Šolska pedagogika

Šolska pedagogika

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Gregorčič Mrvar Petra

ŠOLA KOT INŠTITUCIJA
Odvisnost šole od splošnih družbenih ciljev in vrednot, od pogleda na človeka in njegovo vlogo v družbi, na razmerje med posameznikom in skupnostjo.

1. Organizacija šolstva:
- Cilji šolstva (splošna vzgojna naravnanost) in posameznih šol opredeljujejo organizacijo šolstva in šol
- Splošne značilnosti centraliziranih in decentraliziranih šolskih sistemov (primeri)
- Organizacija, financiranje, upravljanje, vodenje, nadzor sistema; pedagoška služba in njene funkcije (razvojna, svetovalna, inšpekcijska)

2. Organizacija šole
- Notranja organizacija dela; planiranje in programiranje
- Notranja šolska organiziranost je odvisna od vrste faktorjev: od stopnje šole, od ciljev, nalog, stila vodenja
- Organizacijske oblike: pouk, interesne dejavnosti, dopolnilno in dodatno delo, druge oblike-dejavnosti)
- Prostočasne dejavnosti v šoli: institucionalizacija prostega časa; čas in vzgoja; položaj in vloga učencev, učitelj - mentor; animacija

POLOŽAJ POSAMEZNIH SUBJEKTOV IN ODNOSI V ŠOLI

1. Položaj in vloga učiteljev
- Položaj in vloge učitelja; problem odgovornosti; učitelj kot uslužbencev, strokovnjak in človek; učitelj in njegova strokovna avtonomija
- Učitelj in programiranje dela
- Učitelj in inovacije

2. Učitelj in šolski pedagog (posvetovalno delo z učitelji)
- Klasični in konsultantski model sodelovanja
- Cilji in vsebina posvetovalnega dela pedagoga in učitelja
- Učitelj, inovacije in vloga šolskega pedagoga

3. Ravnatelj kot pedagoški in upravni vodja inštitucije
- Položaj in naloge ravnatelja kot pedagoškega in upravnega vodje; ravnatelj v različnih šolskih sistemih; od vloge in položaja ravnatelja je odvisna vloga in položaj šolskega pedagoga

4. Šola, učitelji - dom, starši
- Načini organiziranja staršev ob šolskih vprašanjih (starš v relacijah šolske organiziranosti in organizacije staršev mimo šolskih struktur); vključevanje staršev v šolsko delo in vzgojno-izobraževalni proces starši kot klienti ali starši kot partnerji; kako se oblikuje ta odnos; sodelovanje med starši in šolo v urbanih in ruralnih okoljih. Motivacija staršev za sodelovanje

5. Vloga in položaj učencev na šoli
- Socialno-antropološka analiza šolskega položaja učencev: učenec kot subjekt-objekt šolskega vzgojno-izobraževalnega dela; aktivna in pasivna participacija
- Subjektivni pogoji uveljavljanja učenca kot subjekta v šoli

- Bečaj, J. (2001). Razrednik in šolska kultura. Sodobna pedagogika, letn. 52, št. 1, str. 32-44.
- Kalin, J., Resman, M., Šteh, B., Mrvar, P., Govekar-Okoliš, M., Mažgon, J. (2009). Izzivi in smernice kakovostnega sodelovanja med šolo in starši. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.
- Medveš, Z. (2000). Legitimnost vzgoje v javni šoli. Sodobna pedagogika, letn. 51, št. 1, str. 186-197.
- Resman M. (1989). Dileme inštitucionalizacije šolskega dela ter položaj učitelja in učenca. Sodobna pedagogika, letn. 40, št. 5-6, str. 270-279.
- Resman, M. (1999). Utemeljevanje, organizacija in naloge regionalnega šolstva. Sodobna pedagogika, letn. 50, št. 3, str. 8-25.
- Resman, M. (2001). Dileme uresničevanja šolske integracije in inkluzije. Sodobna pedagogika, letn. 52, št. 5, str. 72-90.
- Resman, M.(2003): Integracija/inkluzija med zamislijo in uresničevanjem. Sodobna pedagogika, letn. 54, posebna izdaja, str. 64-83.
- Resman, M. (2003). Interkulturna vzgoja in svetovanje. Sodobna pedagogika, letn. 54, št. 1, str. 60-79.
- Resman, M. (2007). Vzgojni koncept šole se uresničuje v oddelkih: zakaj svetovalno pozornost usmeriti v oddelek? Sodobna pedagogika, letn. 58, posebna izdaja, str. 122-139.
- Resman, M., Bečaj, J., Bezić, T., Čačinovič-Vogrinčič, G., Musek, J. Svetovalno delo v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
- Aktualna šolska zakonodaja

Relevantni članki iz domače in tuje literature, dostopne v knjižnicah in na svetovnem spletu. Relevant articles from domestic and foreign literature available in libraries and on the internet.