Stilistika poljskega jezika v teoriji in praksi

Stilistika poljskega jezika v teoriji in praksi

Stopnja: 2

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia

Vsebina

Različni pristopi k obravnavanju besedilnega sloga ter različna pojmovanja stila.
Funkcionalna stilistika.
Pragmatična stilistika.
Stilistična sredstva dodajanja (npr. ponavljanja) in izpuščanja (npr. elipsa).
Stilistične figure (tropi: metafore, personifikacija, sinestezija, sinekdoha in metonimija, perifraza, parafraza, parabola…)
Fonostilistična sredstva (rima, ritem, glasovno barvanje in glasovna simbolika).

Raznolikost poljščine glede na različne kriterije (glede na jezikovno kodo oz. jezikovni kanal, družbeno vlogo sogovornikov, regijo, družbo, skupino sporočevalcev in prejemnikov/naslovnikov ter cilj besedila).
Poljska narečja in narečne skupine.
Jezik v reklami.
Jezik v spletnem okolju.