Erasmus

ERASMUS+

Erasmus+ je program, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.). Program Erasmus+ spodbuja in finančno podpira evropsko sodelovanje na področju vseh oblik formalnega izobraževanja.

Študenti, ki odhajate na študij v tujino, obvezno preberite OBVESTILO ZA ŠTUDENTE, KI ODHAJAJO NA ŠTUDIJ V TUJINO in ravnajte v skladu z zapisanim.

Katere aktivnosti podpira sektorski program Erasmus+? 

Erasmus+ podpira individualno mobilnost študentovučnega osebja in drugih zaposlenih z upravičenih institucij, organizacijo projektov intenzivnih programov (poletne/zimske šole), večstranske projekte in mreže. Individualna mobilnost in projekti intenzivnih programov so decentralizirane aktivnosti, torej se izvajajo na nivoju vsake sodelujoče države. Večstranski projekti in mreže pa so centralizirane aktivnosti, torej razpis objavi Evropska komisija, ki tudi vodi celoten postopek prijave, izbora in spremljanja izvedbe projektov. 

 

Kaj akcija Erasmus+ omogoča študentom? 

V okviru Erasmus+ programa lahko posamezen študent:

 • del rednih študijskih obveznosti na kateri koli stopnji študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost)  vpisanega programa namesto na domači instituciji opravi na partnerski instituciji v eni od sodelujočih držav; uspešno opravljene obveznosti v tujini, se priznajo na domači univerzi;
 • v okviru svojega študija ali v obdobju 12 mesecev po diplomi opravi praktično usposabljanje v podjetju ali podobni organizaciji v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+.

Študijska izmenjava in praktično usposabljanje Erasmus+ omogočata spoznavanje študentskega in delovnega življenja v tujini, osebnostno rast, večjo zaposljivost, prepoznavnost, nove izkušnje in predvsem veliko novih poznanstev.

 

Erasmus+ ponuja naslednje možnosti:

 • del REDNIH študijskih obveznosti opraviti na partnerski instituciji,
 • opravljati prakso v podjetju v tujini,
 • plačano šolnino v tujini,
 • priznane obveznosti, opravljene v tujini,
 • možnost pridobitve finančne pomoči v okviru  Erasmus+ programa.

 

Listina ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) in EPS (Erasmus Policy Statement)

 

Erasmus+ študijske izmenjave

Informativni dan

Informativni dan za Erasmus+ študijske izmenjave za dolgoročno mobilnost bo v četrtek 16. 12. 2021 preko ZOOMa s začetkom ob 13 uri. na tej povezavi.

Možen bo ogled tudi preko FB live profila Mednarodne pisarne FF.

Razpis Erasmus+ študijske izmenjave za leto 2022/23 – dolgoročna mobilnost

Javni razpis za zbiranje kandidatk in kandidatov za fizično/kombinirano dolgoročno mobilnost študentk in študentov z namenom študija v okviru programa ERASMUS+ v študijskem letu 2022/23

Navodila za prijavo na Erasmus+ študijske izmenjave za leto 2022/23:

 • Pozor: pripravite si vse zahtevane priloge, ki jih morate naložiti v prijavo.
 • Prijavite se preko VISa, razdelek Prijava na izmenjavo.
 • Rok za oddajo popolne prijave preko VISa ter prijavnice z vsemi dokazili po e-pošti oddelčni koordinatorici oz. koordinatorju je četrtek, 20. 1. 2022.
 • Seznam oddelčnih koordinatoric in koordinatorjev je objavljen na tej povezavi.
 • Nepopolne vloge ter vloge, ki bodo oddane po pretečenem roku, se ne bodo upoštevale.
 • Potrditev kandidatov se opravi na oddelku, preko katerega se prijavljate za izmenjavo.
 • Prijave so možne samo v okviru mest določenih v pogodbah*. Seznam je objavljen na spletni strani v razdelku Pogodbe* po oddelkih (* nekatere pogodbe so v postopku podaljševanja zato lahko pride še do sprememb)
 • PRIJAVE PREKO DRUGIH ODDELKOV NISO MOGOČE!

