Studijski programi prve stopnje

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Univerzitetni študijski program prve stopnje Etnologija in kulturna antropologija

Vsebine

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo na prvi stopnji študija izvaja univerzitetni študijski program ETNOLOGIJA IN KULTURNA ANTROPOLOGIJA, v okviru katerega je mogoče izbirati med naslednjima smerema:

  • Etnologija in kulturna antropologija – enopredmetna smer

Program ponuja nujno potrebna znanja in veščine za nadaljevanje študija na drugi stopnji. Študenti in študentke prve stopnje študijskega programa etnologija in kulturna antropologija poleg splošnih humanističnih in družboslovnih kompetenc pridobijo specifične kompetence, ki izhajajo iz poznavanja načinov življenja in kulturne raznolikosti ter omogočajo diplomantom in diplomantkam zaposlovanje v kulturnih, upravnih, vladnih in nevladnih, gospodarskih in izobraževalnih institucijah na področjih, ki zadevajo poznavanje procesov in sestavin vsakdanjega življenja, na primer problematiko življenja v ruralnih in urbanih okoljih, komunikacij, medijev in jezika, spolov, migracij, manjšin, človekovih pravic, zdravstvene kulture, religije, popularne kulture, založništva, trženja kulture, varovanja in ukvarjanja s kulturno dediščino ter ljudsko kulturo v spomeniškem varstvu in muzejih, dokumentacijskih centrih, knjižnicah itd. Posebna odlika študija etnologije in kulturne antropologije je pridobitev usposobljenosti za terensko delo in delo z ljudmi v različnih kulturnih kontekstih.

  • Etnologija in kulturna antropologija – dvopredmetna smer

Študentke in študenti prve stopnje študijskih programov etnologija in kulturna antropologija poleg splošnih humanističnih in družboslovnih kompetenc pridobijo specifične kompetence, ki izhajajo iz poznavanja načinov življenja in kulturne raznolikosti ter omogočajo diplomantom in diplomantkam zaposlovanje v kulturnih, upravnih, vladnih in nevladnih, gospodarskih in izobraževalnih institucijah na področjih, ki zadevajo poznavanje procesov in sestavin vsakdanjega življenja, na primer problematiko življenja v ruralnih in urbanih okoljih, komunikacij, medijev in jezika, spolov, migracij, manjšin, človekovih pravic, zdravstvene kulture, religije, popularne kulture, založništva, trženja kulture, varovanja in ukvarjanja s kulturno dediščino ter ljudsko kulturo v spomeniškem varstvu in muzejih, dokumentacijskih centrih, knjižnicah itd. Posebna odlika študija etnologije in kulturne antropologije je pridobitev usposobljenosti za terensko delo in delo z ljudmi v različnih kulturnih kontekstih. Pri študiju na prvostopenjskih dvopredmetnih univerzitetnih študijskih programih oziroma smereh si študenti in študentke pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh disciplin. Poleg ciljev, ki jih dosegajo na področju obeh izbranih disciplin, so diplomanti in diplomantke usposobljeni pridobljena znanja povezovati med seboj in tako tudi z drugimi področji.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

Oddelčna navodila. 

