Upravljanje z arheološko dediščino

Upravljanje z arheološko dediščino

Stopnja: 2

Ure predavanj: 20

Ure seminarjev: 40

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Pirkovič Jelka, doc. dr. Vidrih Perko Verena, izr. prof. dr. Gaspari Andrej

Konservatorski del:
- Uvod v upravljanje arheološke dediščine – koncepti in načela.
- Splošna izhodišča upravljanja (managementa).
- Spremembe v filozofiji arheološkega konservatorstva.
- Arheološka dediščina in turizem.
- Analiziranje in vrednotenje prostora in arheološke dediščine v kontekstu razvojnega in prostorskega načrtovanja.
- Upravljanje / gospodarjenje z arheološkimi območji.
- Analiziranje in vrednotenje arheološke dediščine kot orodje upravljanja.
- Načrt upravljanja z arheološko dediščino.
- Interpretacija arheološke dediščine kot orodje upravljanja.

Muzeološki del:
Vsebina obsega osnove muzeologije (principi in zgodovina muzejskega delovanja, osnove muzejske govorice in komunikacije s predmetno govorico) in muzeografije (principi zbiranja, varovanja in hranjenja dediščine) ter temelje moderne vede o ekomuzeju
(kibernetični muzej kot uspešen princip varovanja dediščine izven muzejev).
Semiotični pomen materialne kulture v različnih muzealnih kontekstih. Politična vloga dediščine in govermentalizem. Interpretacija arheološke dediščine s posebnim poudarkom na muzealizaciji arheoloških najdišč in njihovim vključevanjem v ekomuzeje.

Varovanje arheološke dediščine je zasnovano na kibernetičnem muzeološkem delovanju in izhaja na prepoznavanju kulturne
dediščine kot družbene vrednote, kot temelj in način sodobnega življenja, kjer je aktivno in pasivno varovanje vključeno v podobo
sodobne družbe.
V ta namen vsebine obsegajo tudi predstavitev sodobne metode muzeoloških konceptov ter študija primera, idejna zasnova, muzealizacija arheološkega najdišča z okolico.
Vsebine muzeoloških znanj so usmerjene v prezentacijo arheološke dediščine in njenega družbenega osmišljanja v vlogi močnega historično-edukativnega in kulturno-identitetnega, a tudi poudarjeno razvojno ekonomskega faktorja.

