Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Delovna praksa - EiKA

Delovna praksa

Namen prakse, kreditna vrednost in oddelčna koordinacija

Študijski programi etnologije in kulturne antropologije se izvajajo v obliki predavanj, seminarjev, vaj in terenskih vaj. Del programov pa je tudi delovna praksa. Z delovno prakso študentke in študenti pridobivajo nove izkušnje ter uporabljajo znanja, ki so jih pridobili med študijem. Namen delovne prakse je tudi seznanjanje študentov in študentk z delovnim okoljem – predvsem z ljudmi, zaposlenimi v institucijah, ki zaposlujejo ali bi lahko zaposlovale naše diplomante.


Študentke in študenti morajo opraviti delovno prakso glede na zahteve študijskega programa:

 • 1. stopnja enopredmetni: Praksa 1, 2, 3 (v vsakem letniku 30-urna praksa – 2 ECTS/leto).
 • 1. stopnja dvopredmetni: Praksa 1 in 2 (30-urna praksa v 2. in 3. letniku – 2 ECTS/leto).
 • 2. stopnja enopredmetni: Praksa (30-urna praksa v 1. letniku – 2 ECTS).

Letni nabor ur delovne prakse lahko študent sestavi z delom v največ dveh različnih organizacijah in/ali projektih.

Koordinatorka prakse:  
asist. Tina Krašovic

Govorilne ure: 
Po predhodnem dogovoru na tina.krasovic@ff.uni-lj.si. Kabinet 306 Zavetiška.
T: 01 241 15 18 
E: tina.krasovic@ff.uni-lj.si 

 

Delovna praksa je obveznost, ki jo lahko opravite povsod, kjer boste pridobili nova znanja in izkušnje tako s področja etnologije in kulturne antropologije kot tudi drugih področij, ki bodo koristna za nadaljevanje študija, raziskovanje ali za načrtovano zaposlitev. Izberete lahko delo v zavodih, društvih, inštitutih, podjetjih, mednarodnih organizacijah ali projektih. V vseh primerih se za priznanje prakse zahteva aktivna udeležba, posebnosti pa se razrešijo s koordinatorko delovne prakse, izjemoma z oddelčnim predstojnikom. Študente spodbujamo, da predlagate in odpirate nova področja povezovanja z najrazličnejšimi organizacijami in mentorji.

Prakso lahko opravljate kadar koli v tekočem letniku. Večina za to izkoristi čas med semestralnimi počitnicami.

Osnovne usmeritve in primeri praks, ki se priznajo kot študijska obveznost:

 • Terenska, kabinetno raziskovalna ali dokumentacijska praksa v organizacijah, ki v okviru svojih rednih dejavnosti po zakonu vključujejo in razvijajo znanja in veščine s področja etnologije in kulturne antropologije. Največkrat gre za delovne prakse v pokrajinskih ali regionalnih muzejih, v Slovenskem etnografskem muzeju, v Zavodih za varstvo kulturne dediščine, v Inštitutu za slovensko narodopisje, Glasbenonarodopisnem inštitutu SAZU, ipd. Na enak način je mogoče delati tudi v lokalnih muzejih, razvojnih agencijah, različnih projektnih pisarnah, medijskih hišah, založbah ipd., kjer seveda vključujejo antropološka znanja, vendar jih zakon k temu ne zavezuje.
 • Drugi javni in zasebni (kulturni, humanitarni, zdravstveni, športni idr.) zavodi in društva: delo v nevladnih in neprofitnih okoljih: prostovoljstvo, projektno delo, organizacija dogodkov, sodelovanje pri raziskavah, taborih, akcijah ipd.
 • Terenske vaje doma in na tujem, organizirane zunaj rednega pedagoškega procesa: kakršnokoli organizirano etnografsko delo, ki poteka v obliki različnih poletnih etnoloških/antropoloških raziskovalnih taborov, poletnih šol in drugih oblik organiziranega dela doma in na tujem: ob posebni privolitvi predstojnika tudi v okviru raziskovalnih projektov pod mentorstvom pedagoških delavcev Oddelka.
 • Male in velike cehovske (obrtniške, industrijske, finančne) združbe in organizacije.
 • Znanstvene konference in drugi javni nastopi: potrebno je aktivno sodelovati s prispevkom. 
 • Objava besedil v dnevnem časopisju ali v strokovni in znanstveni periodiki. Po dogovoru s koordinatorko lahko opravite prakso v obliki objavljenih reportaž s terena ali potovanj, poročil z znanstvenih srečanj, znanstvenih ali strokovnih člankov, recenzij knjig, itd. Objavljena besedila ne smejo biti identična tistim, ki so nastala pri seminarjih in vajah. Kopije objavljenega besedila morate oddati koordinatorki kot dodatno dokazilo o opravljeni praksi. 
 • Mednarodne organizacije: Ministrstvo za zunanje zadeve, Združeni narodi, Evropska unija, NATO, Združeni narodi, Greenpeace, Amnesty International in številne druge organizacije, ki delujejo doma ali v tujini. 
 • Delo v zamejskih in izseljeniških organizacijah Slovencev in drugih narodov ter etničnih skupin.
 • Knjižnica ali dokumentacija Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo.
 • Prakso lahko opravite tudi s predstavitvijo svoje študijske raziskave oziroma potopisa na osnovni ali srednji šoli (priznano do 30 ur delovne prakse, glede na izvedeno in dokumentirano predavanje). 
 • Študenti, ki so redno zaposleni, lahko ob odobritvi oddelčnega koordinatorja uveljavljajo tudi posebna dela v službi. 

