Studijski programi prve stopnje

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Oddelčna navodila na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo (1. stopnja)

Oddelčna navodila (1. stopnja)

Na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL smo glede opravljanja obveznosti za višji letnik na Korespondenčni seji Sveta oddelka 21. 1. 2015 sprejeli naslednji sklep:

Ponovno vpisan študent ali študent brez statusa lahko na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo izjemoma obiskuje organizirane oblike študija za višji letnik študija, ne more pa opravljati izpitnih in drugih obveznosti pri vseh oblikah študija (predavanja, seminar, vaje). 

Sklep je veljaven od študijskega leta 2015/2016 dalje.

 

Študenti, ki ste v 2. letniku opravili obveznosti pri predmetu Seminar II, ne pozabite, da morate spiralno vezano seminarsko nalogo oddati v oddelčno knjižnico in nalogo naložiti v ISEKO (Oddajanje in pregledovanje vaj v sistemu ISEKA).

V oddelčno strokovno službo oddate izpolnjen in podpisan obrazec Obvestilo o oceni seminarski nalogi. Potrjen obrazec potrebujemo za vnos naslova seminarske naloge v VIS, kasneje pa ga bomo priložili k dokumentaciji za prijavo k zagovoru diplomskega dela.

Študenti/študentke prijavo teme (obrazec št. 1) in dispozicijo, ki morata biti potrjena s strani mentorja/mentorice, oddajo v oddelčno strokovno službo do petka, 19. 1. 2024Oddaja obrazcev poteka izključno elektronsko. Podpisniki vstavijo svoje podpise v zahtevane dokumente ali pa priložijo potrditveno elektronsko sporočilo (obvezna je uporaba službenih naslovov).

Opravljena obveznost bo potrjena v VISu s strani mentorja/mentorice, ko bo oddano temo in dispozicijo potrdil/a še predstojnik/predstojnica oddelka. Prijava na izpitni rok ni odprta/potrebna.
Študenti/študentke, ki ste na izmenjavi v tujini, morate prav tako oddati prijavo teme in dispozicijo. Predstavitve dispozicij boste po dogovoru z mentorjem/mentorico opravili po vrnitvi.
Glede na določila Pravilnika o zaključku študija na univerzitetnih študijskih programih prve stopnje vezana na prijavo teme, študent/študentka:
ki želi spremeniti temo prijavljenega diplomskega dela, odda v strokovno službo oddelka novo prijavo teme in nov obrazec za oddajo dispozicije. Temo lahko spremeni le, če dobi soglasje mentorjev/mentoric in predstojnika/predstojnic oddelka/oddelkov.
ki diplomskega dela ne odda v dveh letih od potrditve teme, mora v strokovno službo (vodilnega) oddelka oddati prošnjo za podaljšanje veljavnosti teme. Če prošnji ni ugodeno, mora študent/študentka prijaviti novo temo.

Navodila za prijavo na zagovor diplomskega dela na dodiplomskem programu Etnologija in kulturna antropologija (enopredmetna in dvopredmetna smer):

1. Študent/ka mora imeti pred prijavo na zagovor potrjeno in veljavno temo ter dispozicijo diplomskega dela.

Obrazci za morebitno menjavo teme ter dispozicije in/ali mentorice ter podaljšanje veljavnosti teme so dostopni na spletni strani oddelka. Študent/ka in mentor/ica dodata na obrazce skenirana podpisa ali pošljeta potrditev po elektronski pošti (študent/ka mora pri tem uporabiti elektronski naslov naveden v VISu, mentor/ica pa mora uporabiti službeni naslov).

2. Ko je diplomsko delo vsebinsko primerno za zagovor, mentor/ica obvesti o tem preko elektronske pošte oddelčno strokovno službo in študenta/ko.

3. Študent/ka pošlje pdf končne verzije diplomskega dela po elektronski pošti v tehnični pregled v oddelčno knjižnico, kjer se pregleda:

- platnico,
- naslovnico,
- kazalo,
- naslov (slo. in ang.), izvleček (slo. in ang.), ključne besede (slo. in ang.),
- summary,
- citiranje (enotno družboslovno citiranje v celotni nalogi),
- oddelčni obrazec o lektoriranju.

Priloga: tehnična priporočila za izdelavo naloge in priloge
V primeru vprašanj se obrnite na oddelčno bibliotekarko (Damjana.ZbontarFurlan@ff.uni-lj.si, + 386 1 241 1528).

4. Oddelčna knjižnica obvesti oddelčno strokovno službo , ko je tehnični pregled zaključen. Potrditev o opravljenem pregledu se vnese v VIS.

5. Mentor/ica potrdi soglasje k oddaji dela v VISu.

6. Študent/ka je v VISu pozvan/a k oddaji diplomskega dela in morebitnih prilog.

