnejšimi organizacijami in mentorji.

Prakso lahko opravljate kadar koli v tekočem letniku. Večina za to izkoristi čas med semestralnimi počitnicami.

Osnovne usmeritve in primeri praks, ki se priznajo kot študijska obveznost:

 • Terenska, kabinetno raziskovalna ali dokumentacijska praksa v organizacijah, ki v okviru svojih rednih dejavnosti po zakonu vključujejo in razvijajo znanja in veščine s področja etnologije in kulturne antropologije. Največkrat gre za delovne prakse v pokrajinskih ali regionalnih muzejih, v Slovenskem etnografskem muzeju, v Zavodih za varstvo kulturne dediščine, v Inštitutu za slovensko narodopisje, Glasbenonarodopisnem inštitutu SAZU, ipd. Na enak način je mogoče delati tudi v lokalnih muzejih, razvojnih agencijah, različnih projektnih pisarnah, medijskih hišah, založbah ipd., kjer seveda vključujejo antropološka znanja, vendar jih zakon k temu ne zavezuje.
 • Drugi javni in zasebni (kulturni, humanitarni, zdravstveni, športni idr.) zavodi in društva: delo v nevladnih in neprofitnih okoljih: prostovoljstvo, projektno delo, organizacija dogodkov, sodelovanje pri raziskavah, taborih, akcijah ipd.
 • Terenske vaje doma in na tujem, organizirane zunaj rednega pedagoškega procesa: kakršnokoli organizirano etnografsko delo, ki poteka v obliki različnih poletnih etnoloških/antropoloških raziskovalnih taborov, poletnih šol in drugih oblik organiziranega dela doma in na tujem: ob posebni privolitvi predstojnika tudi v okviru raziskovalnih projektov pod mentorstvom pedagoških delavcev Oddelka.
 • Male in velike cehovske (obrtniške, industrijske, finančne) združbe in organizacije.
 • Znanstvene konference in drugi javni nastopi: potrebno je aktivno sodelovati s prispevkom. 
 • Objava besedil v dnevnem časopisju ali v strokovni in znanstveni periodiki. Po dogovoru s koordinatorko lahko opravite prakso v obliki objavljenih reportaž s terena ali potovanj, poročil z znanstvenih srečanj, znanstvenih ali strokovnih člankov, recenzij knjig, itd. Objavljena besedila ne smejo biti identična tistim, ki so nastala pri seminarjih in vajah. Kopije objavljenega besedila morate oddati koordinatorki kot dodatno dokazilo o opravljeni praksi. 
 • Mednarodne organizacije: Ministrstvo za zunanje zadeve, Združeni narodi, Evropska unija, NATO, Združeni narodi, Greenpeace, Amnesty International in številne druge organizacije, ki delujejo doma ali v tujini. 
 • Delo v zamejskih in izseljeniških organizacijah Slovencev in drugih narodov ter etničnih skupin.
 • Knjižnica ali dokumentacija Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo.
 • Prakso lahko opravite tudi s predstavitvijo svoje študijske raziskave oziroma potopisa na osnovni ali srednji šoli (priznano do 30 ur delovne prakse, glede na izvedeno in dokumentirano predavanje). 
 • Študenti, ki so redno zaposleni, lahko ob odobritvi oddelčnega koordinatorja uveljavljajo tudi posebna dela v službi. 

Praksa je dragocen del študijskih obveznosti tudi z vidika vaših zaposlitvenih možnosti. Zato vam svetujemo, da prakso opravljate v raznovrstnih institucijah. Spremljajte tako Razpise in informacije o praksah na spletni strani oddelka kot na fizični oglasni deski na oddelku. Ob tem pa tudi sami iščite priložnosti za opravljanje prakse doma in v tujini ter kontaktirajte primerne institucije. Samoiniciativnost in angažiranost pri študentski praksi je lahko prvi korak do kasnejše zaposlitve. 

Najava opravljanja delovne prakse in izjava:

Koordinatorki asist. asist. Tina Krašovic (tina.krasovic@ff.uni-lj.si) pravočasno pošljite obvezne podatke: 

 • Priimek in ime
 • Naslov (ulica, hišna št., štev. pošte)
 • Ime in naslov institucije, kjer boste opravljali delovno prakso
 • Ime in kontaktni podatki mentorja
 • Predvidena datuma začetka in konca delovne prakse.

Najavo je potrebno poslati do 15. v mesecu preden boste začeli s prakso. Primer: Če boste prakso opravljali decembra, oddajte podatke najpozneje do 15. novembra, ker mora koordinatorka predhodno urediti vaše zdravstveno zavarovanje.

Hkrati morate do 15. v mesecu oddati tudi izjavo o odgovornem delu in upoštevanju mentorjevih navodil. Izpolnjeno in podpisano izjavo pošljite koordinatorki na e-mail naslov.
 

