Razvoj pedagoških konceptov

Razvoj pedagoških konceptov

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Vidmar Tadej

- Pregled razvoja najpomembnejših teoretskih tokov in paradigem v razvoju pedagoške misli.
- Poglobljena analiza kategorialnega aparata pedagoških ved.
- Obravnava izbranih aktualnih pedagoških tem skozi zgodovinski kontekst (npr. mladina in spolnost v pedagoških idejah, odnosi med spoloma v šoli, vrednote v vzgoji in v šoli itn.).
- Konceptualna in politična ozadja šolskih reform.
- Razvoj razmerja med metodo in vsebino vzgajanja (npr. pietizem, herbartizem, reformska pedagogika, duhoslovna pedagogika, eksperimentalna pedagogika, socialno kritična pedagogika. Teoretske dileme v zvezi z intencionalno in funkcionalno vzgojo …).

- Autor, O. (1989). O teoretskosti pedagogike. Sodobna pedagogika, 40, št. 7/8, str. 344–347.
- Brumen, V. (1936). Obrazovalna vrednost pedagogike. Popotnik, 57, št. 5–6, str. 106–111. (Seminarsko).
- Čibej, F. (1928). O temeljih moderne pedagogike. Popotnik, 49, št. 1, 2, 3, 4, 5, str. 5–11, 29–32, 61–65, 89–94, 117–120. (Seminarsko).
- Dewey, J. (1897). My Pedagogic Creed. New York, Chicago: E. L. Kellogg & Co. (str. 1–18).
- Dilthey, W. (2002). Zgradba zgodovinskega sveta v duhoslovnih znanostih. Ljubljana: Nova revija. (str. 95–104, 146–154, 244–246). (Seminarsko).
- Gogala, S. (1970). Moja pedagogika. Sodobna pedagogika, 21, 1–2, str. 12–24. (Seminarsko).
- Gogala, S. (1938). Pedagoška teorija. Popotnik, 59, št. 7–8 in 9–10, str. 145–150 in 197–201. (Seminarsko).
- Humboldt, W. von (1999). Königsberški in Litovski šolski načrt. V: A. Reble (ur.). Geschichte der Pädagogik – Dokumentationsband (4. izd.). Stuttgart: Klett-Cotta, str. 299–305. (Seminarsko).
- Laval, C. (2005). Šola ni podjetje. Ljubljana: Krtina. (str. 12– 21, 25–36, 53–61, 94–102, 292–305). (Seminarsko).
- Ozvald, K. (1927). Kulturna pedagogika. Ljubljana: Slovenska šolska matica. (str. 9–41, 84–101, 136–145, 164–171). (Seminarsko).
- Vidmar, T. (2011). Pedagogika v Sloveniji v zacˇetku 20. stoletja – identifikacija nekaterih dilem. V: T. Vidmar in J. Aksman (ur.). Pedagoško-andragoške razprave v Sloveniji in na Poljskem po prelomu stoletja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, str. 33–48.
- Vidmar, T. (2011). Šola in pojmovanja znanja med pragmatizmom in konstruktivizmom. Sodobna pedagogika, 62, št. 1, str. 28–40.