Pogoji za kandidiranje za prijavitelje:

Na razpis se lahko prijavi študentka oz. študent UL pod naslednjimi pogoji:

 • da ima v celotnem času študija v tujini aktiven status študentke oz. študenta na matični članici UL,
 • na razpis se ne morejo prijaviti študentke oz. študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa VŽU Erasmus ali Erasmus+.

Obdobje študija v tujini je omejeno od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija (določeno z bilateralno pogodbo). To je na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju.

Študentke oz. študenti, ki so do leta 2021/22 del študijskih obveznosti opravili v tujini v okviru programa VŽU ERASMUS oz. ERASMUS+, Erasmus Mundus in ERASMUS+ mednarodna kreditna mobilnost, vendar ne celih 12 mesecev, se lahko prijavijo na ta razpis. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega, ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija z izjemo enovitih programov, kjer študijska mobilnost in praktično usposabljanje skupaj lahko trajajo 24 mesecev.

Vsebina in priprava vloge

Za prijavo na javni razpis mora študentka oz. študent preko VISa izpolniti prijavnico ter naložiti spodaj naštete dokumente najkasneje do četrtka, 20. 1. 2022, ter jih po e-pošti posredovati oddelčni koordinatorici oz. koordinatorju za izmenjave:

 • Prijavnica (izpolnjena v VISu).
 • Dokazilo o povprečni oceni – se samodejno izpiše na prijavnico. V kolikor študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih izpitih na predhodno opravljeni stopnji študija.
 • Motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh.
 • Morebitna dodatna dokazila/dokumentacijo, ki jih zahteva oddelek, se oddajo direktno po e-pošti oddelčnemu koordinatorju (preverite na spletni strani oddelka ter pri oddelčnem koordinatorju).

Prijave so možne samo v okviru mest določenih v pogodbah*. Seznam je objavljen v razdelku Pogodbe* po oddelkih (* nekatere pogodbe so v postopku podaljševanja zato lahko pride še do sprememb)

PRIJAVE PREKO DRUGIH ODDELKOV NISO MOGOČE!

Seznam je objavljen na spletni strani v razdelku Pogodbe po oddelkih.

Nepopolne vloge ter vloge, ki bodo oddane po pretečenem roku, se ne bodo upoštevale.

 Povezava na razpis

V besedilu razpisa najdete tudi informacije o višini finančne pomoči za posamezno državo ter ostale dodatke (dodatek Javnega sklada, dodatek za študente iz okolij z manj možnostmi, dodatek za zeleno potovanje ter dodatek za študente s posebnimi potrebami).

Merila za izbor kandidatov po posameznih oddelkih:

 

Razpis za Erasmus+ kratkoročno mobilnost doktorskih študentov z namenom študija in/ali prakse v študijskem letu 2021/2022

Informativni dan za Erasmus+ doktorske mobilnosti bo v sredo 15. 12. 2021 ob 13. uri preko aplikacije ZOOM na tej povezavi.

Razpis za Erasmus+  kratkoročno mobilnost doktorskih študentov v študijskem letu 2021/2022

V okviru tega razpisa program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti, praktičnega usposabljanja, raziskovalnega dela ali pripravo doktorske naloge na tretji stopnji študija namesto na matični instituciji opravi na instituciji v tujini.

Na ta razpis se lahko prijavijo tisti doktorski študenti, ki bodo kratkoročne doktorske mobilnosti z namenom študija ali prakse v tujini izvedli od 14. februarja 2022 do najkasneje 30. septembra 2022 (obdobje drugega/letnega semestra študijskega leta 2021/22).

Obdobje fizične mobilnosti v tujini je omejeno od najmanj 5 zaporednih dni do največ 30 dni. Obdobje fizične mobilnosti v tujini lahko študent kombinira z izvedbo virtualne mobilnosti, do skupnega trajanja največ 12 mesecev, pri čem virtualni del mobilnosti ni financiran s sredstvi Erasmus+. Če je študent na tretji stopnji predhodno že izvedel Erasmus+ mobilnost z namenom študija ali prakse, skupni seštevek že opravljenega študija in/ali praktičnega usposabljanja ter zaprošenega ne sme presegati 12 mesecev.

