Slovensko zgodovinsko oblikoslovje in skladnja

Slovensko zgodovinsko oblikoslovje in skladnja

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: Gostenčnik Januška, prof. dr. Smole Vera

Metodološki pristopi opisovanja oblikoslovne in skladenjske ravnine na posameznih stopnjah razvoja. Osnovne oblikoslovne in skladenjske značilnosti pozne praslovanščine. V obdobja (čas) umeščene glavne spremembe oblikoslovnih kategorij (sklon, število, spol, oseba, čas, naklon, način, glagolski vid), končniške morfematike pregibnih besednih vrst, morfosintakse, besednozvezne in stavčne skladnje.
Arhaičnost, kontinuiteta in variabilnost oblik in skladov v starejšem in sodobnem knjižnem jeziku ter v narečjih. Temeljne glasoslovne in analogne spremembe v končniških morfemih pri pregibnih besednih vrstah. Razvoj oblikovnih in funkcijskih sprememb nepregibnih besednih vrst.
V seminarju: prepoznavanje in razlaganje razvojnih sprememb oblikoslovnih kategorij, oblik in skladov v lastnih govorih, v narečnih in zgodovinskih besedilih od 10. do 19. stoletja kot pokazateljev rabe v določenem prostorskem in časovnem merilu, z diahronega vidika, primerjalno(jezikovno) in v soočanju s slovnično normo.

- Babič, Vanda: Učbenik stare cerkvene slovanščine. Ljubljana 2003. 85–234.
- Jakop, Tjaša: Nekaj glagolskih končajev v slovenskih narečjih. Med dialektologijo in zgodovino slovenskega jezika. Ur. Marko Jesenšek, Bernard Rajh in Zinka Zorko (Zora 18). Maribor: Slavistično društvo, 2002. 82–97.
- Jesenšek, Marko: Razlikovalni skladenjski vzorci vzhodnoslovenskega in osrednjeslovenskega knjižnega jezika 18. stoletja. V: Sedemdeset let slovenske slovenistike. Zborovanje slavistov ob stoletnici rojstva Frana - Ramovša. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1991. 129–141.
- Logar, Tine: Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave. Ur. Karmen Kenda-Jež. Ljubljana 1996. 319–336.
- Orel, Irena: Oblakov oblikoslovni in skladenjski prispevek v obravnavi starejših slovenskih besedil. V: Vatroslav Oblak, Obdobja 17. Ur. A. Šivic-Dular. Ljubljana: FF, 1998. 183–194.
- Historizem v sinhronih oblikoslovnih opisih 19. in 20. stoletja. V: Historizem v raziskovanju slovenskega jezika, literature in kulture, Obdobja 18. Ur. Aleksandra Derganc. Ljubljana: FF, 2002. 201–217.
- Orožen, Martina: Razvoj slovenske jezikovne misli. Zora 26. Maribor: Slavistično društvo, 2003, str. 18–184, 468–486; 503–510.
- Ramovš, Fran: Morfologija slovenskega jezika. Ljubljana 1952.
- Seitz, Elisabeth: Govorniško stilno sredstvo ali pomoč pri prevajanju?: dvojično vezniško priredje v izbranih besedilih Primoža Trubarja, Martina Lutra in njunih sodobnikov. Slavistična revija, 43/4, 1995. [469]–489.
- Toporišič, J.: Oblikoslovne razprave. Ljubljana: Založba ZRC, 2003. 311–383.

Gradivo (izročki):
- I. OREL: Razvoj slovenskega oblikoslovja.

Besedila:
Izbrana zgodovinska in narečna besedila.
E-gradivo: I. Orel: Slovensko zgodovinsko oblikoslovje in skladnja (PowerPoint).