Kontakt

+386 1 2411 146
borut.mikulec@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

Zimski semester: sreda 13.40-14.40, četrtek 13.40-14.40
Letni semester: četrtek 10.10-12.10

Kabinet 419

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

izr. prof. dr. Borut Mikulec

Borut Mikulec je izredni profesor za andragogiko na Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Poučuje predmete na prvi in drugi bolonjski stopnji: Primerjalna andragogika, Mednarodne perspektive v izobraževanju odraslih, Sociologija izobraževanja odraslih ter Izbrane teme iz sociologije izobraževanja odraslih. Njegovo raziskovanje se osredotoča na mednarodne in primerjalne raziskave v izobraževanju odraslih, vlogo transnacionalnih organizacij (EU, OECD, UNESCO) pri oblikovanju izobraževalne politike, evropsko in nacionalna ogrodja kvalifikacij, profesionalni razvoj izobraževalcev odraslih, vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja, nadaljevalno poklicno izobraževanje ter dejavno državljanstvo. Trenutno sodeluje v mednarodnem projektu »International & Comparative Studies in Adult Education and Lifelong Learning« ter nacionalnem projektu »Pedagoško-andragoške raziskave - Učenje in izobraževanje za kakovostno življenje v skupnosti«. Je član pomembnejših mednarodnih združenj s področja izobraževanja odraslih (ESREA, ISCAE) ter od leta 2017 glavni urednik mednarodne znanstvene revije »Andragoška spoznanja«.

Članki:

Mikulec, B. (2021). The influence of international intergovernmental organisations on Slovenian adult education policies. International Journal of Lifelong Education, letn 40, št. 1, str. 37-52. https://doi.org/10.1080/02601370.2021.1871674

Košmerl, T. in Mikulec, B. (2021). ‘You have to run it like a company’: The marketisation of adult learning and education in Germany and Slovenia. European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, letn 12, št. 1, str. 47-63. DOI: 10.3384/rela.2000-7426.ojs3466

Guimarães, P. in Mikulec, B. (2021). The paradox of utilitarian recognition of prior learning: the cases of Portugal and Slovenia. European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, letn 12, št. 1, str. 109-122.  DOI: 10.3384/rela.2000-7426.ojs1479.

Schwarz, J. in Mikulec, B. (2020). The Role of Organisations in the Professionalisation of Adult Educators in Germany and Slovenia. Andragoške studije/Andragogical Studies, letn 11, št. 2, str. 9-32. DOI: 10.5937/AndStud2002009S

MIKULEC, Borut. Diskurz krize, pandemija covida-19 in izobraževanje odraslih. Sodobna pedagogika. dec. 2020, letn. 71, št. 4, str. 112-119.

ERMENC, Klara S., MIKULEC, Borut. Koncept in umestitev učnega izida v slovenski visokošolski prostor. Revija za elementarno izobraževanje. 2020, letn. 13, pos. št., str. 105-128. DOI: 10.18690/rei.13.Spec.Iss.105-128.2020

GUIMARÃES, Paula, MIKULEC, Borut. Aprendizagem ao longo da vida e União Europeia: a instrumentalização da educação de adultos. Laplage em Revista. mai./ago. 2020, vol. 6, no. 2, str. 59-75. ISSN 2446-6220. DOI: 10.24115/S2446-6220202062851p.

MIKULEC, Borut. Competences of adult education professionals in the European and Slovene context. Journal of adult and continuing education. 2019, vol. 25, no. 1, str. 25-44, ilustr. ISSN 1479-7194. DOI: 10.1177/1477971418805502.

MIKULEC, Borut. Normative presumptions of the European Union's adult education policy. Studies in the education of adults. 2018, vol. 50, no. 2, str. 133-151, ilustr. ISSN 1478-9833. DOI: 10.1080/02660830.2018.1522942.

MIKULEC, Borut. Pomen dejavnega državljanstva in državljanske vzgoje v času migracij in begunske krize v Evropi. AS. Andragoška spoznanja : prva slovenska revija za izobraževanje odraslih. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 23, [št.] 1, str. 41-52. ISSN 1318-5160. DOI: 10.4312/as.23.1.41-52.

JELENC-KRAŠOVEC, Sabina, MIKULEC, Borut. Vpliv evropeizacije izobraževanja na potrženje in poblagovljenje politike in prakse izobraževanja odraslih v Sloveniji. AS. Andragoška spoznanja : prva slovenska revija za izobraževanje odraslih. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 23, [št.] 4, str. 67-85, graf. prikazi, tabele. ISSN 1318-5160. DOI: 10.4312/as.23.4.67-85.

MIKULEC, Borut. On democratic adult education: navigating the dialogue between consensus and dissensus in contemporary multicultural communities. Dyskursy Młodych Andragogów: rocznik. 2017, št. 18, str. 89-101. ISSN 2084-2740.

