Studijski programi prve stopnje

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Oddelčna navodila na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo (2. stopnja)

Oddelčna navodila (2. stopnja)

Študenti/študentke po vpisu v prvi letnik magistrskega študija izberejo mentorja/mentorico med pedagoškimi delavci Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo; sočasno izberejo morebitnega somentorja/somentorico ali zunanjega mentorja/mentorico. Glede na lastne raziskovalne interese in v dogovoru z mentorjem/mentorico, študenti/študentke določijo temo magistrske naloge in jo predvidoma do konca 3. semestra ustrezno razvijejo (opredelijo osrednja raziskovalna vprašanja, metode dela, izberejo temeljno literatura, določijo naslov ipd.). 

Študenti/študentke v 3. semestru (do 10. januarja tekočega študijskega leta) oddajo popolna in s strani mentorjev/mentoric podpisana obrazca:

Oddaja obrazcev v oddelčno tajništvo poteka izključno elektronsko. Podpisniki vstavijo svoje podpise v zahtevane dokumente ali pa priložijo potrditveno elektronsko sporočilo (obvezna je uporaba službenih naslovov). 

Dispozicije pregleda tričlanska oddelčna komisija in poda pisne pripombe, ki jih posreduje mentorjem/mentoricam. Do začetka 4. semestra študenti/študentke, v kolikor je to potrebno, ustrezno dopolnijo in preoblikujejo dispozicijo. Pravočasno oddana oziroma dopolnjena dispozicija je pogoj za pristop k Magistrskemu seminarju, ki se izvaja v 4. semestru.

Glede na določila Pravilnika o zaključku študija na univerzitetnih študijskih programih prve stopnje vezana na prijavo teme, študent/študentka:

  • ki želi spremeniti temo prijavljenega magistrskega dela, odda v tajništvo oddelka novo prijavo teme in nov obrazec za oddajo dispozicije. Temo lahko spremeni le, če dobi soglasje mentorjev/mentoric in predstojnika/predstojnic oddelka/oddelkov.
  • ki magistrskega dela ne odda v dveh letih od potrditve teme, mora v tajništvo (vodilnega) oddelka oddati prošnjo za podaljšanje veljavnosti teme. Če prošnji ni ugodeno, mora študent/študentka prijaviti novo temo.

Navedena pravila veljajo tudi za študente/študentke, ki so na študijski izmenjavi v tujini.

(Sklep Pedagoškega kolegija EIKA, 7.4.2015, dopolnitev na Seji sveta oddelka, 3.11.2020)

Študenti/študentke po vpisu v prvi letnik magistrskega študija izberejo mentorja/mentorico med pedagoškimi sodelavci in sodelavkami Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo; sočasno predlagajo somentorja/somentorico z ene izmed partnerskih univerz v tujini. Glede na lastne raziskovalne interese in v dogovoru z mentorjem/mentorico, študenti/študentke določijo temo magistrske naloge in jo predvidoma do konca meseca decembra ustrezno razvijejo (opredelijo osrednja raziskovalna vprašanja, metode dela, izberejo temeljno literatura, določijo naslov ipd.). 

Študenti/študentke predvidoma do konca meseca decembra* oddajo popolna in s strani mentorjev/mentoric podpisana obrazca:

*Študenti programa Kreol oddajo prijavo teme in dispozicijo že v prvem letniku študija, ker sta potrjena obrazca pogoj za vpis v drugi letnik, ko gredo na izmenjavo na partnersko univerzo v tujini.

Oddaja obrazcev v oddelčno tajništvo poteka izključno elektronsko. Podpisniki vstavijo svoje podpise v zahtevane dokumente ali pa priložijo potrditveno elektronsko sporočilo (obvezna je uporaba službenih naslovov). 

Dispozicije pregleda oddelčni koordinator za program Kreol in poda morebitne pisne pripombe. Študenti/študentke, v kolikor je to potrebno, ustrezno dopolnijo in preoblikujejo dispozicijo. 

Glede na določila Pravilnika o zaključku študija na študijskih programih druge stopnje vezana na prijavo teme, študent/študentka:

  • ki želi spremeniti temo prijavljenega magistrskega dela, odda v tajništvo oddelka novo prijavo teme in nov obrazec za oddajo dispozicije. Temo lahko spremeni le, če dobi soglasje mentorjev/mentoric in predstojnika/predstojnic oddelka/oddelkov.
  • ki magistrskega dela ne odda v dveh letih od potrditve teme, mora v tajništvo (vodilnega) oddelka oddati prošnjo za podaljšanje veljavnosti teme. Če prošnji ni ugodeno, mora študent/študentka prijaviti novo temo.

Gradivo je v pripravi.

Sodelavke in sodelavci oddelka