V primeru kratkoročne mobilnosti doktorskih študentov z namenom študija lahko študent mobilnost izvede na institucijah, s katerimi ima matična univerza/članica študenta podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu.

Seznam je objavljen na spletni strani v razdelku Pogodbe po oddelkih.

Kratkoročno mobilnost z namenom prakse lahko doktorski študenti opravijo v podjetju ali podobni organizaciji v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+. Minimalna delovna obveznost študenta na praksi je 25 ur na teden.

Študent lahko v okviru tega razpisa kratkoročno doktorsko mobilnost izvede v sodelujočih državah programa Erasmus+ (članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Severna Makedonija, Srbija in Turčija).

Kratkoročna doktorska mobilnost v tujini v okviru programa Erasmus+ mora biti vnaprej določena z dokumentom ŠTUDIJSKI SPORAZUM (Learning Agreement) za študij ali prakso, ki ga podpišejo študent, Erasmus+ koordinator na matični članici in Erasmus+ koordinator/delodajalec na tuji instituciji. Študijskemu sporazumu za študij mora kandidat priložiti tudi plan dela/raziskovanja. Ta dva dokumenta sta pogoj za sklenitev Sporazuma o Erasmus+ nepovratnih sredstvih med UL in izbranim študentom. Sporazum o Erasmus+ nepovratnih sredstvih med UL in študentom mora biti sklenjen PRED odhodom študenta na Erasmus+ mobilnost.

Če bo študent za kratkoročno doktorsko mobilnost prejel kreditne točke (ECTS), se to prav tako opredeli v Študijskem sporazumu.

Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi univerze pošiljateljice, v državi, v kateri med študijem prebivajo, v državi svojega stalnega bivališča in v državi, katere državljani so.

Celoten čas Erasmus+ mobilnosti mora študent bivati v kraju univerze gostiteljice v tujini.

Študenti UL, ki so hkrati tudi zaposleni, se lahko prijavijo na ta razpis le v primeru, če jim delodajalec v obdobju kratkoročne mobilnosti ne bo kril stroškov na podlagi izdanega potnega naloga.

POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU TER VSEBINA IN PRIPRAVA VLOGE

Pogoji za kandidiranje za prijavitelje

Na razpis se lahko prijavi študent UL pod naslednjimi pogoji:

 • da je v času mobilnosti vpisan na matični članici UL kot študent tretje stopnje;
 • na mobilnost za prakso se lahko prijavijo tudi študenti, ki so ob oddaji prijave (še) vpisani na matični članici UL kot študenti tretje stopnje, mobilnost pa bodo izvedli v času enega leta po zaključku študija tretje stopnje oz. do zaključka razpisa (kar nastopi prej).

Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa Erasmus ali Erasmus+.

Vsebina in priprava vloge

Kratkoročne doktorske mobilnosti 2021-22

Za prijavo na javni razpis za kratkoročne doktorske mobilnosti mora prijavitelj izpolniti spletno prijavo najkasneje 30 dni in ne več kot 60 dni pred začetkom mobilnosti.

Prijava z vsemi zahtevanimi prilogami se odda preko VISa – študijsko leto 2021-22

Erasmus+ kratkoročna mobilnost doktorskih študentov za ŠTUDIJ

Prijavi je potrebno obvezno priložiti:

 • Erasmus+ sporazum za študij (Learning Agreement for Studies), podpisan s strani študenta, oddelčnega in tujega Erasmus+ koordinatorja ter
 • plan raziskovanja, potrjen s strani domače in gostujoče institucije.

Erasmus+ kratkoročna mobilnost doktorskih študentov za PRAKSO

Prijavi je potrebno obvezno priložiti:

 • Erasmus+ sporazum za prakso (Learning Agreement for Traineeship), podpisan s strani študenta, oddelčnega in tujega Erasmus+ koordinatorja ter z opredeljeno vsebino prakse.

Seznam oddelčnih koordinatoric in koordinatorjev je objavljen na tej povezavi.

