Slovensko-nemško medjezikovno posredovanje IV

Slovensko-nemško medjezikovno posredovanje IV

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Žigon Tanja

Pri seminarju Slovensko-nemško medjezikovno posredovanje IV se študentje prvič seznanijo s prevajanjem iz slovenščine v nemščino; poglabljajo osnovne prevajalske strategije pri delu z besedili, ki vsebujejo zapletenejše skladenjske in pomenske strukture; srečajo se z analizo, oblikovanjem in prevajanjem besedil, spoznajo različne besedilne vrste in osnovne razlike pri konvencijah besedilnih vrst med slovenskim in nemškim jezikom, nadaljuje se tudi delo s paralelnimi besedili in poglabljanje jezikovnega znanja.
Pouk se osredotoča na povečevanje sposobnosti razumevanja besedila tako v slovenščini kot v nemščini, predvsem v primerih skladenjske kompleksnosti in dvoumnosti, metaforičnega pomena, analogij, kulturnih in zgodovinskih referenc, pri tem da se študent v tretjem letniku še vedno srečuje s splošnimi besedili, ki pa jih zaznamuje pripadnost določeni zvrsti. Poudarek leži na doslednem prenašanju denotacije, konotacije, posebej pa se izpostavljata vezljivostna oz. kolokacijska in slogovna sestavina pomena, ki predstavljata pogost vir napak pri prevajanju v in iz tujega jezik. Delo pri seminarju je usmerjeno k vzpodbujanju občutljivosti za zvrst in sobesedilo besedila; poudarja se pomembnost tipa besedila kot tudi pričakovanja in zahteve ciljne publike, ki določajo način in strategijo prevajanja.
Pri seminarju študentje spoznajo tudi uporabo različnih jezikovnih in strokovnih priročnikov, dodatne literature in drugih možnosti, ki so prevajalcu v pomoč pri njegovem delu.

- Grah, K./Klinar S. (1982): Slovenski toponimi v nemških besedilih; Ljubljana: Filozofska fakulteta.
- Duden (1996). Deutsches Universalwörterbuch A - Z. Mannheim; Wien; Leipzig; Zürich: Dudenverlag.
- Debenjak, Doris (1995): Veliki slovensko-nemški slovar. Ljubljana: DZS.
- Debenjak, Doris (1992): Veliki nemško-slovenski slovar, Ljubljana: DZS.
- Duden, Richtiges und gutes Deutsch (1997). Mannheim. Dudenverlag.
- Duden. Stilwörterburch (1997). Mannheim. Dudenverlag.
- Duden. Sinn- und sachverwandte Wörter (1997). Mannheim. Dudenverlag.
- Kußmaul, Paul (2009): Verstehen und Übersetzen. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. 2. Aufl. Tübingen. Gunter Narr Verlag.
- Hönig, Hans G. (1997): Konstruktives Übersetzen. 2. Aufl. Tübingen. Stauffenberg Verlag.
- Kußmaul, Paul (2007): Kreatives Übersetzen. 2. Aufl. Tübingen. Stauffenberg Velag.
- Izročki, ki jih pripravi izvajalec oz. izvajalka. / Handouts prepared by the lecturer.