Psihologija za učitelje

Psihologija za učitelje

Stopnja: 2

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 15

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Depolli Steiner Katja, doc. dr. Pirc Tina, prof. dr. Peklaj Cirila, prof. dr. Puklek Levpušček Melita

- Pomen psihološke izobrazbe za učitelja. Metode in tehnike proučevanja učnega procesa in spoznavanja učencev.
- Razvoj; zorenje in učenje. Nevrofiziološke osnove učenja.
- Zakonitosti in teorije psihičnega razvoja (psihoanalitične, kognitivne teorije in teorije socialnega razvoja). Dejavniki razvoja.
- Faze psihičnega razvoja. Tempo, individualne razlike, norme razvoja. Govorni in jezikovni razvoj. Adolescenca.
- Oblike učenja (učenje s pogojevanjem, učenje spretnosti, besedno učenje, učenje multiplega razlikovanja, učenje pojmov, učenje pravil, principov in zakonitosti, učenje kot reševanje problemov). Pogoji uspešnega učenja. Spodbujanje ustvarjalnosti učencev.
- Učenje z opazovanjem, izkustveno učenje, celostno učenje.
- Proces učenja. Struktura spomina. Pomnjenje in pozabljanje (teorije in dejavniki pomnjenja in pozabljanja). Transfer učenja. Metaučenje.
- Dejavniki šolskega učenja. Fiziološki dejavniki učenja (fiziološke spremembe v adolescenci, zdravje, utrujenost). Psihološki dejavniki učenja (sposobnosti, spoznavni in učni stili, spoznavna struktura, strategije in pristopi k učenju, učna motivacija, osebnostno-čustveni dejavniki, socializacija). Fizikalni in socialni dejavniki učenja.
- Sodobna tehnologija in učenje.
- Individualne razlike med učenci. Učenci s posebnimi potrebami. Psihološki vidiki diferenciacije in individualizacije pouka.
- Struktura in dinamika malih skupin. Komunikacija in vodenje razreda. Razredna in šolska klima. Konstruktivno reševanje medosebnih konfliktov. Reševanje disciplinskih problemov v šoli. Učiteljeva osebnost. Čustvena inteligentnost.
- Oblikovanje stališč in vrednot. Psihološke osnove moralnega razvoja in vzgoje.
- Psihološki vidiki preverjanja in ocenjevanja. Načini in oblike preverjanja in ocenjevanja znanja. Metrična in motivacijska funkcija ocenjevanja. Konstrukcija testov znanja.

Temeljna:
- Marentič-Požarnik, B. (2018). Psihologija učenja in pouka. Ljubljana: DZS. (str. 7-88, 97-106, 119-133, 151-219) COBISS ID: 294765056
- Woolfolk, A. (2002). Pedagoška psihologija (izbrana poglavja). Ljubljana: Educy, 610 str. COBISS.SI-ID - 119123200

Priporočena:
- Depolli, Katja (2002). Psihologija: uvod v raziskovanje: učno sredstvo za maturo. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 72 str.

Izbrana poglavja:
- Marentič-Požarnik, B., Magajna, L., in Peklaj, C. (1995). Izziv raznolikosti: stili spoznavanja, učenja, mišljenja. Nova Gorica: Educa, 202 str.
- Papalia, D. E., Olds, S. W. in Feldman, R. D. (2003). Otrokov svet: otrokov razvoj od spočetja do konca mladostništva (izbrana poglavja). Ljubljana: Educy, XXVI, 421 str.