Finančna pomoč za študente, ki bodo financirani iz tega razpisa, je odvisna od števila dni na mobilnosti in bo v študijskem letu 2021/22 znašala:

TRAJANJE MOBILNOSTI

DNEVNI ZNESEK

ENKRATNI DODATEK ZA ŠTUDENTE Z MANJ PRILOŽNOSTMI*

do vključno 14. dneva fizične mobilnosti

70 €/dan

100 €

od 15. do 30. dneva fizične mobilnosti

50 €/dan

150 €

V okviru tega razpisa se lahko študentu, ki mu je odobrena osnovna Erasmus+ dotacija za kratkoročne doktorske mobilnosti, izplačajo naslednji finančni dodatki:

Enkratni dodatek za študente z manj priložnostmi bo v okviru tega razpisa dodeljen (v obliki enkratnega zneska 100 € ali 150 €, odvisno od števila dni na mobilnosti) študentom z manj priložnostmi. Pogoj za pridobitev dodatka je, da: ali študent sam ali član skupnega gospodinjstva prejema enega od spodaj naštetih socialnih transferjev Centra za socialno delo:

 • državno štipendijo,
 • otroški dodatek,
 • izredno socialno denarno pomoč,
 • varstveni dodatek ali
 • dodatek za velike družine.

V primeru, da prijavitelj nima slovenskega državljanstva, mora, da bi bil upravičen do dodatka za študente z manj priložnostmi, predložiti druga ustrezna dokazila (originale in prevode v angleščino ali slovenščino), ki izkazujejo, da prihaja iz okolja z manj priložnostmi. To so:

 • potrdilo iz gospodinjske evidence, ki izkazuje, koliko oseb živi skupaj s prijaviteljem v skupnem gospodinjstvu;
 • potrdila o prihodkih prijavitelja in vseh družinskih članov, ki živijo v skupnem gospodinjstvu, za celotno koledarsko leto 2021.

Študenti, ki bodo prejeli dodatek za študente z manj priložnostmi, so upravičeni tudi do dodatka za pot, katerega višina je odvisna od razdalje med krajem organizacije pošiljateljice (Ljubljana) in krajem sedeža organizacije gostiteljice ter načinom potovanja (zeleno potovanje ali ne). Za izračun razdalje se uporabi EU Kalkulator razdalj.

ODDALJENOST DO KRAJA MOBILNOSTI

(IZRAČUN Z EU KALKULATORJEM RAZDALJ)

STANDARDNO POTOVANJE

(IZPLAČILO NA UDELEŽENCA)

ZELENO POTOVANJE + DO 4 DODATNI DNEVI ZA POT

(IZPLAČILO NA UDELEŽENCA)

med 10 in 99 km

23 €

/

med 100 in 499 km

180 €

210 €

med 500 in 1999 km

275 €

320 €

med 2000 in 2999 km

360 €

410 €

med 3000 in 3999 km

530 €

610 €

med 4000 in 7999 km

820 €

/

Dodatek za zeleno potovanje v višini 50 € (enkratni znesek) bo v okviru tega razpisa dodeljen študentom, ki ne bodo prejeli dodatka za pot in ki bodo v  kraj mobilnosti in nazaj potovali z avtobusom, vlakom, s plovilom in/ali drugim skupinskim prevozom (npr. GoOpti ...), pri čemer mora biti do kraja mobilnosti več kot 100 km (za izračun se uporabi EU kalkulator). Dodatek za zeleno potovanje bo študentu nakazan po zaključku mobilnosti, ob predložitvi ustreznih dokazil o načinu potovanja. Študentom, ki so upravičeni do dodatka za pot, se lahko za izvedbo zelenega potovanja dodeli do dodatno največ 4 (financiranih) dni za pot, če je iz dokazil razvidno, da je za izvedbo zelenega potovanja dejansko potreboval dodatne dneve za pot.

Dodatna sredstva za študente s posebnimi potrebami bodo odobrena študentom, ki bodo potrjeni za Erasmus+ mobilnost in bodo z ločeno prijavo zaprosili za dodatna finančna sredstva iz naslova posebnih potreb. Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali s prilagoditvami glede na naravo specifične posebne potrebe.

