Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Znanstveno-raziskovalni projekti na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo

Znanstveno-raziskovalni projekti 

Naša raziskovalna dejavnost poteka v okviru Znanstvenoraziskovalnega inštituta Filozofske fakultete. Sodelavci in sodelavke oddelka izvajamo temeljni raziskovalni program in vodimo ali sodelujemo v temeljnih raziskovalnih projektih, ki jih sofinancira Agencija za raziskovalno dejavnost RS. Aktivno pa se vključujemo tudi v različne aplikativne, razvojne in druge projekte, katerih namen je prenesti izsledke znanstvenega dela v prakso.

Sodelavci in sodelavke oddelka se dejavno vključemo tudi v mnoge projekte s tujimi partnerji, zlasti v programe EU, bilateralne projekte ter v druge raziskovalne in razvojne projekte, v katerih nastopa oddelek bodisi kot nosilec bodisi kot partner. Sodelavci in sodelavke oddelka tudi individualno sodelujejo v različnih projektih in mrežah, oddelek pa je zelo aktivno vključen tudi v evropske in srednjeevropske programe sodelovanja in izmenjav, kot sta Erasmus+ in Ceepus.

 

Temeljni raziskovalni program

Temeljni raziskovalni program, ARRS, šifra P6-0187

Vodja programa: izr. prof. dr. Jaka Repič

Izvaja: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani) in Slovenski etnografski muzej

Obdobje izvajanja: 2022-2027

O projektu:

Raziskovalni program Etnološke raziskave kulturnih znanj, praks in oblik socialnosti je nadaljevanje raziskovalnega programa Slovenske identitete v evropskem in svetovnem kontekstu in bo vključeval kontinuiteto temeljnih raziskav, a obenem sledil tudi sodobnim paradigmatskim premikom v teoretskih pristopih, razumevanju družbenih in kulturnih procesov in razvoju raziskovalnih metodologij. Kot krovni program ene od osrednjih raziskovalnih skupin na področju etnologije v Sloveniji je namenjen predvsem definiranju temeljnih strateških smernic naše discipline v prihajajočem obdobju. V tem smislu ga sestavljajo raziskave, ki bodo na eni strani skrbele za kontinuiteto dosedanjih raziskovalnih dosežkov programa (vzpostavljanje identitet in skupnosti, postsocialistični procesi in družbene vloge dediščin), na drugi pa bodo te dosežke nadgradile s posodobljenim konceptualnim aparatom in pristopi.

Osrednje raziskovalno vprašanje programa zadeva spremljanje, obravnavo in razumevanje družbenokulturnih procesov in transformacij na področju kulturnih znanj in praks (navade, načini življenja v posameznih družbenih okoljih, snovna in nesnovna kulturna dediščina, mitološke in ontološke značilnosti kulturnih reprezentacij, religijske in ritualne prakse) ter preteklih in sodobnih oblik socialnosti (različne družbene oblike, ki segajo od klasičnih identitetnih modelov naroda, etničnosti in nacionalnosti, diasporičnih in manjšinskih oblik, pa vse do situacijskih in dinamično spremenljivih družbenih in skupnostnih oblik, ki nastajajo, prehajajo in izginjajo skozi vsakdanje odnose, kažejo pa se v udejanjanju solidarnosti, vzajemnosti, samoniklih skupin, dinamičnih identifikacijskih procesov). Ti dve raziskovalni usmeritvi izhajata iz sodobnih pojmovanj kulture (znanja in prakse) in družbe (oblike socialnosti). Da pa bi poleg kontinuitete dosedanjega raziskovalnega dela programske skupine in razvoja etnologije, antropologije in folkloristike zagotovili tudi odpiranje raziskovalnih vprašanj, povezanih s hitrimi spremembami sodobnega časa, programu dodajamo še nekaj najaktualnejših tematskih sklopov, ki so se v etnološki in antropološki disciplini ne mednarodnih ravneh utrdili kot temeljna vprašanja 21. stoletja in se nanašajo na tiste družbenorazvojne in političnoekonomske izzive, od katerih reševanja bo odvisna predvsem prihodnost naših zanamcev (predvsem zdravje, okoljska problematika, migracije in mobilnosti, nove tehnologije).

