Teorija prevajanja

Teorija prevajanja

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Stankovska Petra, izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia

Vsebina

Splošna predstavitev predmeta teorije prevajanja, njenih osrednjih področij, prevajanja, tolmačenja, kritike in didaktike prevajanja, osrednjih prevajalskih teorij in smeri, tipologij prevodov, prevajalskih metod in postopkov.
Analiza konkretnih vprašanj na teoretični ravni.
1. Teorija prevajanja kot del uporabnega jezikoslovja. Temeljna terminologija. Struktura in opis posameznih področij.
2. Prevajalske metode in prevajalski postopki.
3. Tipologija in značilnosti prevodov.
4. Simultano in konzekutivno tolmačenje. Tolmačenje za skupnost. Tolmačenje na daljavo. Relay. Retour. Tolmačenje a vista.
5. Prevajanje kot komunikacijski proces in jezikovna, semantična, stilistična ter pragmatična naloga.
6. Vloga in osebnost tolmača. Jezikovne, kulturne in medkulturne kompetence prevajalca v okviru izhodiščnega in ciljnega jezika s posebnim ozirom na zahodnoslovanski jezikovni prostor.
7. Tehnike zapisovanja.
8. Prevajalski proces in njegove faze v luči raznih teoretičnih pristopov.
9. Interpretacija in koherenca v prevodnem postopku. Ekvivalentnost prevoda. Prevajalska dominanta.
10. Transformacije v prevodnem postopku (inverzija, modulacija, substitucija, dopolnjevanje in redukcija, kompenzacija ter pomanjkanje ekvivalence /jezikovni kalk/, adaptacija, razlagalni prevod ...)
11. Stilistika in prevajanje v kontekstu diahronije zahodnoslovanskih slogovnih formacij.
12. Problem neprevedljivosti in zvestobe v teoriji in prevajalski praksi. Kritika in prikaz možnih zapletov pri prevajanju literarnih, strokovnih in administrativnih sodobnih in zgodovinskih besedil zahodnoslovanskih prevodov.
13. Mejniki razvoja kritično-teoretične misli v zahodnoslovanskem prostoru.
14. Izpit za sodnega tolmača. Strokovno izpopolnjevanje tolmačev za sodišča in urade.