Izvedba prakse
 

Pridobitev potrdila institucije:

Ob zaključku prakse pri ustanovi in mentorju zaprosite za izpolnjeno in podpisano POTRDILO MENTORJA o opravljeni praksi.

Poročilo o delovni praksi:

Uredite gradivo in vtise ter spišite POROČILO O DELOVNI PRAKSI v obsegu 2-3 strani (5000-7000 znakov s presledki; Times New Roman, velikost črk 12, razmik 1,5). Poročilo o praksi oddajte v ISEKO in na mail tina.krasovic@ff.uni-lj.si najkasneje pet dni pred razpisanim izpitnim rokom. Na datum izpitnega roka koordinatorici na vpogled prinesite potrdilo mentorja in se udeležite ustnega razgovora.  . Na naslovnici poročila navedite ključne podatke o univerzi, fakulteti, oddelku, avtorju (tudi elektronski naslov), mentorju/koordinatorju; na dnu naslovnice navedite datum in kraj nastanka poročila. Besedilo naj bo jezikovno ustrezno in slovnično pravilno. Če navajate vire, upoštevajte pravila citiranja.

Poročilo naj ne bo dnevnik, prav tako vanj ne vnašajte impresij v smislu: »Delo mi je bilo všeč, ker je bila mentorica tako prijazna in vedno nasmejana.« Zanimajo nas vaše strokovne izkušnje in znanstvena spoznanja (o organizaciji dela; o temah in o uporabljenih metodah dela, o mentorstvu, novih veščinah, njihovi uporabnosti v etnologiji, itd.). 

Izpitni roki v študijskem letu 2023/2024: 

Petek, 26. 1. 2024 ob 11.00 
Petek, 16. 2. 2024 ob 11.00  
Petek, 28. 6. 2024 ob 11.00  
Petek, 23. 8. 2024 ob 11.00  
Petek, 13. 9. 2024 ob 11.00  

Izpiti potekajo v Avdiovizualnem laboratoriju nad oddelčnim tajništvom. 

Izpitne obveznosti: 

Izpit je opravljen, če študent/ka pravočasno (najkasneje pet dni pred razpisanim izpitnim rokom) odda POROČILO O PRAKSI ter na dan izpitnega roka na vpogled prinese POTRDILO MENTORJA in se udeleži ustnega razgovora.
Shranite vsa potrdila o opravljenih praksah kot dokaz delovnih izkušenj. Pri iskanju zaposlitve vam bodo v pomoč. 
Prosimo, da dosledno upoštevate navodila za opravljanje prakse. Prepoznih in nepopolnih prijav ne bomo upoštevali. Za kakršna koli dodatna vprašanja ali napotke se obrnite na koordinatorko. 

Študent mora biti na praktičnem usposabljanju po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju zavarovan za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pa mora biti tudi zavarovan za posebne primere.

Zato je poleg potrdila mentorja in poročila o delovni praksi, ki ju študent odda po opravljeni praksi, že pred začetkom prakse potrebno oddelčni koordinatorki prakse sporočiti in oddati dva dokumenta:

Tako izjavo kot najavo prakse mora študent oddati NAJKASNEJE DO 15. V MESECU PRED MESECEM IZVAJANJA PRAKSE. Primer: če boste prakso opravljali junija, je izjavo in najavo potrebno oddati do 15. maja. FF vas namreč mora pravočasno prijaviti na ZZZS. Priporočamo, da prakso izvajate v okviru zaključenega koledarskega meseca, saj se zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni obračunava za vsak mesec posebej.

Prakso vam bomo lahko priznali le, če boste izjavo in najavo oddali do 15. v mesecu pred izvajanjem prakse. 


 

Ponudnik prakse

Kontaktna oseba

Celoten dokument
Bankarium, Muzej bančništva Slovenije Urška Purg povezava na dokument
ZVKD Novo Mesto in Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo FF Tina Krašovic povezava na dokument
Mestni muzej Ljubljana Janja Rebolj povezava na dokument
Mirovni inštitut Tjaša Turnšek povezava na dokument
Mirovni inštitut dr. Lana Zdravković povezava na dokument
SED in partnerji (našteti v vabilu) Marko Smole povezava na dokument
Slovenski etnografski muzej mag. Adela Pukl povezava na dokument
KULA David Muster povezava na dokument
Mitski park Rodik

asist. Manca Račič

povezava na dokument
Rdeči križ Slovenije Tija Jerkič povezava na dokument
Slovensko etnološko društvo in soorganizatorji Marko Smole povezava na dokument
FHŠ UP, skupaj z ZRC SAZU in FF Zagreb

dr. Neža Čebron Lipovec

povezava na dokument
Mirovni inštitut dr. Lana Zdravković povezava na dokument
Mirovni inštitut dr. Lana Zdravković povezava na dokument
Slovenski etnografski muzej mag. Adela Pukl povezava na dokument
Tik Tok praksa doc. dr. Sarah Lunaček Brumen povezava na dokument
Galerija Ferzad - povezava na dokument
Računalniški muzej - povezava na dokument