 

Temeljni raziskovalni program, ARRS, šifra P5-0174, P6-0187

Nosilec programa: Božidar Jezernik

Izvaja: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo (raziskovalna skupina Etnologija pri Znanstvenoraziskovalnem inštitutu Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) skupaj s Slovenskim etnografskim muzejem.

Obdobje izvajanja: 2004-2008; 2009-2014; 2015-2020

O projektu

Temeljni raziskovalni projekti (ARRS)

Projekt financira ARRS, šifra: 28-122460.J6-3135. Vodja projekta: Leon Stefanija, član raz. skupine na OEKA: Rajko Muršič.

Spletna stran: http://muzikologijaff.si/gmgm/

 

Projekt financira ARRS, šifra: J6-1804. Projekt ZRC SAZU v sodelovanju s FF UL.

Vodja projekta: Miha Kozorog (ZRC SAZU), koordinator na OEKA: Peter Simonič.

Glasba in politika v post-jugoslovanskem prostoru: k novi paradigmi političnosti glasbe na prelomu stoletij (2018-2021). Projekt financira ARRS, šifra: J6-9365. Projekt ZRC SAZU v sodelovanju s FF UL. Vodja projekta: Ana Hofman (ZRC SAZU), koordinator na OEKA: Rajko Muršič.

Glasba in etnične manjšine: (trans)kulturna dinamika po letu 1991 (2017-2020), Projekt ARRS, šifra: J6-8261, Projekt FF v sodelovanju z ZRC SAZU. Vodja projekta: Svanibor Pettan (FF, UL), koordinatorica na OEiKA: Alenka Bartulović.

Zavarovana območja ob slovensko-madžarski meji: Izzivi sodelovanja in trajnostnega razvoja (2017-2020). Projekt ARRS, šifra J6-8254. Projekt ZRC SAZU v sodelovanju s FF UL. Vodja projekta: Jurij Fikfak (ZRC SAZU), koordinator na OEKA: Peter Simonič.

Dediščina prve svetovne vojne: reprezentacije in reinterpretacije (2016-2018), projekt ARRS, šifra: J6-7173. Vodja projekta: Božidar Jezernik. Partnerja: Fakulteta za družbene vede UL in ZRC SAZU.
Dela: Elaborat študentov: Spomeniki prve svetovne vojne

Angažirana preteklost: socialnoantropološka analiza transformacij popularne glasbe na območju nekdanje Jugoslavije (2013-2016), projekt ARRS, šifra: J6-5557. Vodja projekta: Rajko Muršič. Partner: ZRC SAZU.
Projektni blog: Trans-Yu-Formator, Knjiga Sounds of Attraction

Junaki in slavne osebnosti v Sloveniji in Srednji Evropi (2013-2016), projekt ARRS, šifra: J6-5558. Vodja projekta: Božidar Jezernik. Partner: ZRC SAZU.

Triglavski narodni park: dediščine, akterji, strategije, vprašanja, rešitve (2011-2014), projekt ARRS, šifra: J6-4310. Projekt ZRC SAZU v sodelovanju s FF UL. Vodja projekta: Jurij Fikfak (ZRC SAZU).

Strategije razvoja na sodobnih družinskih kmetijah (2011-2014), projekt ARRS, šifra J6-4210. Vodja projekta: Bojan Baskar. Partner: Družbenomedicinski inštitut pri ZRC SAZU.

Prazniki in oblikovanje nacionalne skupnosti na Slovenskem (2011-2014), projekt ARRS, šifra J6-4007. Vodja projekta: Božidar Jezernik. Partner: Inštitut za slovensko narodopisje pri ZRC SAZU.

