Sociologija družbenih gibanj in političnih institucij

Sociologija družbenih gibanj in političnih institucij

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Mandelc Damjan

- Sociološka opredelitev in delitev družbenih gibanj, specifičnosti predpolitičnih, modernih (klasičnih) in novih družbenih gibanj. Doktrina kot konstitutivni dejavnik gibanja.
- Družbena gibanja in doktrine v 19. stoletju: liberalizem, konservatizem, nacionalna gibanja, marksizem, anarhizem, socialna demokracija, feministično gibanje, krščansko socialno gibanje.
- Prva svetovna vojna in socialno gibanje delovnih slojev (reformirani kapitalizem vs. komunistična revolucija), doktrine do nastopa druge svetovne vojne: liberalizem, demokracija, fašizem, nacizem, boljševizem, stalinizem, politični katolicizem, ljudskofrontna gibanja.
- Socialnopolitične ideje narodnoosvobodilnih gibanj in antikolonialne revolucije. Neokonservativna politična misel.
- Gibanja za demokratizacijo v evropskih stalinističnih državah – zlom političnega monizma in tranzicija (problemi pluralizma, civilne družbe in demokracije).
- Nova družbena gibanja: študentsko, neofeministično, ekološko, mirovno, antinuklearno, alternativna kulturna gibanja mladih idr. Komunitarizem. Družbena gibanja in globalizacija.
- Definicija temeljnih pojmov, vezanih na državo: moč, oblast, avtoriteta, kontrola, birokracija, suverenost, legitimnost, legalnost, demokracija itd.
- Politična oblast, družbene skupine in posameznik; zgodovinski razvoj človekovih pravic in svoboščin; zgodovinski razvoj ustavnosti in parlamentarizma; vznik moderne države.
- Organizacijska podoba države; oblike vladavine, političnega sistema, državne oblasti in državne ureditve; procesi odločanja; politične stranke in interesne skupine; volilni sistemi; civilna družba, pravna država, človekove pravice.
- Državljan/ka v državi na prehodu v 21. stoletje: možnosti in odgovornosti. Nacionalna država, integracija, globalizacija.
- Evropska unija (zgodovina integracij; organi in institucije). Politike EU. Evropski model družbe.
- Institucionalne rešitve v ustavni ureditvi RS. Slovenija in EU.
- Politična kultura.

Izbrana poglavja iz / Selected chapters from:

- Alatri, Paolo (1980): Oris zgodovine moderne politične misli. Ljubljana: Delavska enotnost.
- Baradat, Leon P. (2012): Political Ideologies: Their Origins and Impact. Boston: Pearson Longman.
- Della Porta, Donatella (2003): Temelji politične znanosti. Ljubljana: Založba Sophia.
- Gentile, Emilio (2010): Fašizem. Zgodovina in interpretacije. Ljubljana: Založba Modrijan.
- Hobsbawm, Eric (2000): Čas skrajnosti. Svetovna zgodovina 1914-1991. Ljubljana: ZPS.
- Lešnik, Avgust (ur.) (1996): Kriza socialnih idej / The Crises of Social Ideas. Ljubljana: FF UL.
- Lyman, Stanford (ed.) (1995): Social movements: critiques, concepts, case-studies. Houndmills: MacMillan.
- Rizman, Rudi (ur.) (1992): Sodobni liberalizem (Zbornik). Ljubljana: Krt.
- Thamer, Hans-Ulrich (2009): Nacionalsocializem. Ljubljana: Založba Modrijan.
- Dahl, Robert (1997): Uvod v teorijo demokracije. Ljubljana: Krtina.
- Heywood, Andrew (2013): Politics. New York: Palgrave Macmillan.
- Lešnik, Avgust (2000): Od despotizma k demokraciji. Razvoj ustavnosti in parlamentarizma. Ljubljana: Založba Modrijan.
- Lijphart, Arend (1999): Patterns of Democracy. Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries. London: Yale University Press.
- Siedentop, Larry (2003): Demokracija v Evropi. Ljubljana: Študentska založba.

* Opomba: Literatura za seminarsko delo bo podana na začetku vsakokratnega študijskega leta.
* Note: Literature of the seminar work will be provided at the beginning of each academic year