Socialne zvrsti slovenskega jezika

Socialne zvrsti slovenskega jezika

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. Horjak Luka, prof. dr. Smole Vera

Delitev socialnih zvrsti slovenskega jezika v Slovenski slovnici in Slovenskem pravopisu na knjižne in neknjižne. Teoretična podlaga za tako delitev. Pregled še nekaterih drugih pristopov, in sicer poleg strukturalističnega še genetskojezikoslovnega, sociolingvističnega, pragmatičnega in variantnojezikoslovnega. Terminologija obravnavanih pristopov.
Vzroki za nastanek socialnih zvrsti oz. variant govorjenega jezika. Vprašanje socialnozvrstnosti slovenskih narečij. Zunajjezikovni dejavniki za nastanek slovenskih narečij in sodobna klasifikacija. Spoznavanje pojmov: narečna skupina, narečje, krajevni govor ter uveljavljenih domačih in mednarodnih terminov s področja dialektologije.
Raba in vrednotenje posameznih socialnih zvrsti.
Pregled transkripcij govorjenega jezika in zapisovanje le tega v poenostavljeni transkripciji.
Problemske projektne naloge izdelajo študentje po skupinah; vsebujejo lastne zapise krajših raznozvrstnih besedil v poenostavljeni transkripciji in analizo s pomočjo dodatne literature.

- e-gradivo: Vera Smole: Socialne zvrsti slovenskega jezika.
- Velimir Gjurin: Interesne govorice: sleng, žargon in argo. Slav. revija 1974, 65–81.KENDA-JEŽ, Karmen. Med narečjem in knjižnim jezikom. V: ZORKO, Zinka (ur.), KOLETNIK, Mihaela (ur.). Logarjev zbornik: referati s 1. mednarodnega dialektološkega simpozija v Mariboru, (Zora, 8). Maribor: Slavistično društvo, 1999, str. 304–315.
- Andrej Skubic: Obrazi jezika. Ljubljana: Študentska založba, 2005.
- Vera Smole: Slovenska narečja. V: Enciklopedija Slovenije 12. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1998, 1–5.
- Jože Toporišič: Slovenska slovnica. Maribor 42000, 14–27 (Socialne zvrsti).
- Več avtorjev: Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem: členitev jezikovne resničnosti, (Obdobja, Metode in zvrsti, 22) (ur. E. Kržišnik). Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2004, 41–81, 103–120, 255–381.

Dodatna literatura za projektne naloge bo podana na vajah.