Festivali skozi pogled kulturne antropologije: vloga novih festivalov pri ustvarjanju lokalnosti (2010-2012), podoktorski projekt ARRS, šifra: Z6-3661. Vodja projekta: Miha Kozorog.

Primerjalna analiza slovenske antropologije v evropskem raziskovalnem prostoru: preteklost, sedanjost in prihodnost (2009-2012), projekt ARRS, šifra J6-2273-0581-09. Vodja projekta: Rajko Muršič.

Primerjalna analiza konstruiranja in redefiniranja prostorskih konceptov v procesih slovenske integracije v nadnacionalne okvire (2008- 2011), projekt ARRS, šifra J6-0374-0581-08. Vodja projekta: Mirjam Mencej.

Državne in kulturne meje v jugovzhodni Evropi: Integracija ekspertnega znanja in revizija politik odpravljanja konfliktov (2007-2010), projekt ARRS, šifra J6-9660. Vodja projekta: Bojan Baskar.

Etnološke analize reprezentacij identitet in dediščine (2004-2007), projekt ARRS (prej MŠZŠ), šifra J6-6139. Vodja projekta:  Svanibor Pettan.

Etnološke raziskave slovenskih in drugih kultur (2001-2003), projekt ARRS (prej MŠZŠ), šifra J6-3134. Vodja projekta: Zmago Šmitek.

Leksikon etnologije Slovencev (2001-2003), projekt ARRS (prej MŠZŠ), šifra L6-3057. Vodja projekta: Mojca Ramšak.

Etnološke raziskave Slovencev (1996-2000), projekt ARRS (prej MŠZŠ), šifra J6-7694. Vodja projekta: Janez Bogataj.

Multikulturne raziskave (1996-2000), projekt ARRS (prej MŠZŠ), šifra J6-7814. Vodja projekta: Zmago Šmitek.

 

Aplikativni, razvojni in drugi projekti

Naročnik: Evropska komisija (Generalni direktorat za raziskave in inovacije). Vodja projekta: Tamara Giles-Vernick, Institut Pasteur. Koordinatorica za Filozofsko fakulteto: Uršula Lipovec Čebron. Raziskovalki: Neža Vodopivec in Anja Kociper.

Spletna stran: https://www.sonar-global.eu

B-Air (Radio neskončne umetnosti - Ustvarjanje zvočne umetnosti za dojenčke, malčke in ranljive skupine/Art Infinity Radio - Creating Sound Art for Babies, Toddlers and Vulnerable Groups), Radio Slovenija. Projekt financira EU, Kreativna Evropa. Spletna stran: https://ars.rtvslo.si/b-air/

Primerjalni pregled normativne ureditve področja rokodelstva v izbranih državah EU (2021-2022) Naročnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vodje projekta: Mateja Habinc, Neža Čebron Lipovec, Veronika Zavratnik. Raziskovalca: Tomaž Simetinger, Julija Zupan.

Naročnik: Evropska komisija (Generalni direktorat za raziskave in inovacije). Vodja projekta: Tamara Giles-Vernick, Institut Pasteur. Koordinatorica za Filozofsko fakulteto: Uršula Lipovec Čebron. Raziskovalki: Neža Vodopivec in Anja Kociper.

Spletna stran: https://www.sonar-global.eu

Izdaja slovarja, namenjenega lažji komunikaciji migrantov z zdravstvenim osebjem (2016-2018). Naročnik: Ministrstvo za notranje zadeve RS, sofinanciranje: Evropska Unija (Sklad za azil, migracije in vključevanje). Vodja projekta: Uršula Lipovec Čebron. Partnerji: Medicinska fakulteta, Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani ter Nacionalni inštitut za javno zdravje in Zdravniška zbornica Slovenije.
Objave:

Analiza razvoja in potencialov nevladja mladinskega polja (2011-2012), pogodba št. 3313-11-405022. Ustanova nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon. Naročnik: Urad RS za mladino. Vodja projekta: Rajko Muršič.