MIKULEC, Borut. Impact of the Europeanisation of education: qualifications frameworks in Europe. European educational research journal. 2017, vol. 16, no. 4, str. 455-473, ilustr. ISSN 1474-9041. DOI: 10.1177/1474904116673645.

KUMP, Sonja, MIKULEC, Borut. Raziskava PIAAC kot orodje za oblikovanje na podatkih temelječe politike izobraževanja odraslih : primer analize neekonomskih dejavnikov pri oblikovanju politike aktivnega staranja. Sodobna pedagogika. dec. 2017, letn. 68 = 134, št. 4, str. 14-33, graf. prikazi, tabele. ISSN 0038-0474.

MIKULEC, Borut, ERMENC, Klara S. Slovensko ogrodje kvalifikacij : od globalnih trendov in evropskih priporočil do Zakona o slovenskem ogrodju kvalifikacij. Sodobna pedagogika. mar. 2017, letn. 68 = 134, št. 1, str. 68-83. ISSN 0038-0474.

MIKULEC, Borut. Pomen dejavnega državljanstva in državljanske vzgoje v času migracij in begunske krize v Evropi. AS. Andragoška spoznanja : prva slovenska revija za izobraževanje odraslih. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 23, [št.] 1, str. 41-52. ISSN 1318-5160. DOI: 10.4312/as.23.1.41-52.

MIKULEC, Borut, JELENC-KRAŠOVEC, Sabina. Marketising Slovene adult education policies and practices using mechanisms of the Europeanisation of education. European journal for research on the education and learning of adults. 2016, vol. 7, no. 2, str. 151-170, ilustr. ISSN 2000-7426.

MIKULEC, Borut, ERMENC, Klara S. Qualifications frameworks between global and European pressures and local responses. SAGE open. 2016, 10 str. ISSN 2158-2440. DOI: 10.1177/2158244016644948.

MIKULEC, Borut. The possibilities of intercultural education in European society. International journal of Euro-Mediterranean studies. [Print ed.]. 2015, vol. 8, no. 1, str. 43-61, 88, 92, 94. ISSN 1855-3362.

MIKULEC, Borut. Koncepti znanja, subjektivnosti in izobraževanja odraslih v evropski politiki izobraževanja odraslih = Concepts of knowledge, subjectivity and adult education in European adult education policy. Sodobna pedagogika. dec. 2015, letn. 66 = 132, št. 4, str. 46-61, 48-63. ISSN 0038-0474.

MIKULEC, Borut. Validation of non-formal and informal learning from a European perspective - linking validation arrangements with national qualifications frameworks. AS. Andragoška spoznanja : prva slovenska revija za izobraževanje odraslih. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 21, [št.] 4, str. 7-19. ISSN 1318-5160.

MIKULEC, Borut. Izobraževanje: čudežna tabletka sodobne družbe? : interkulturno izobraževanje slovenske družbe v evropskem multikulturnem kontekstu. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. jan.-apr. 2015, letn. 52, št. 1/2, str. 97-112, 304-305. ISSN 0040-3598.

MIKULEC, Borut. Formation of adult education policy from a European perspective. Andragoške studije : časopis za proučavanje obrazovanja i učenja odraslih. br. 1, jun 2015, str. 9-24. ISSN 0354-5415.

MIKULEC, Borut. Reteoretizacija priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja. AS. Andragoška spoznanja : prva slovenska revija za izobraževanje odraslih. [Tiskana izd.]. 2014, letn. 20, [št.] 4, str. 23-38. ISSN 1318-5160.

MIKULEC, Borut. Družbene spremembe in vseživljenjsko učenje. AS. Andragoška spoznanja : prva slovenska revija za izobraževanje odraslih. [Tiskana izd.]. 2013, letn. 19, [št.] 4, str. 70-79. ISSN 1318-5160.

ERMENC, Klara S., MIKULEC, Borut. Slovensko ogrodje kvalifikacij med globalnim, evropskim in lokalnim. Sodobna pedagogika. okt. 2011, letn. 62 = 128, št. 4, str. 30-50. ISSN 0038-0474.

MIKULEC, Borut. Od trka civilizacij do sobivanja v raznolikosti. Sodobna pedagogika. jun. 2010, letn. 61 = 127, št. 2, str. 252-267. ISSN 0038-0474.

 

Monografije

MIKULEC, Borut. Evropeizacija izobraževanja : izobraževanje odraslih med teorijo, evropsko in nacionalnimi politikami ter prakso. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 338 str., tabele. Zbirka Nagrajene doktorske disertacije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. ISBN 978-961-06-0142-5, ISBN 978-961-06-0143-2.

 

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

MIKULEC, Borut, et al. National qualitications frameworks as a policy instrument for lifelong learning in Ghana, Malaysia and Serbia. V: EGETENMEYER, Regina (ur.), BOFFO, Vanna (ur.), KRÖNER, Stefanie (ur.). International and comparative studies in adult and continuing education. Firenze: Firenze University Press, 2020. Str. 81-99. ISBN 978-88-5518-153-2, ISBN 978-88-5518-154-9.

