Zgodovina vzgoje in izobraževanja

Zgodovina vzgoje in izobraževanja

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Vidmar Tadej

Vsebina

• Vprašanja in problemi vzgoje in izobraževanja so predstavljeni v zgodovinskem kontekstu. Razvoj teorij, konceptov, strategij reševanja problemov ter empirične ugotovitve v tej zvezi. Povezava pedagogike in andragogike z drugimi znanostmi
• Vzgoja in izobraževanje sta obravnavana kot družbeno-zgodovinski fenomen.
• Identificiranje in analiziranje faz, mejnikov v razvoju teorije in prakse vzgoje in izobraževanja od 16. do 20. stoletja: reformacija in protireformacija, Komenský, razsvetljenstvo, neohumanizem, Herbart, reformska pedagogika. Zgodovinska analiza oblik vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih, oblik formalnega, neformalnega in informalnega izobraževanja in učenja.