Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Dodatne informacije o programu KREOL

KREOL - Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi

KREOL - Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi 

Program CREOLE je prvi skupni evropski program na področju socialne/kulturne antropologije in je zasnovan kot temelj skupnega evropskega razvoja vede. Eden glavnih namenov programa je meduniverzitetno sodelovanje pri izmenjavi študentov in učiteljev ter doseganje višje ravni izobraževanja na socialnoantropološkem področju.

Program CREOLE nadgrajuje znanja, veščine in kompetence, ki jih študentje in študentke pridobijo na prvi stopnji študija, usposablja diplomante in diplomantke za samostojno raziskovalno, aplikativno in razvojno delo ter jim omogoča vpis na doktorski študij v okviru evropskih in izvenevropskih univerz. Nadaljevanje študija na doktorski stopnji je po uspešno zaključenem programu CREOLE lažje zaradi pridobljenih študijskih in raziskovalnih izkušenj v mednarodnem akdemskem okolju in ob vzajemnem priznavanju skupne diplome.

 

Sodelujoče institucije

Koordinator programa Creole na Univerzi v Ljubljani je izr. prof. dr. Jaka Repič, asistentka za izvedbo programa pa Ana Svetel. Skrbnik študijskega programa je red. prof. dr. Rajko Muršič.

Partnerske institucije poleg Univerze v Ljubljani:

 

Tematski moduli

Tri osrednje teme ali tematski moduli programa CREOLE so transnacionalni procesikulturna raznolikost in sodobne oblike identitet. V okviru teh tem bodo študenti in študentke poglabljali znanje o novih identitetah, materialni kulturi in potrošništvu ter o vizualni in popularni kulturi. To so stebri in skupne točke sodobnih usmeritev na vseh omenjenih oddelkih, na katerih delujejo nekateri vodilni evropski socialni/kulturni antropologi in antropologinje na omenjenih področjih.

Več na skupni spletni strani

 

Temeljni cilj programa CREOLE je posredovanje nadstandardnih sodobnih znanj z razvejanega področja socialne in kulturne antropologije ter etnologije tako slovenskim kot tudi ostalim evropskim in neevropskim študentom. Program vodijo sodelavci najbolj kakovostnih evropskih antropoloških in etnoloških univerzitetnih oddelkov, ki svoje pedagoško delo povezujejo s temeljnim in aplikativnim raziskovalnim delom tako v nacionalnem kot mednarodnem okviru.

Dodaten cilj programa je izboljšanje sodelovanja med evropskimi antropološkimi oziroma etnološkimi institucijami ter nadgradnja mednarodnih izmenjav študentov in študentk ter učiteljskega kadra v okviru sodelujočih institucij. Program namreč zahteva študij na najmanj dveh partnerskih institucijah.

Temeljni moduli oziroma tematska področja: Nove identitete, Materialna kultura in potrošništvo ter Vizualna in popularna kultura.


Teme v okviru modula Nove identitete so:

 • kulturna raznolikost;
 • transnacionalnost;
 • postkolonializem;
 • nacionalizem;
 • multikulturalizem;
 • medkulturnost;
 • migracije;
 • etničnost;
 • spol in spolnost;
 • globalne mreže in lokalnost;
 • koncepti univerzalnih človekovih pravic.


Teme v okviru modula Materialna kultura in potrošništvo so:

 • materialna kultura in družbena reprezentacija;
 • muzej kot prostor zbiranja materialnega gradiva;
 • prispevek muzejev k raziskavam socialne in kulturne antropologije;
 • vidiki zbiranja in razstavljanja materialne kulture;
 • prostorski koncepti;
 • regionalnost;
 • globalno potrošništvo in multikulturnost.


Teme v okviru modula Vizualna in popularna kultura so:

 • procesi globalizacije;
 • pomen vizualnih podob v vsakdanjem življenju;
 • vizualna antropologija (raziskave filmov, fotografskega gradiva itd.);
 • dokumentarna filmska produkcija (metode in tehnike snemanja in obdelave gradiva);
 • popularna kultura v sodobnem svetu;
 • telo in gibanje.

 

Temeljni cilj teh modulov je poglobitev znanja na področju ključnih sodobnih tem v evropski socialni/kulturni antropologiji, ki sočasno prispevajo tudi k razumevanju in konstrukciji skupne evropske identitete.

Drugostopenjski skupni mednarodni univerzitetni študijski program CREOLE traja 2 leti (4 semestre) in obsega 120 kreditnih točk. Študijski program nima smeri, obsega pa tri tematske module.

Študij poteka tako, da vsak študent ali študentka študira eno leto na domači univerzi, dva semestra na partnerskih oddelkih. Mobilnost študentov temelji na programu Erasmus+. Magistrsko delo pripravi pod skupnim somentorstvom profesorjev z matične in gostiteljske institucije.

Študij je dinamičen in temelji na modulih, ki obsegajo po 15 kreditnih točk. V prvem semestru poslušajo obvezni metodološki in regionalno-tematski modul. V metodološkem modulu študent ali študentka pridobi temeljna znanja o načinih življenja in utrdi obvladovanje metod znanstvenoraziskovalnega analitičnega dela s področja socialne in kulturne antropologije. Pri regionalno-usmeritvenem modulu pa se seznani z regionalnimi specifikami, ki jih lahko ob nadaljnjem študiju aplicira tudi na širši evropski kontekst.

V drugem in tretjem semestru morajo študentje in študentke izbrati dva izmed treh ponujenih modulov programa Creole: Nove identitete, Materialna kultura in potrošništvo ter Vizualna in popularna kultura. Poleg tega poslušajo izbirna predavanja gostujočih predavateljev partnerskih univerz in se udeležijo intenzivnega programa, tj poletne šole, na kateri se zberejo študenti vseh partnerskih univerz in predstavniki celotnega konzorcij programa. Zadnji semester obsega raziskovalno delo pod vodstvom dveh izkušenih mentorjev in priprava magistrskega dela. Zagovor magistrskega dela opravi na matični univerzi, ki izda tudi skupno diplomo.

Po uspešno opravljenih študijskih obveznostih pridobi diplomant oz. diplomantka strokovni naziv magister  socialne in kulturne antropologije oz. magistrica socialne in kulturne antropologije (mag. soc. in kult. antrop.).

Diplomsko listino izda matična univerza v skladu z nacionalno zakonodajo. Na Univerzi v Ljubljani je naveden zgornji naziv, konzorcij pa doda skupno diplomo, ki spremlja nacionalno diplomo in je del priloge k diplomi.

Študij po programu Creole odpre možnost za nadaljevanje na doktorski stopnji ali zaposlovanje v enakem obsegu kot magistrom in magistricam študija Etnologija in kulturna antropologija, a jim bistveno izboljša možnosti iskanja zaposlitve izven Republike Slovenije – predvsem v evropskih državah. Po zaključenem programu Creol se magistri in magistrice zaposlujejo  v znanstvenih, raziskovalnih, pedagoških, državnih in zasebnih podjetjih ter kulturnih institucijah, pa tudi v novinarstvu, državni upravi (na primer kot svetovalci za področja zunanje politike, politike narodnih manjšin, migracijske in azilne politike itd.), sodstvu in drugih segmentih državnega aparata in evropskih institucij. Lahko se zaposlijo še kot izvedenci za medkulturne stike, religije in migracije, urbanizem, založniške dejavnosti, turizem, kulturne dejavnosti ter mednarodne razvojne projekte, kot poznavalci jezikovnih in kulturnih posebnosti evropskih držav pa se lahko udejstvujejo tudi v mednarodnem gospodarstvu.

Sodelavke in sodelavci oddelka