Portugalski jezik 2

Portugalski jezik 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 45

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Müller Blažka, lekt. Dervišević Edvin

- razumevanje pisnih in govornih besedil o vsakdanjih temah, vzetih iz različnih medijev in literature
- razvijanje pravilnega in tekočega ustnega izražanja z ustreznim besediščem in registrom predvsem o vsakdanjih in aktualnih temah (dajanje nasvetov in navodil, povzemanje, izražanje mnenja, pogojnosti, predvidevanj in možnosti, argumentiranje)
- razvijanje pisnega izražanja v povezavi z vsakdanjimi temami in komunikacijskimi situacijami (osebna in pol uradna pisma in elektronska pošta, oglasi, nasveti, sporočila, spisi z namenom izražanja mnenja, možnosti, pogojnosti in argumentiranja).
Pri razvijanju komunikacijske sposobnosti je poudarek na usvajanju in rabi novega besedišča in na sledečih slovničnih poglavjih:
- glagolski naklon: indicativo, conjuntivo (najpogostejše rabe), imperativo
- glagolski časi: tvorba in raba enostavnih in sestavljenih časov
- odvisni govor
- pogojni stavki

Dvojezični in enojezični portugalski slovarji.
Zbirka glagolskih spregatev.
Cunha, C.; Cintra, L. F. Lindley, Nova Gramática do Portugues Contemporâneo. Lisboa: Ediçoes Joao Sá da Costa, 1984.
Učbenik in delovni zvezek: Tavares, A., Portugues XXI 1. Lisboa: Lidel, 2013.
Lemos, H., Praticar Portugues – Nível Elementar. Lisboa: Lidel, 2001.
Bayan Ferreira, A. M. & José Bayan, H. (2009), Na onda do Portugues 1, Lisboa –Porto: Lidel. Izbrane enote.
Bayan Ferreira, A. M. & José Bayan, H. (2009), Na onda do Portugues 1, Caderno de Exercícios, Lisboa – Porto: Lidel. Izbrane enote.
Coimbra, I. & Coimbra, O. M. (2011), Gramática Ativa 1, Lisboa: Lidel.
Rosa, L. Melo., Vamos Lá Começar! Explicaçoes e Exercícios de Gramática. Lisboa: Lidel, 2002.
*O uporabi novejše literature bodo študenti seznanjeni pri urah. Literatura je dosegljiva v portugalski knjižnici FF