Oddelek EIKA, FF UL

doc. dr. Sarah Lunaček Brumen povezava na dokument
IAPŠ, ZRC SAZU in Oddelek EIKA, FF UL dr. Blaž Bajič povezava na dokument

Mladi za podnebno pravičnost Brežice

- povezava na dokument

Poletna šola Etnolab

doc. dr. Alenka Bartulović povezava na dokument
Muzej novejše zgodovine Slovenije

Urška Purg

povezava na dokument
Dežela kozolcev - povezava na dokument
VSŠ Bled dr. Mateja Habinc povezava na dokument
Zavod Putscherle dr. Anja Moric povezava na dokument
Tehniški muzej Slovenije

Jakob Kovačič

povezava na dokument
Ambasada Rog             - povezava na dokument
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, FF asist. Ana Svetel

povezava na dokument 

(8. 6. 2021: prosta mesta so že zapolnjena) 

IRI UL asist. Veronika Zavratnik povezava na dokument
Slovenski etnografski muzej mag. Adela Pukl povezava na dokument
Zveza društev upokojencev Slovenije - povezava na dokument
Društvo SOS telefon - povezava na dokument
Oddelek EIKA, dokumentacija Manca Račič, Andraž Magajna povezava na dokument
Gornjesavski muzej Jesenice Špela Smolej Milat povezava na dokument
Adecco Nina Mihoci povezava na dokument
Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU mag. Daša Ličen povezava na dokument
Projekt Medland Bojan Brecelj povezava na dokument

Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU

dr. Saša Babič in dr. Saša Poljak Istenič povezava na dokument
Šmitkovi večeri in opravljanje prakse  dr. Mirjam Mencej in dr. Mateja Habinc povezava na dokument
Projekt raziskovanja zgodovine obrti in rokodelstva v Ljubljani Dr. Tomaž Simetinger povezava na dokument

Konferenca Senzorialno v gledališču - na sledi vonjav v vsakdanjem 
življenju in okraj njega

dr. Rajko Muršič povezava na dokument

SED

  povezava na dokument

Slovenski etnografski muzej

mag. Adela Pukl povezava na dokument 

URTP

Andrej Šumer povezava na dokument

ZRC SAZU, ISN

dr. Saša Babič, dr. Saša Poljak Istenič povezava na dokument

Slovenski etnografski muzej

mag. Adela Pukl povezava na objavo

CIPRA

  povezava na objavo

Oddelek EIKA

dr. Mateja Habinc povezava na dokument

Knjižnica OEiKA

Damjana Žbontar Furlan povezava na dokument

SED

Marko Smole povezava na dokument

Tržiški muzej

dr. Bojan Knific

povezava na dokument

Mirovni inštitut

  povezava na dokument

Slovenski etnografski muzej

mag. Ralf Čeplak Mencin

povezava na dokument

 

JZ Rokodelski center Ribnica

 

Polona Rigler Grm

povezava na dokument

Slovenska filantropija

 

povezava na dokument 

Večgeneracijski center Ljubljana (VGC)

 

povezava na dokument

Mirovni inštitut

Iztok Šori

povezava na dokument

SED in partnerji (našteti v vabilu)

Marko Smole

povezava na dokument

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (Območna enota Kranj)

Ana Svetel

Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije (Območna enota Kranj) 
išče študentko ali študenta etnologije 
za opravljanje prakse. 
Zainteresirani naj kontaktirajo oddelčno koordinatorko (ana.svetel@ff.uni-lj.si).

Podjetje Optiweb

 

povezava na obvestilo

Projekt Sensotra

Bajič Blaž, Abram Sandi, Muršič Rajko

povezava na dokument

ISN, ZRC SAZU

mag. Daša Ličen

povezava na dokument
Društvo Dvorec Carmen Maria Fernandez

povezava na dokument

Slovenski etnografski muzej ga. Barbara Sosič

povezava na dokument

Tiflološki muzej Kaja Zupanič, dr. Urša Valič

povezava na dokument

Društvo vojnih invalidov Ljubljana  g. Anton Orožim

povezava na dokument

Pokrajinski muzej Maribor                                             povezava na dokument
JZ Rokodelski center Ribnica ga. Polona Rigler Grm povezava na dokument
Društvo Hiša   povezava na dokument
Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev KRALJI ULICE  

povezava na dokument

MUZEJ NA PROSTEM - Dežela kozolcev  

povezava na dokument

Tržiški muzej dr. Bojan Knific povezava na dokument
Radio Študent g. Marko Doles
g. Andraž Magajna
povezava na dokument
ROKODELSKI CENTER DUO ŠKOFJA LOKA ga. Kati Sekirnik povezava na dokument
ACCESSCULT Dr. Urša Valič povezava na dokument

Staff