Razširitev enciklopedije naravne in kulturne dediščine na Slovenskem - DEDI II (2009-2010). Koordinator projekta: XLAB d.o.o. Partnerji: Filozofska fakulteta (Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Oddelek za umetnostno zgodovino, Oddelek za geografijo), Sinergise, Hruška, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geodetski inštitut Slovenije, Narodna univerzitetna knjižnica, Zavod za gradbeništvo.
Vodja projekta na FF: Božidar Jezernik.
Povezava na spletno stran

Z jeziki umetnosti po zakladnici kulturne dediščine (2007-2008). Vodja projekta: Vrtec Vodmat. Partner: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo FF. Vodja projekta: Lea Kužnik.

Primerjalna analiza in primeri dobre prakse glede urejanja romske kulturne problematike v evropskih državah (2006-2007). Naročnik: Ministrstvo za kulturo RS. Vodja projekta: Jaka Repič.

Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva v občini Žalec (2007-2008). Nosilka projekta: Občina Žalec. Vodja projekta: Jože Hudales. Partnerji: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete, Savinjska razvojna agencija, Hmezad Import-export d. d. Žalec Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec.

Tečaj o spoznavanju kulture, zgodovine in ustavne ureditve Republike Slovenije za prosilce za azil (2006). Naročnik: Ministrstvo za notranje zadeve RS.

Raziskava Benigarjeve rokopisne zbirke v Neuquenu (Argentina) (2005). Kulturni projekt »Slovenci zunaj RS« - Slovenci po svetu za leto 2005, Ministrstvo za kulturo RS. Oddelčna koordinatorica projekta: Uršula Lipovec Čebron.

Razvojno partnerstvo za področje poklicne in socialne integracije prosilcev za azil. Equal (2004-2007). Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL je podprl vključitev društva Matafir k sodelovanju v mreži društev in organizacij (Fundacija GEA 2000, Konzorcij Živa, Slovenska filantropija, JRS, Fakulteta za socialno delo, Mirovni inštitut). Koordinator projekta: Fundacija GEA 2000.

Mednarodni raziskovalni projekti

Koordinatorica projekta v Sloveniji:  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Heritološki laboratorij. Vodja projekta: Prof. dr. Matija Strlič. Pri projektu sodeluje raziskovalka: Mojca Ramšak

Projekt ARRS, Dvostranskih skupni raziskovalni projekt CEUS, kjer NCN (Narodowe Centrum Nauki) deluje v vlogi vodilne agencije.

Spletna stran.

Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowship. Vodja/mentorica: Mirjam Mencej. Raziskovalka: Judit Kis-Halas.

Povezavo do spletne strani najdete tukaj.

 

 

 

Koordinatorica projekta: Univerza v Burgosu, Španija. Koordinatorica za Filozofsko fakulteto: Alenka Bartulović. Raziskovalci: Urša Valič, Alenka Bartulović, Jože Hudales, Jana Kalin in Barbara Šteh.

Spletna stran.

 

 

 

Projekt Erasmus+. Koordinatorica projekta: Svobodna Univerza v Amsterdamu (vodja Ellen W. Bal). Koordinator za Filozofsko fakulteto: Rajko Muršič. Raziskovalci: Boštjan Kravanja, Ana Svetel, Sandi Abram in Rajko Muršič.

Spletna stran: https://happy-project.eu/

 

 

Projekt Erasmus+. Koordinator projekta: Munster University of Applied Sciences. Koordinatorka za Filozofsko fakulteto: Veronika Zavratnik. Raziskovalci: Blaž Bajič, Mateja Habinc, Jaka Repič in Veronika Zavratnik.

Povezava na spletno stran

 

Projekt HERA Joint Research Programme, Humanities in the European Research Area. Vodja projekta: Florian Steger, Inštitut za zgodovino, filozofijo in medicinsko etiko, Univerza v Ulm. Raziskovalka: Mojca Ramšak.

