Praksa

Praksa

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: asist. Breznikar Skočir Nina, izr. prof. dr. Štefanc Damijan

Vsebina

Vsebina prakse je sestavljena iz dveh delov:
• Poglobljeno spoznavanje organizacije in režima dela v vzgojno-izobraževalni ustanovi.
• Vključevanje študentov v neposredno vzgojno-izobraževalno delo.

Študent bo v času opravljanja prakse dobil kar najboljši vpogled v delo ustanove kot celote, hkrati pa bo z aktivno vključitvijo v neposredno delo globlje spoznal eno od področij ali temeljnih vprašanj organizacije, režima, vsebine, itd. dela (npr. pouk, interesne dejavnosti, delo s starši, šolsko svetovalno delo ipd.).
Študent bo pod vodstvom mentorja in z dovoljenjem svetovancev aktivno sodeloval pri izvajanju svetovalnega dela ter pri nudenju individualne in/ali skupinske učne pomoči.

Natančnejšo vsebino prakse in razpored opravljanja posameznih nalog oblikuje študent skupaj z mentorjem ob začetku prakse.

Pedagoška praksa na izbrani instituciji traja dva delovna tedna oz. 80 delovnih ur.