Archaeological and the urban project, a european code of good practice, Strasbourg, 2000, (5 str.) https://www.izenpe.com/s15-4812/es/contenidos/informacion/manifiestos_p…
MAROEVIĆ, Ivo, 2020, Uvod v muzeologijo. Ljubljana. (371 str.) COBISS.SI-ID - 44336131
MERRIMAN, Nick (ed), 2004, Public Archaeology, New York London. (224 str.) COBISS.SI-ID - 25463138
Risk Preparedness: a Management Manual for World Cultural Heritage, Rim 1999, (144 str.) https://www.iccrom.org/sites/default/files/ICCROM_17_RiskPreparedness_e…
Tourism at world heritage cultural sites: the site manager's hand book, Pariz 1993. https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284403141
VEVERKA, John. A., 2005, Why Heritage Sites Need Interpretation For Their Long term Survival, Laingsburg. http://www.heritageinterp.com/why.htm
BREZNIK, Andreja (2012): Upravljanje arheološkega parka v RS (doktorska disertacija). Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede). – Ljubljana. http://dk.fdv.uni-lj.si/doktorska_dela/pdfs/dr_breznik-andreja.PDF.
CLARK, J., DARLINGTON, J., FAIRCLOUGH, G. (2004): Using Historic Landscape Characterisation, English Heritage, https://www.english-heritage.org.uk/publications/using-historic-landsca….
FAIRCLOUGH, G., FUJOT, N., LIEVAUX, P., MEYER-BISCH, P., PIRKOVIC, J., THEROND, D. et al. (2009): Heritage and beyond. Strasbourg, Council of Europe Publishing, https://rm.coe.int/16806abdea ICCROM; ICOMOS; IUCN; UNESCO World Heritage Centre (2013): Managing Cultural World Heritage. Manual. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Paris, http://whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity-113-2.pdf.
PEDERSEN, Arthur (2002): Tourism at world heritage cultural sites: the site manager's hand book, UNESCO Pariz, http://whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity-113-2.pdf.
PIRKOVIČ, Jelka (2018): Uvod v sistematiko upravljanja arheološke dediščine = Introduction to the archaeological heritage management system. Varstvo spomenikov, ISSN 0350-9494, 2018, [Št.] 50, str. 69-84, 85-97. COBISS.SI-ID - 16074496
RINGBECK, Birgitta (2008): Management Plans for World Heritage Sites. A practical guide. – Bonn, http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/Bibliothek/Management_P….
WILLEMS, J. W. H. (2010): Laws, Language, and Learning. Managing Archaeological Heritage Resources in Europe, v: Messenger, P.M. Smith, G. S. (ur.) Cultural Heritage Managing - a global perspective, 212-229. COBISS.SI-ID - 1098510942
WILLEMS, J. W. H. (2013): Kategorizacija in vrednotenje arheoloških najdišč. Arheo, št. 30-32, 7-12, COBISS.SI-ID - 6930434
World heritage Centre (2013) Operational Guidelines for the Implementation of World Heritage Convention, http://whc.unesco.org/en/guidelines/.
PERKO, Verena. 2014, Muzeologija in arheologija za javnost: muzej Krasa. Ljubljana: Kinetik, zavod za razvijanje vizualne kulture: ISBN 978-961-92418-1-3. COBISS.SI-ID - 275375872
Perko Verena, 2015, Muzej Krasa : med željami, potrebami sodobne družbe, teorijo in prakso. Kronika, ISSN 0023-4923, 2015, letn. 63, [št.] 3, str. 717-724. COBISS.SI-ID - 8221696
Perko Verena, 2016, Archaeology and tourism : friends or enemies? = Arheologija i turizam : prijatelji ili neprijatelji?. V: DIZDAR, Marko (ur.). Finis coronat opus : zbornik radova posvećen Mariji Buzov povodom 65. obljetnice života, (Zbornik Instituta za arheologiju, Knj. 5). Zagreb: Institut za arheologiju, 2016, str. 161-168. COBISS.SI-ID - 60883554
Robin Skeates, Carol McDavid, John Carman, 2012,The Oxford Handbook of Public Archaeology, Oxford. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199237821.001.0001
Julian Thomas, 2004, Archaeology and Modernity. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=10585…
Tomislav Šola, 2011, Prema totalnom muzeju. Beograd, Centar za muzeologiju i heritologiju. COBISS.SI-ID - 1935750
Šola, T., 1997, Essays on museums and their theory : towards the cybernetic museum. Helsinki: The Finnish Museums Association. https://www.mnemosophy.com/_files/ugd/3fdf65_db0d62579ab64befac8a774e96…
Pirkovič, Jelka. 2018, Uvod v sistematiko upravljanja arheološke dediščine = Introduction to the archaeological heritage management system. Varstvo spomenikov, ISSN 0350-9494, 2018, [Št.] 50, str. 69-84, 85-97 https://www.academia.edu/41561976/Uvod_v_sistematiko_upravljanja_arheol…
Council of Europe (2001): Forward planning - the function of cultural heritage in a changing Europe. https://www.itam.cas.cz/miranda2/export/sitesavcr/utam/ARCCHIP/w01/w01_…
WILLEMS, J. W. H. (1998): Archaeology and Heritage Management in Europe: Trends and Perspectives, European Journal of Archaeology, Vol 1(3), 293 -311. https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/9884/1_953_029.p…
Pirkovič, Jelka. 2022,Upravljanje arheološke dediščine. COBISS.SI-ID - 115881731