Praksa je dragocen del študijskih obveznosti tudi z vidika vaših zaposlitvenih možnosti. Zato vam svetujemo, da prakso opravljate v raznovrstnih institucijah. Spremljajte tako Razpise in informacije o praksah na spletni strani oddelka kot na fizični oglasni deski na oddelku. Ob tem pa tudi sami iščite priložnosti za opravljanje prakse doma in v tujini ter kontaktirajte primerne institucije. Samoiniciativnost in angažiranost pri študentski praksi je lahko prvi korak do kasnejše zaposlitve. 

Najava opravljanja delovne prakse in izjava:

Koordinatorki asist. asist. Tina Krašovic (tina.krasovic@ff.uni-lj.si) pravočasno pošljite obvezne podatke: 

 • Priimek in ime
 • Naslov (ulica, hišna št., štev. pošte)
 • Ime in naslov institucije, kjer boste opravljali delovno prakso
 • Ime in kontaktni podatki mentorja
 • Predvidena datuma začetka in konca delovne prakse.

Najavo je potrebno poslati do 15. v mesecu preden boste začeli s prakso. Primer: Če boste prakso opravljali decembra, oddajte podatke najpozneje do 15. novembra, ker mora koordinatorka predhodno urediti vaše zdravstveno zavarovanje.

Hkrati morate do 15. v mesecu oddati tudi izjavo o odgovornem delu in upoštevanju mentorjevih navodil. Izpolnjeno in podpisano izjavo pošljite koordinatorki na e-mail naslov.
 

Izvedba prakse
 

Pridobitev potrdila institucije:

Ob zaključku prakse pri ustanovi in mentorju zaprosite za izpolnjeno in podpisano POTRDILO MENTORJA o opravljeni praksi.

Poročilo o delovni praksi:

Uredite gradivo in vtise ter spišite POROČILO O DELOVNI PRAKSI v obsegu 2-3 strani (5000-7000 znakov s presledki; Times New Roman, velikost črk 12, razmik 1,5). Poročilo o praksi oddajte v ISEKO in na mail tina.krasovic@ff.uni-lj.si najkasneje pet dni pred razpisanim izpitnim rokom. Na datum izpitnega roka koordinatorici na vpogled prinesite potrdilo mentorja in se udeležite ustnega razgovora.  . Na naslovnici poročila navedite ključne podatke o univerzi, fakulteti, oddelku, avtorju (tudi elektronski naslov), mentorju/koordinatorju; na dnu naslovnice navedite datum in kraj nastanka poročila. Besedilo naj bo jezikovno ustrezno in slovnično pravilno. Če navajate vire, upoštevajte pravila citiranja.

Poročilo naj ne bo dnevnik, prav tako vanj ne vnašajte impresij v smislu: »Delo mi je bilo všeč, ker je bila mentorica tako prijazna in vedno nasmejana.« Zanimajo nas vaše strokovne izkušnje in znanstvena spoznanja (o organizaciji dela; o temah in o uporabljenih metodah dela, o mentorstvu, novih veščinah, njihovi uporabnosti v etnologiji, itd.). 