Spletna stran projekta
Projekt na MF UL

SENSOTRA – Čutne transformacije in transgeneracijski okoljski odnosi v Evropi med letoma 1950 in 2020 (2016-2021). Projekt ERC. Številka raziskave: ERC‐2015‐AdG 694893. Vodja projekta: Helmi Järviluoma, Univerza Vzhodne Finske (UEF), Joensuu. Koordinator slovenske raziskovalne skupine: Rajko Muršič. Raziskovalca: Blaž Bajič in Sandi Abram. Spletna stran projekta; Sprehod mobitel generacije - prispevek na Radiu Študent; Spletni prikaz čutnobiografskih sprehodov.

Vernacular religion on the boundary of Eastern and Western Christianity: continuity, changes and interactions (2016-2019). Projekt ERC, 7. Okvirni program. Vodja raziskave: Éva Pócs, Madžarska. Raziskovalka: Mirjam Mencej.

Cultural animalistic: literary, folkloristic, ethnological and culture-anthropological perspectives (2008-2013). Koordinator projekta: Inštitut za etnologijo in folkloro, Zagreb, Hrvaška. Raziskovalka: Mirjam Mencej.

Archive and Catalogue of Portuguese Legends, 2008-2010. Koordinator projekta: Fakulteta za humanistične in družboslovne vede, Univerza v Algarvu, Portugalska. Raziskovalka: Mirjam Mencej.

RAMSES II: Réseau euro-méditerranéen des centres de rechershe en sciences humaines sur l’aire méditerranéenne (2006-2009), Mreža odličnosti. Network of Excellence. 6. okvirni program EU.
Koordinator: Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme: Université de Provence, Centre national de la Recherche Scientifique, Université d'Aix-Marseille. Oddelčni koordinator (za poletne šole): Bojan Baskar.
Povezava na projektno spletno stran

EU-wide monitoring methods and systems of surveillance for species and habitats of Community interest (EUMON) (2004-2008). 6. okvirni program EU: Specific Target Research Project (STREP). Koordinator: UFZ – Centre for Environmental research Leipzig-Halle (Nemčija). Nosilec družboslovnega WP: Univerza v Durhamu, Velika Britanija. Oddelčni koordinator: Rajko Muršič.

Bilateralni mednarodni projekti

Financira: ARRS. Vodja projekta: Alenka Bartulović. Raziskovalke: Ana Svetel in Anja Moric.

National Borders and Social Boundaries in Europe: the case of Friuli (2018-2020). Financer: Fonds national Suisse de la recherche scientifique, Geneve. Mednarodni bilateralni raziskovalni projekt z oddelkom za antropologijo in sociologijo na Mednarodni doktorski šoli v Ženevi (Institut de hautes études internationales, Département d'anthropologie et de sociologie du développement, Geneve). Vodja projekta: Alessandro Monsutti, Département d'anthropologie et de sociologie du développement, Institut de hautes études internationales, Geneve. Koordinator projekta v Sloveniji: Bojan Baskar.

Kulti nacionalnih pesnikov in njihova narodotvorna vloga na Vzhodnem Jadranu (2018-2020). Mednarodni bilateralni projekt s Črno goro. Vodja projekta: Bojan Baskar.

Slovenstvo skozi zgodovino in sedanjost v obmejnih krajih Istre in Kvarnerja (2019-2020). Naročnik/financira: Urad Vlade republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu in ARRS. Vodja projekta: Barbara Riman, Inštitut za narodnostna vprašanja. Koordinatorka za Filozofsko fakulteto: Anja Moric. Raziskovalci: Danijel Grafenauer, Sofija Zver. Spletna stran.