Študenti s posebnimi potrebami so: slepi ali slabovidni študenti oz. študenti z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni študenti, študenti z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani študenti, dolgotrajno bolni študenti, študenti z avtističnimi motnjami ter študenti s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

Med posebne potrebe se ne uvrščajo udeleženci iz okolij z manj priložnostmi (ekonomski razlogi).

Primeri dodatnih stroškov za študente s posebnimi potrebami so: dodatni potni stroški, prilagojen lokalni transport, dodatni stroški zaradi prilagojene namestitve, dodatni stroški zaradi pomočnika, stroški zdravstvenih storitev, stroški posebnih didaktičnih pripomočkov ipd.

Povezava na razpis UL

Objavljena je časovnica za mobilnost študentov z namenom študija v okviru programa Erasmus+.

Pogodbe po oddelkih so dostopne tukaj.

 

Erasmus+ praktično usposabljanje

Naknadni razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje 

Naknadni razpis Erasmus+ za praktično usposabljanje je odprt do porabe sredstev (sredstva iz razpisnega leta 2020-21).

Za študente, ki bi se želeli naknadno prijaviti je pogoj prijave, da imajo za prakso že potrjen Learning Agreement (torej že urejeno prakso pri izbranem delodajalcu).

Upravičeno obdobje opravljanja prakse je podaljšano do 30. 9. 2022. Razpis ostaja odprt za naknadne prijave do 20. 7. 2022.

Za prijavo je potrebno oddati v Mednarodno pisarno s strani oddelka potrjeno prijavnico ter že potrjen Learning Agreement. Zahtevano dokumentacijo pošljite po e-pošti na naslov: anja.golec@ff.uni-lj.si

Rok prijave za študente je vsaj 15 delovnih dni pred začetkom prakse.

Pogoji za prijavitelje:

Na razpis se lahko prijavi študent UL, ki ima v celotnem času praktičnega usposabljanja v tujini aktiven status študenta na matični članici UL z izjemo diplomantov, ki se prijavijo v zadnjem letniku študija (ko še imajo aktiven status študenta) in opravijo praktično usposabljanje po končanem študiju, vendar ne kasneje kot v enem letu po diplomi oz. do zaključka upravičenega obdobja, ki je 31. 5. 2022.

Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa VŽU Erasmus ali Erasmus+.

Obdobje praktičnega usposabljanja je omejeno od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. To je na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Na usposabljanje gre lahko študent že v prvem letniku. Študenti, ki so do leta 2019/20 del študijskih obveznosti opravili v tujini v okviru programa VŽU ERASMUS oz. ERASMUS+, Erasmus Mundus in ERASMUS+ mednarodna kreditna mobilnost, vendar ne celih 12 mesecev, se lahko prijavijo na ta razpis. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega, ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija z izjemo enovitih programov, kjer študijska mobilnost in praktično usposabljanje skupaj lahko trajajo 24 mesecev.

Priloge:

Learning Agreement for Traineeships

Prijavnica Erasmus SMP - naknadna prijava

 

Kandidat, ki želi opravljati strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja, mora poleg drugih z zakonom in podzakonskimi predpisi določenih pogojev izpolnjevati tudi pogoj pridobljenih ustreznih vzgojno-izobraževalnih izkušenj v vrtcu ali šoli, preko katerih se usposablja za samostojno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela. Kot ustrezne vzgojno-izobraževalne izkušnje se lahko upošteva tudi vzgojno-izobraževalno delo, ki je opravljeno v tujini, če je primerljivo z vzgojno-izobraževalnim delom, opravljenim v vrtcu ali šoli v Republiki Sloveniji.

Kot ustrezno se upošteva vzgojno-izobraževalno delo v akreditirani instituciji, ki sodi v okvir nacionalnega izobraževalnega sistema države izvora. Vzgojno-izobraževalno delo mora biti opravljeno v javnem oziroma državno priznanem programu, in sicer v obsegu, kot je določen s pravilnikom, ki ureja strokovne izpite v vzgoji in izobraževanju.

Ne glede na obseg in program opravljenega vzgojno-izobraževalnega dela v tujini mora kandidat za pristop k strokovnemu izpitu v ustreznem javno veljavnem programu v Republiki Sloveniji opraviti predpisanih pet praktičnih nastopov ali pisno nalogo v skladu s pravilnikom.
 