Izpitni roki v študijskem letu 2023/2024: 

Petek, 26. 1. 2024 ob 11.00 
Petek, 16. 2. 2024 ob 11.00  
Petek, 28. 6. 2024 ob 11.00  
Petek, 23. 8. 2024 ob 11.00  
Petek, 13. 9. 2024 ob 11.00  

Izpiti potekajo v Avdiovizualnem laboratoriju nad oddelčnim tajništvom. 

Izpitne obveznosti: 

Izpit je opravljen, če študent/ka pravočasno (najkasneje pet dni pred razpisanim izpitnim rokom) odda POROČILO O PRAKSI ter na dan izpitnega roka na vpogled prinese POTRDILO MENTORJA in se udeleži ustnega razgovora.
Shranite vsa potrdila o opravljenih praksah kot dokaz delovnih izkušenj. Pri iskanju zaposlitve vam bodo v pomoč. 
Prosimo, da dosledno upoštevate navodila za opravljanje prakse. Prepoznih in nepopolnih prijav ne bomo upoštevali. Za kakršna koli dodatna vprašanja ali napotke se obrnite na koordinatorko. 

Študent mora biti na praktičnem usposabljanju po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju zavarovan za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pa mora biti tudi zavarovan za posebne primere.

Zato je poleg potrdila mentorja in poročila o delovni praksi, ki ju študent odda po opravljeni praksi, že pred začetkom prakse potrebno oddelčni koordinatorki prakse sporočiti in oddati dva dokumenta:

Tako izjavo kot najavo prakse mora študent oddati NAJKASNEJE DO 15. V MESECU PRED MESECEM IZVAJANJA PRAKSE. Primer: če boste prakso opravljali junija, je izjavo in najavo potrebno oddati do 15. maja. FF vas namreč mora pravočasno prijaviti na ZZZS. Priporočamo, da prakso izvajate v okviru zaključenega koledarskega meseca, saj se zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni obračunava za vsak mesec posebej.

Prakso vam bomo lahko priznali le, če boste izjavo in najavo oddali do 15. v mesecu pred izvajanjem prakse. 


 

Ponudnik prakseKontaktna osebaCeloten dokument
Mestni muzej KrškoMestni muzej Krškopovezava na dokument
Bankarium, Muzej bančništva SlovenijeUrška Purgpovezava na dokument
ZVKD Novo Mesto in Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo FFTina Krašovicpovezava na dokument
Mestni muzej LjubljanaJanja Reboljpovezava na dokument
Mirovni inštitutTjaša Turnšekpovezava na dokument
Mirovni inštitutdr. Lana Zdravkovićpovezava na dokument
SED in partnerji (našteti v vabilu)Marko Smolepovezava na dokument
Slovenski etnografski muzejmag. Adela Puklpovezava na dokument
KULADavid Musterpovezava na dokument
Mitski park Rodikasist. Manca Račičpovezava na dokument
Rdeči križ SlovenijeTija Jerkičpovezava na dokument
Slovensko etnološko društvo in soorganizatorjiMarko Smolepovezava na dokument
FHŠ UP, skupaj z ZRC SAZU in FF Zagrebdr. Neža Čebron Lipovecpovezava na dokument
Mirovni inštitutdr. Lana Zdravkovićpovezava na dokument
Mirovni inštitutdr. Lana Zdravkovićpovezava na dokument
Slovenski etnografski muzejmag. Adela Puklpovezava na dokument
Tik Tok praksadoc. dr. Sarah Lunaček Brumenpovezava na dokument
Galerija Ferzad-povezava na dokument
Računalniški muzej-povezava na dokument
Oddelek EIKA, FF ULdoc. dr. Sarah Lunaček Brumenpovezava na dokument
IAPŠ, ZRC SAZU in Oddelek EIKA, FF ULdr. Blaž Bajičpovezava na dokument
Mladi za podnebno pravičnost Brežice-povezava na dokument
Poletna šola Etnolabdoc. dr. Alenka Bartulovićpovezava na dokument
Muzej novejše zgodovine SlovenijeUrška Purgpovezava na dokument
Dežela kozolcev-povezava na dokument
VSŠ Bleddr. Mateja Habincpovezava na dokument
Zavod Putscherledr. Anja Moricpovezava na dokument
Tehniški muzej SlovenijeJakob Kovačičpovezava na dokument
Ambasada Rog            -povezava na dokument
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, FFasist. Ana Svetel

povezava na dokument 

(8. 6. 2021: prosta mesta so že zapolnjena) 