Sodobne oblike postsocialistične samoartikulacije: potrošnja, verovanja in domovanja (2018–2019). Mednarodni bilateralni projekt z ZDA BI-US/18-19-014. Graduate School of Education, University of Pennsylvania, Philadelphia. Vodja projekta: Mirjam Mencej.

Vojna kot prelom v vrednotenju preteklih in sodobnih izkušenj (2016-2017). Mednarodni bilateralni raziskovalni projekt z BiH (BI-AR/16-17-017). Vodja projekta: Mateja Habinc.

Umetnost v diaspori: antropološka raziskava ustvarjalnosti med Slovenci v Argentini im med povratnimi migranti (2015-2017). Mednarodni bilateralni raziskovalni projekt z Argentino (BI-AR/15-17-010). Vodja projekta: Jaka Repič.

Transformacije popularne glasbe po razpadu SFR Jugoslavije: povratne zveze med Bosno in Hercegovino in Slovenijo (2014-2015). Mednarodni bilateralni raziskovalni projekt z Glasbeno akademijo v Sarajevu, Oddelkom za za muzikologijo in etrnomuzikologijo (BI-BA/14-15-006). Vodja projekta: Rajko Muršič.

Vzorci in dileme kulturnih identitet »med Evropo in Azijo«. Etnografske analize in primerjave predstavljanja prostora v Makedoniji in Sloveniji (2010-2011). Mednarodni bilateralni raziskovalni projekt z Univerzo Sv. Cirila in Metoda Skopje, Prirodoslovno-matematično fakulteto. Inštitutom za etnologijo in antropologijo. Vodja projekta: Zmago Šmitek.

Kulturna dediščina in evropske integracije (2008-2009). Mednarodni bilateralni raziskovalni projekt z Univerzo Cluj-Napoca in Univerzo v Bukarešti (Romunija). Vodja projekta: Rajko Muršič.

Antropološka analiza odnosa prebivalcev Evropske unije do klimatskih sprememb in obnovljivih virov energije (2007), British Council (Partnerships in Science) in ARRS. Projekt Oddelek za antropologijo Univerze v Durhamu (Velika Britanija) in Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Univerze v Ljubljani. Vodja projekta: Rajko Muršič.

Etnografija modernizacije (2005-2006). Mednarodni bilateralni raziskovalni projekt z Oddelkom za etnologijo in antropologijo Univerze sv. Cirila in Metoda v Skopju (Skopje, Makedonija). Vodja projekta: Rajko Muršič.

Koncept časa in prostora v vzhodno- in zahodnoevropski folklori (2004-2006). Mednarodni bilateralni raziskovalni projekt s Centro de Ciencias Humanes e Sociais, Universidade do Algarve, Faro (Faro, Portugalska). Vodja projekta: Mirjam Mencej.

Koncept časa in prostora pri južnih Slovanih (2004-2005). Mednarodni bilateralni raziskovalni projekt z Inštitutom za balkanologijo Srbske akademije znanosti in umetnosti v Beogradu (Beograd, Srbija in Črna gora). Medvladni program znanstveno-tehnološkega sodelovanja med republiko Slovenijo ter Srbijo in Črno goro za leto 2004-2005. Vodja projekta: Mirjam Mencej.

Raba in izraba tradicije (2001-2003). Mednarodni bilateralni raziskovalni projekt s Katedro za etnologijo Univerze v Lodžu (Lodž, Poljska). Vodja projekta: Božidar Jezernik.

Tradicijska kultura v Sloveniji in Makedoniji (2000-2003). Mednarodni bilateralni raziskovalni projekt z Oddelkom za etnologijo Univerze sv. Cirila in Metoda v Skopju (Skopje, Makedonija). Vodja: Božidar Jezernik.

Tradicijska kultura ob Sotli in kmečki turizem (2002-2002). Mednarodni bilateralni raziskovalni projekt z Oddelkom za etnologijo, Filozofske fakultete Univerze v Zagrebu (Zagreb, Hrvaška). Vodja: Božidar Jezernik.

Staff