Za namen ovrednotenja ustreznosti vzgojno-izobraževalnega dela, opravljenega v tujini, je potrebno vlogi priložiti dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah, ki ga izda institucija, v kateri je kandidat opravljal vzgojno-izobraževalno delo (lahko tudi pogodba o zaposlitvi ali pogodba o opravljanju pripravništva, v kolikor so iz nje razvidni spodaj navedeni podatki). Iz dokazila mora biti razvidno:

 • ime in priimek kandidata,
 • naziv in sedež institucije ter podatki o akreditaciji,
 • naziv programa in podatki o javni veljavnosti (akreditacija, državna veljavnost…),
 • podatki o delu (delovno mesto ali opis dela, predmet, predmetno ali strokovno področje…),
 • čas in obseg opravljanja vzgojno-izobraževalnega dela.

 

Mobilnost učnega osebja

»Mobility for teaching assignments − STA« se nanaša na mobilnost učnega osebja visokošolskih institucij z namenom izvajanja pedagoških obveznosti na instituciji gostiteljici v tujini.

 

Cilji tovrstne mobilnosti so:

 • izboljšanje kompetenc, ki so povezane s strokovnimi profili;
 • širše razumevanje praks, politik in sistemov, na področju izobraževanja in usposabljanja po vseh državah;
 • okrepljene zmogljivosti za uvedbo sprememb glede posodobitev in mednarodnega sodelovanja v izobraževalnih organizacijah;
 • boljše razumevanje medsebojne povezanosti med formalnim in neformalnim izobraževanjem, poklicnim usposabljanjem in trgom dela;
 • izboljšanje kakovosti dela in aktivnosti v korist študentov;
 • boljše razumevanje družbene, jezikovne in kulturne raznolikosti ter odzivanje nanjo;
 • več možnosti za izpolnjevanje potreb prikrajšanih ljudi;
 • okrepljena podpora in spodbujanje dejavnosti mobilnosti za študente;
 • večje možnosti za strokovni in poklicni razvoj;
 • izboljšanje znanja tujih jezikov;
 • povečanje motivacije in zadovoljstva pri vsakdanjem delu.

 

POSTOPEK NA UL in FF – Erasmus – Mobilnost učnega osebja (za prijavljene)

Najvišje upravičene dotacije za bivanje so določene na dan glede na državo obiska ter za pot glede na oddaljenost po kilometrih: distančnik EU

Izplačilo se lahko izvede na podlagi dejanskih stroškov razvidnih iz finančne dokumentacije (obračunan PN), ki jo je potrebno predložiti po koncu obiska, do najvišjega zneska.

Med univerzama mora obstajati podpisan bilateralni sporazum (seznam po oddelkih najdete v priponki).

Možna je izvedba STA mobilnost (zahtevanih 8 ur poučevanja) in STAT mobilnost (4 ure poučevanja + 4 ure usposabljanja).

Izbrani učitelji bodo v skladu z razpisom dolžni najkasneje 10 dni pred odhodom oddati spletno prijavo za Erasmus finančno pomoč. V spletno prijavo bodo vpisali osebne podatke, podatke o mobilnosti in priložili/naložili  potrjen STA Mobility Agreement (Sporazum o STA mobilnosti) oz. potrjen STAT Mobility Agreement (Sporazum o STAT mobilnosti).

Na podlagi ustrezno oddane prijave bomo učitelju izdali pogodbo o Erasmus+ financiranju.

 

Po vrnitvi zaključite PN v spletni aplikaciji procesi ter v Mednarodno pisarno posredujete v potrditev dokument Obračun upravičenih stroškov.

Zaključno dokumentacijo (Potrdilo, Končno poročilo in Obrazec upravičenih stroškov s kopijami računov) je potrebno v 14 dneh tudi naložiti v spletno aplikacijo UL.

Vsi obrazci so na strani Mobilnost - obrazci.

 

Mednarodna pisarna uredi zahtevek na UL za refundacijo. Ko je potni nalog na FF obračunan, bo znesek nakazan na vaš transakcijski račun.

Več informacij

Mobilnost strokovnega osebja