Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Mednarodno sodelovanje na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo

Mednarodno sodelovanje

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo spodbuja mednarodno sodelovanje na področju študija v okviru mednarodnih programov izmenjav in z mednarodnim skupnim magistrskim programom Creol. Sodelujemo v mreži CEEPUS in programu ERASMUS+, ki omogočata izmenjavo študentov in študentk ter učiteljev in učiteljic z več kot 40 univerzami v Evropi in izven Evropske Unije (Kosovo, Srbija, Turčija, Argentina, Maroko). Oddelek je poskrbel za intenzivne mednarodne stike dostopne tudi študentom že pred začetkom programov izmenjav  v okviru MESSa (Mediteranskege etnološke poletne šole).

Oddelčna koordinatorica za mednarodno sodelovanje (za odhod v tujino)

  doc. dr. Alenka Bartulović
E-mail: alenka.bartulovic@ff.uni-lj.si
Telefon: +386 (1) 241 15 26

Oddelčna koordinatorica za mednarodno sodelovanje (za gostujoče študente in študentke)

  doc. dr. Sarah Lunaček Brumen
E-mail: sarah.lunacek@ff.uni-lj.si
Telefon: +386 (1) 241 15 86

Več informacij o mednarodnem sodelovanju in izmenjavah:

Filozofska fakulteta, Mednarodna pisarna
Univerza v Ljubljani, Mednarodno sodelovanje in izmenjave

 

CEEPUS

Ceepus je mednarodna mreža za izmenjavo študentov, študentk ter učiteljev, učiteljic v srednji in jugovzhodni Evropi. Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo je v program vključen že od leta 2001-2002.  

Oddelek sodeluje v mreži Borders and Borderlines (CIII-RO-0014). Oddelčna koordinatorica je doc. dr. Alenka Bartulović.

Za več informacij si oglejte še spletno stran CEEPUS in CMEPIUS.

ERASMUS

Erasmus je program vseživljenskega učenja, ki pokriva področje visokega šolstva in omogoča izmenjavo študentov, študentk ter mobilnost učiteljev, učiteljic in druge projekte (npr. prakse v tujini). Ena od aktivnosti Erasmus programa je izmenjava študentov in študentk, kar pomeni, da lahko del študijskih obveznosti opravijo na partnerski univerzi v tujini.

Študenti in študentke, ki se želijo udeležiti študijske izmenjave, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • v celotnem času izmenjave morajo imeti aktiven status študenta,
 • v času izmenjave morajo biti vpisani najmanj v 2. letnik dodiplomskega študija,
 • imajo poravnane vse finančne obveznosti iz naslova programa VŽU Erasmus ali Erasmus+

Študenti in študentke lahko odidejo na izmenjavo v tujino le na tiste institucije, kjer je mogoče zagotoviti priznavanje opravljenih obveznosti. Vsako leto je pred prijavo objavljen razpis, kjer so navedene vse institucije, s katerimi imamo podpisano bilateralno pogodbo. Prijave preko drugih oddelkov niso mogoče.

Študenti in študentke, ki se želijo udeležiti praktičnega ERASMUS+ usposabljanja (PRAKSA), morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • na razpis se lahko prijavi študent UL, ki ima v celotnem času praktičnega usposabljanja aktiven status študenta na matični članici UL z izjemo diplomantov, ki se prijavijo v zadnjem letniku študija (ko še imajo aktiven status študenta) in opravijo praktično usposabljanje po končanem študiju, vendar ne kasneje kot v enem letu po diplomi
 • imajo poravnane vse finančne obveznosti iz naslova programa VŽU Erasmus ali Erasmus+.

Obdobje praktičnega usposabljanja je omejeno od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. Na usposabljanje se lahko študent, študentka prijavi že v prvem letniku. Ob prijavi še ni potrebno navesti, kje boste prakso opravljali, morate pa po objavljenem razpisu slediti navodilom za prijavo.

Vsako leto je objavljen Javni razpis za zbiranje kandidatov za mobilnost študentov in študentk z namenom študija v okviru programa ERASMUS+. Rok za prijavo je ponavadi sredi meseca decembra. Študenti in študentke se prijavite na razpis preko VISa (razdelek: Prijava na izmenjavo). Natisnjeno prijavnico in vse zahtevane priloge, ki jih morate nujno naložiti v prijavo, oddate oddelčni koordinatorici, doc. dr. Alenki Bartulović (ali osebno v času govorilnih ur ali v poštni nabiralnik na Oddelku). 

Popolna vloga tako vključuje:

 • natisnjeno prijavnico (izpolnjeno v VISu),
 • dokazilo o povprečni oceni, ki se samodejno izpiše na prijavnico. V kolikor študent ali študentka na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih izpitih na predhodno opravljeni stopnji študija,
 • motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (v angleškem jeziku).

Nepopolnih vlog in vlog, ki so oddane po roku za prijavo, ne bo mogoče upoštevati.

Oddelčna merila za izbor kandidatov in kandidatk:

Kandidat(ka) lahko doseže največ 20 točk. V primerih, ko je za določeno destinacijo prijavljenih več kandidatov kot je razpisanih mest, imajo prednost:

 • kandidati in kandidatke, ki so zbrali več točk,
 • študenti in študentke višjih letnikov,
 • študenti in študentke, ki še niso bili na študijski izmenjavi.

Merila in točkovanje:

 • Študijski uspeh: Upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih izpitov in vaj (od 0 do 10 točk)
 • Motivacijsko pismo: Motivacijsko pismo mora biti napisano v angleškem jeziku. V pismu študent ali študentka pojasni svojo študijsko motivacijo za izbor programa, univerze in destinacije. Pojasni tudi, kakšna znanja in veščine namerava pridobiti.