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Etnologija in kulturna antropologija - enopredmetna smer
Antropološke teorije 60 0 0 0 5 letni
Ekonomska antropologija 30 0 0 0 3 letni
Etnologija Azije 60 0 0 0 5 letni
Etnologija Evrope 30 0 60 0 6 zimski
Etnologija Slovenije 1 30 0 30 0 4 zimski
Etnologija Slovenije 2 30 0 30 0 4 letni
Kultura stavbarstva in bivanja 60 0 0 0 6 celoletni
Metodologija etnologije in kulturne antropologije 45 15 60 0 7 zimski
Praksa 1 0 0 0 0 2 letni
Socialni spomin in kulturna dediščina 60 0 0 0 6 celoletni
Vizualna antropologija 30 0 0 0 3 zimski
Zgodovina slovenske etnologije in kulturne antropologije 30 0 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Etnologija in kulturna antropologija - dvopredmetna smer
Antropološke teorije 60 0 0 0 5 letni
Etnologija Slovenije 1 30 0 30 0 4 zimski
Etnologija Slovenije 2 30 0 30 0 4 letni
Metodologija etnologije in kulturne antropologije 45 15 60 0 8 zimski
Socialni spomin in kulturna dediščina 60 0 0 0 6 celoletni
Zgodovina slovenske etnologije in kulturne antropologije 30 0 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Italijanski jezik 1 0 0 120 0 6 celoletni
Nemški jezik 1 0 0 120 0 6 celoletni
2. letnik P S V D KT Semester
Etnologija in kulturna antropologija - enopredmetna smer
Aplikativna antropologija in kulturni menedžment 30 0 0 0 3 letni
Etnologija Amerik 60 0 0 0 5 letni
Etnologija Slovenije 3 30 0 30 0 5 zimski
Etnološka muzeologija 60 0 0 0 5 zimski
Etnološko konservatorstvo 50 0 10 0 5 letni
Folkloristika 60 0 0 0 5 zimski
Praksa 2 0 0 0 0 2 letni
Teorije kulture, načini življenja in identitete 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Strokovni izbirni predmeti 2 6
Strokovni izbirni predmeti 3 3
Strokovni izbirni predmeti 4 6
Strokovni izbirni predmeti 5 6
Etnologija in kulturna antropologija - dvopredmetna smer
Etnologija Slovenije 3 30 0 30 0 5 zimski
Folkloristika 60 0 0 0 5 zimski
Praksa 1 0 0 0 0 2 letni
Teorije kulture, načini življenja in identitete 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 6 3
Strokovni izbirni predmeti 7 6
Strokovni izbirni predmeti 8 6
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Italijanski jezik 2 0 0 120 0 6 celoletni
Nemški jezik 2 0 0 120 0 6 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Seminar iz regionalne etnologije, antropologije in folkloristike 0 60 0 0 6 celoletni
Seminar iz sodobnih etnoloških in antropoloških tem 0 60 0 0 6 celoletni
Seminar iz splošne etnologije, urbanih, sodobnih in tradicionalnih načinov življenja 0 60 0 0 6 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Etnološka muzeologija - vaje 0 0 60 0 3 zimski, letni
Etnološko konservatorstvo - vaje 0 0 60 0 3 zimski, letni
Folkloristika - vaje 0 0 60 0 3 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Antropologija turizma 30 0 60 0 6 zimski, letni
Razvoj podeželja 30 0 60 0 6 zimski, letni
Regionalne raziskave in razvoj 30 0 60 0 6 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Antropologija spola in spolnosti 30 0 0 0 3 zimski, letni
Etničnost, nacionalizem, rasizem 30 0 0 0 3 zimski, letni
Geneza slovenske folkloristične teorije 30 0 0 0 3 zimski, letni
Slovensko ustno slovstvo 30 0 0 0 3 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Antropologija spola in spolnosti 30 0 0 0 3 zimski, letni
Aplikativna antropologija in kulturni menedžment 30 0 0 0 3 letni
Ekonomska antropologija 30 0 0 0 3 letni
Etničnost, nacionalizem, rasizem 30 0 0 0 3 zimski, letni
Etnologija Evrope 30 0 0 0 3 zimski
Geneza slovenske folkloristične teorije 30 0 0 0 3 zimski, letni
Slovensko ustno slovstvo 30 0 0 0 3 zimski, letni
Sorodstvo in socialna struktura 30 0 0 0 3 letni
Uvod v mitologijo 30 0 0 0 3 zimski
Vizualna antropologija 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 7 P S V D KT Semester
Antropologija turizma 30 0 60 0 6 zimski, letni
Razvoj podeželja 30 0 60 0 6 zimski, letni
Regionalne raziskave in razvoj 30 0 60 0 6 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 8 P S V D KT Semester
Seminar iz regionalne etnologije, antropologije in folkloristike 0 60 0 0 6 celoletni
Seminar iz sodobnih etnoloških in antropoloških tem 0 60 0 0 6 celoletni
Seminar iz splošne etnologije, urbanih, sodobnih in tradicionalnih načinov življenja 0 60 0 0 6 celoletni
3. letnik P S V D KT Semester
Etnologija in kulturna antropologija - enopredmetna smer
Diplomsko delo 0 0 0 0 5 letni
Ekološka antropologija 60 0 0 0 5 zimski
Etnologija Afrike 60 0 0 0 5 letni
Etnologija Avstralije in Oceanije 60 0 0 0 5 zimski
Praksa 3 0 0 0 0 2 letni
Simbolna antropologija 30 0 0 0 3 zimski
Sorodstvo in socialna struktura 30 0 0 0 3 letni
Urbana antropologija 30 0 0 0 3 letni
Uvod v mitologijo 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 5
Strokovni izbirni predmeti 2 3
Strokovni izbirni predmeti 3 6
Strokovni izbirni predmeti 4 3
Zunanji izbirni predmeti 9
Etnologija in kulturna antropologija - dvopredmetna smer
Diplomsko delo 0 0 0 0 4 letni
Ekološka antropologija 60 0 0 0 5 zimski
Kultura stavbarstva in bivanja 30 0 0 0 3 zimski
Praksa 2 0 0 0 0 2 letni
Simbolna antropologija 30 0 0 0 3 zimski
Urbana antropologija 30 0 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 5 5
Strokovni izbirni predmeti 6 5
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Preddiplomski seminar iz regionalne etnologije, antropologije in folkloristike 0 60 0 0 5 celoletni
Preddiplomski seminar iz sodobnih etnoloških in antropoloških tem 0 60 0 0 5 celoletni
Preddiplomski seminar iz splošne etnologije, urbanih, sodobnih in tradicionalnih načinov življenja 0 60 0 0 5 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Antropologija spola in spolnosti 30 0 0 0 3 zimski, letni
Etničnost, nacionalizem, rasizem 30 0 0 0 3 zimski, letni
Geneza slovenske folkloristične teorije 30 0 0 0 3 zimski, letni
Slovensko ustno slovstvo 30 0 0 0 3 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Antropologija turizma 30 0 60 0 6 zimski, letni
Razvoj podeželja 30 0 60 0 6 zimski, letni
Regionalne raziskave in razvoj 30 0 60 0 6 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Etnološka muzeologija - vaje 0 0 60 0 3 zimski, letni
Etnološko konservatorstvo - vaje 0 0 60 0 3 zimski, letni
Folkloristika - vaje 0 0 60 0 3 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Etnologija Afrike 60 0 0 0 5 letni
Etnologija Amerik 60 0 0 0 5 letni
Etnologija Avstralije in Oceanije 60 0 0 0 5 zimski
Etnologija Azije 60 0 0 0 5 letni
Etnološka muzeologija 60 0 0 0 5 zimski
Etnološko konservatorstvo 50 0 10 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Preddiplomski seminar iz regionalne etnologije, antropologije in folkloristike 0 60 0 0 5 celoletni
Preddiplomski seminar iz sodobnih etnoloških in antropoloških tem 0 60 0 0 5 celoletni
Preddiplomski seminar iz splošne etnologije, urbanih, sodobnih in tradicionalnih načinov življenja 0 60 0 0 5 celoletni

Sodelavke in sodelavci oddelka