MIKULEC, Borut. Building the European community through education and lifelong learning. V: ERMENC, Klara S. (ur.), MIKULEC, Borut (ur.). Building inclusive communities through education and learning. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 2019. Str. [39]-56. ISBN 978-1-5275-3696-8, ISBN 1-5275-3696-3.

KOŠMERL, Tadej, MIKULEC, Borut. Primerjava izobraževanja odraslih v Sloveniji in Nemčiji: ljudske univerze in Volkshochschulen. V: MERMOLJA, Eva (ur.), et al. Soustvarjamo družbo znanja : [zbornik ob 60-letnici Zveze ljudskih univerz Slovenije]. Ljubljana: Zveza ljudskih univerz Slovenije, 2019. Str. 24-33. ISBN 978-961-94122-2-0.

MIKULEC, Borut. Komunikativna akcija kot pogoj skupnostnega izobraževanja in demokratizacije družbe. V: RADOVAN, Marko (ur.), KOŚCIELNIAK, Marek (ur.). Learning and education in community : the role of schools and community organisations = Učenje in izobraževanje v skupnosti : vloga šole in skupnostnih organizacij. 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = University Press, Faculty of Arts, 2015. Str. 47-60. ISBN 978-961-237-722-9.

 

Predgovor, spremna beseda

MIKULEC, Borut. Kaj transformirati? Izobraževanje odraslih, trajnostni razvoj in okoljska gibanja : uvodnik. Andragoška spoznanja. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 27, [št.] 1, str. 3-21. ISSN 1318-5160.  DOI: 10.4312/as/9922.

LIČEN, Nives, MAKOVEC RADOVAN, Danijela, MIKULEC, Borut (2020). Učenje na delu: povezovanje učenja, dela in raziskovanja v času negotovosti = Workplace learning: learning, work, and research in a time of uncertainty. Andragoška spoznanja. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 26, [št.] 3, str. 3-13. ISSN 1318-5160. DOI: 10.4312/as.26.3.3-13.

EGETENMEYER, Regina, MIKULEC, Borut. International and comparative adult education : editorial = Mednarodno in primerjalno izobraževanje odraslih : uvodnik. Andragoška spoznanja. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 25, [št.] 1, str. 3-13. ISSN 1318-5160. DOI: 10.4312/as.25.1.3-13.

ERMENC, Klara S., MIKULEC, Borut. Editorial. V: ERMENC, Klara S. (ur.), MIKULEC, Borut (ur.). Building inclusive communities through education and learning. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 2019. Str. [1]-11. ISBN 978-1-5275-3696-8, ISBN 1-5275-3696-3.

MIKULEC, Borut, KUMP, Sonja. Adult education policies in the states of the territory of former Yugoslavia : between the legacy of state socialism and European and global pressures : editorial = Politike izobraževanja odraslih v državah na območju nekdanje Jugoslavije : med zapuščino socializma ter evropskimi in globalnimi smernicami : uvodnik. AS. Andragoška spoznanja. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 24, [št.] 4, str. 3-18. ISSN 1318-5160. DOI: 10.4312/as.24.4.3-18.

MIKULEC, Borut. Nekateri trendi razvoja na področju izobraževanja odraslih - izobraževanje odraslih med znanostjo, politiko in prakso : uvodnik = Some trends in the development of adult education - adult education at the crossroads of science, politics and practice : editorial. AS. Andragoška spoznanja. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 24, [št.] 2, str. 3-18. ISSN 1318-5160. DOI: 10.4312/as.24.2.3-18.

MIKULEC, Borut. Globalizacija in evropeizacija izobraževanja odraslih : uvodnik = Globalisation and Evropeanisation of adult education : editorial. AS. Andragoška spoznanja [Tiskana izd.]. 2017, letn. 23, [št.] 4, str. 3-18. ISSN 1318-5160. hDOI: 10.4312/as.23.4.3-18.

MIKULEC, Borut, TKALEC, Vladimir. Uvod. V: MIKULEC, Borut (ur.), TKALEC, Vladimir (ur.), MARENTIČ, Urška. Priložnost za nov začetek - vloga sindikatov v aktivni politiki zaposlovanja : zbornik prispevkov usposabljanj za člane sindikata. Ljubljana: Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, 2014. Str. 4-6. ISBN 978-961-281-496-0.

 

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

19. 10. 2020
Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Gostujoča predavanja dr. Iváneka z Ostravske univerze

03. 09. 2020
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Spletna predstavitev za tuje študente

26. 08. 2020
Oddelek za zgodovino

Javno vodstvo po razstavi En krompir, tri države

26. 08. 2020
Oddelek za arheologijo

Metalurški dan

26. 08. 2020
Oddelek za filozofijo

Konferenca, posvečena Mahatmi Gandhiju