Zgodovina vzgoje in izobraževanja

Zgodovina vzgoje in izobraževanja

Stopnja: 1

Ure predavanj:90

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:7

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Vidmar Tadej

Vsebina

• Vprašanja in problemi vzgoje in izobraževanja so predstavljeni v zgodovinskem kontekstu. Razvoj teorij, konceptov, strategij reševanja problemov ter empirične ugotovitve v tej zvezi. Povezava pedagogike in andragogike z drugimi znanostmi.
• Vzgoja in izobraževanje sta obravnavana kot družbeno-zgodovinski fenomen.
• Identificiranje in analiziranje faz, mejnikov v razvoju teorije in prakse vzgoje in izobraževanja od začetkov do konca 16. stoletja: najstarejše civilizacije, antika, srednji vek, renesansa in humanizem, reformacija in protireformacija Komenský, razsvetljenstvo, neohumanizem, Herbart, reformska pedagogika. Zgodovinska analiza oblik vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih, oblik formalnega, neformalnega in informalnega izobraževanja in učenja.