IRI ULasist. Veronika Zavratnikpovezava na dokument
Slovenski etnografski muzejmag. Adela Puklpovezava na dokument
Zveza društev upokojencev Slovenije-povezava na dokument
Društvo SOS telefon-povezava na dokument
Oddelek EIKA, dokumentacijaManca Račič, Andraž Magajnapovezava na dokument
Gornjesavski muzej JeseniceŠpela Smolej Milatpovezava na dokument
AdeccoNina Mihocipovezava na dokument
Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZUmag. Daša Ličenpovezava na dokument
Projekt MedlandBojan Breceljpovezava na dokument
Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZUdr. Saša Babič in dr. Saša Poljak Isteničpovezava na dokument
Šmitkovi večeri in opravljanje prakse dr. Mirjam Mencej in dr. Mateja Habincpovezava na dokument
Projekt raziskovanja zgodovine obrti in rokodelstva v LjubljaniDr. Tomaž Simetingerpovezava na dokument
Konferenca Senzorialno v gledališču - na sledi vonjav v vsakdanjem 
življenju in okraj njega
dr. Rajko Muršičpovezava na dokument
SED povezava na dokument
Slovenski etnografski muzejmag. Adela Puklpovezava na dokument 
URTPAndrej Šumerpovezava na dokument
ZRC SAZU, ISNdr. Saša Babič, dr. Saša Poljak Isteničpovezava na dokument
Slovenski etnografski muzejmag. Adela Puklpovezava na objavo
CIPRA povezava na objavo
Oddelek EIKAdr. Mateja Habincpovezava na dokument
Knjižnica OEiKADamjana Žbontar Furlanpovezava na dokument
SEDMarko Smolepovezava na dokument
Tržiški muzejdr. Bojan Knificpovezava na dokument
Mirovni inštitut povezava na dokument
Slovenski etnografski muzejmag. Ralf Čeplak Mencinpovezava na dokument

 

JZ Rokodelski center Ribnica

 

Polona Rigler Grmpovezava na dokument
Slovenska filantropija povezava na dokument 
Večgeneracijski center Ljubljana (VGC) povezava na dokument
Mirovni inštitutIztok Šoripovezava na dokument
SED in partnerji (našteti v vabilu)Marko Smolepovezava na dokument
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (Območna enota Kranj)Ana SvetelZavod za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije (Območna enota Kranj) 
išče študentko ali študenta etnologije 
za opravljanje prakse. 
Zainteresirani naj kontaktirajo oddelčno koordinatorko (ana.svetel@ff.uni-lj.si).
Podjetje Optiweb povezava na obvestilo
Projekt SensotraBajič Blaž, Abram Sandi, Muršič Rajkopovezava na dokument
ISN, ZRC SAZUmag. Daša Ličenpovezava na dokument
Društvo DvorecCarmen Maria Fernandezpovezava na dokument
Slovenski etnografski muzejga. Barbara Sosičpovezava na dokument
Tiflološki muzejKaja Zupanič, dr. Urša Valičpovezava na dokument
Društvo vojnih invalidov Ljubljana g. Anton Orožimpovezava na dokument
Pokrajinski muzej Maribor          povezava na dokument
JZ Rokodelski center Ribnicaga. Polona Rigler Grmpovezava na dokument
Društvo Hiša povezava na dokument
Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev KRALJI ULICE povezava na dokument
MUZEJ NA PROSTEM - Dežela kozolcev povezava na dokument
Tržiški muzejdr. Bojan Knificpovezava na dokument
Radio Študentg. Marko Doles
g. Andraž Magajna
povezava na dokument
ROKODELSKI CENTER DUO ŠKOFJA LOKAga. Kati Sekirnikpovezava na dokument
ACCESSCULTDr. Urša Valičpovezava na dokument

Sodelavke in sodelavci oddelka