Motivacijsko pismo z dobro utemeljitvijo: 6-10 točk
Motivacijsko pismo z nepopolno utemeljitvijo: 0-5 točk

Pomembno merilo za izbor je tudi znanje jezika, saj velika večina univerz izvaja programe izključno v domačem jeziku in priporočljivo vsaj osnovno znanje jezika izbrane univerze. Kandidat ali kandidatka v prijavi navede znanje jezikov in priloži potrdilo.


Po prijavi Mednarodna pisarna FF obvesti kandidata ali kandidatko o (ne)uspešni prijavi. 
Vsak študent ali študentka, ki je izbran za Erasmus+ izmenjavo, mora pred odhodom – v sodelovanju z oddelčno koordinatorico - izpolniti obrazec Študijski sporazum oziroma Learining Agreement. Obrazec je dosegljiv na spletni strani Mednarodne pisarne FF.

Pomembno: Pazljivo preglejte predmete, ki obstajajo v programih universe gostiteljice. Načeloma izbirate predmete na oddelkih za etnologijo/antropologijo, izjemoma pa lahko tudi predmete na drugih oddelkih, vendar naj bodo vsebinsko povezani z vašim primarnim študijem doma. To ne pomeni, da morate izbirati le vsebinsko takšne predmete, ki bi jih sicer poslušali doma, temveč lahko izberete tudi take etnološke in antropološke predmete, ki jih na domačem oddelku ne ponujamo. Pri izbiri predmetov pazite predvsem na to, da bodo predmet ponujali v tistem semestru, v katerem boste na izmenjavi. Ponekod so že na voljo urniki, sicer lahko tudi pišete koordinatorjem.

Velika večina univerz izvaja programe izključno v domačem jeziku – torej ne pričakujte predmetov v angleščini. Na univerzi gostiteljici ste ponavadi upravičeni do intenzivnega tečaja tujega jezika, ki se vam lahko prizna kot zunanji izbirni predmet. Študijski sporazum izpolnite s predmeti, ki jih nameravate opraviti, zraven pa pripišete predmete, za katere bi želeli, da se vam doma priznajo za opravljene. Pazite, da si ne pustite predmetov, ki jih v semestru, ko se vrnete, na našem oddelku ne bomo izvajali.

Prav tako bodite pozorni na zunanje izbirne predmete. Delitev KT in delno priznavanje tu ni možno, torej vam priznamo lahko toliko KT kot jih ima predmet v tujini. Ob vpisu v višji letnik študent ali študentka, ki odhaja v tujino, izbere predmete z oznako AA izbirni predmet na drugi fakulteti (z ustreznim številom KT). V primeru, da po podpisanem študijskem sporazumu, ko že bivate v tujini, pride do spremembe v izboru predmetov, morate o tem takoj obvestiti koordinatorico, pridobiti pisno soglasje, z njo pa oblikovati predlog spremembe in potrditi nov študijski sporazum. Spremenjen študijski sporazum študent shrani in predloži ob priznavanju ocen.

Minimalno število kreditnih točk (v nadaljevanju KT), ki jih mora študent v tujini med izmenjavo opraviti in ki morajo biti po povratku priznane, je 20 KT za semestrsko izmenjavo. (40 KT za 2 semestra). To je pogoj, da študent upraviči Erasmus+ finančno pomoč. Podroben postopek urejanja dokumentacije je opisan na spletni strani Mednarodne pisarne.

Po opravljeni študijski izmenjavi čimprej uredite priznavanje v tujini opravljenih predmetov. Na spletni strani Mednarodne pisarne je dosegljiv obrazec Potrdilo o priznavanju v tujini opravljenih obveznosti. Obrazec izpolnite (s svinčnikom) in se najavite na govorilne ure k oddelčni koordinatorici doc. dr. Alenki Bartulović. S seboj prinesite tudi druge dokumente:

 • zadnjo podpisano verzijo Študijskega sporazuma (Learning agreement),
 • potrdilo o opravljenih izpitih (Academic transcript),
 • potrdilo o priznavanju v tujini opravljenih obveznosti (s svinčnikom izpolnjen obrazec, ki je je dostopen na straneh Mednarodne pisarne FF.

Po pregledu dokumentov, bodo ti oddani v tajništvo. Sam. strok. delavka Mojca Bele bo vpisala ocene v VIS. Tajništvo oddelka skenirano dokumentacijo pošlje študentu po elektronski pošti, orginalni izvod pa z vsemi prilogami (Študijski sporazum FF, morebitne Spremembe študijskega sporazuma FF in Potrdilo o opravljenih obveznostih iz tujine) po vnosu v VIS posreduje na referat tiste stopnje, na kateri je študent ali študentka vpisan oziroma vpisana.
 

Študentje iz tujih univerz so dobrodošli, da študirajo na našem oddelku. Lahko pridejo preko Erasmus izmenjav in CEEPUS mreže ali se vpišejo na študij Kreol.

Več o prijavi na ERASMUS izmenjave strani mednarodne pisarne Filozofske fakultete in mednarodne pisarne univerze v Ljubljani.

Predmeti v letu 2023/2024 / Courses to choose 2023/2024 (under Department of Ethnology and Anthropology).

Predmeti v angleščini v letu 2023/24 (Lectures in English 2023/24).

Kontakt: sarah.lunacek@ff.uni-lj.si.

 

Staff