Natančno preberite fakultetna navodila za oddajo diplomskega dela v VIS (zavihek: Oddaja zaključnega dela v preverjanje podrobnosti vsebine). Pazite, da se bosta popolnoma ujemala naslova diplomskega dela (slo. in ang.), ki ju boste vtipkali v VIS, z naslovoma v oddani pdf verziji naloge.

Oddaja diplomskega dela v ISEKO ni potrebna! Podpisana soglasja informatorjev (ali staršev) oddate v predal oddelčne dokumentacije pred knjižnico (predal Andraž Magajna - dokumentalist). Priloge (avtorske fotografije, transkripcije, avdio/video posnetke, risbe...) samostojno oddajte v sistem ISEKA v skladu z oddelčnimi navodili za oddajo (Oddajanje in pregledovanje vaj v sistemu ISEKA).

V primeru vprašanj se obrnite na dokumentalista (andraz.magajna@ff.uni-lj.si, + 386 1 241 1584).

7. Strokovna služba oddelka sproži postopek preverjanja podobnosti vsebine. Poročilo se avtomatsko posreduje v pregled mentorju/ici, ki poda odločitev o ustreznosti diplomskega dela. Če je delo ustrezno, študent/ka pristopi k prijavi na zagovor. V primeru popravkov mora študent/ka delo popraviti in ga ponovno oddati preko VIS-a.

8. Po potrjeni ustreznosti diplomskega dela sledi prijava na zagovor, ob kateri strokovna služba oddelka preveri, če ima študent/ka opravljene vse s študijskim programom predpisane študijske obveznosti, ki so pogoj za pristop k zagovoru.  

Oddaja dokumentacije ob prijavi na zagovor:

Obrazec 1: prijava teme in obrazec za prijavo dispozicije diplomskega dela (praviloma shranjeno v oddelčni strokovni službi, preverimo ob prijavi).

Obrazec 2: izjava mentorja o vsebinski ustreznosti diplomskega dela.
Obrazec izpolnite in ga pošljite v podpis mentorju/ici. Mentor/ica bo vstavil/a svoj podpis ali vam vrnil/a podpisan skeniran obrazec. V kolikor te možnosti nima, bo potrdil/a izjavo preko službenega e-naslova. 

Obrazec 3: prijava na zagovor diplomskega dela.
Izpolnjen in podpisan obrazec pošljete v oddelčno strokovno službo po elektronski pošti.

- Obrazec Obvestilo o oceni seminarske naloge (praviloma shranjen v oddelčni strokovni službi , preverimo ob prijavi).

Trdo vezan izvod diplomskega dela za oddelčno knjižnico, z vezanim obrazcem o lektoriranju. 

Soglasje za uporabo e-naslova (obrazec oddate, v kolikor ga niste izpolnili ob vpisu v višji letnik).
Obrazec vam posredujemo po elektronski pošti. Izpolnjen in podpisan obrazec pošljete v oddelčno strokovno službo  po elektronski pošti.

9. Mentor/ica sporoči imena članov/ic komisije za zagovor in termin zagovora v oddelčno strokovno službo oddelka. Člani/ce komisije dostopajo do pdf verzije diplomskega dela preko VISa.

Zagovor poteka v predavalnici. Lahko pa se mentor/ica, študent/ka in člani/ce komisije dogovorijo o izvedbi zagovora preko IKT orodij.

10. O dogovorjenem terminu zagovora so člani/ce komisije za zagovor in študent/ka obveščeni/e po elektronski pošti (avtomatsko obvestilo iz VISa). Mentor/ica ali predsednik/ca komisije posredujeta v primeru on-line zagovora študentu/ki (in ostalim članom/icam) povezavo do srečanja. Študent/ka naj pred javnim zagovorom testira delovanje povezave s članicami komisije. Študent/ka lahko povezavo posreduje morebitnim zainteresiranim, ki se lahko udeležijo virtualnega zagovora zaključnega dela. Ko komisija študentu/ki zastavi vprašanja (ustno ali preko klepetalnice, če to platforma dopušča), si lahko študent/ka vzame krajši premor, da se pripravi na zagovor teh vprašanj. V tem času pa mora ostati pred zaslonom.

Pomembno:

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo obvešča študente/ke, da se sami z mentorjem/ico dogovarjajo glede rokov za oddajo delovnih verzij diplomskih del. Končna verzija diplomskega dela mora biti potrjena s strani mentorja/ice najkasneje v prvem tednu meseca septembra, da lahko zagotovimo izvedbo celotnega, zgoraj opisanega postopka, do konca meseca septembra.

Zagovor diplomskega dela mora biti izveden najkasneje 3 delovne dni pred zaključkom tekočega študijskega leta.

Sodelavke in sodelavci oddelka