Nemščina v diahroni perspektivi

Nemščina v diahroni perspektivi

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Javor Briški Marija

Osnove preučevanja in razumevanja jezikovnega razvoja:
- spoznavanje različnih nivojev in vrst sprememb v jezikovnem sistemu in besedišču ter njihovih znotraj-, med- in zunajjezikovnih vzrokov;
- soočenje s posledicami sprememb na jezikovni sistem; obravnavanje in vrednotenje temeljnih teorij o jezikovnih spremembah;
- oris primerjalnega jezikoslovja in komparativne metode;
- prazgodovina in sorodstvena razmerja nemškega jezika: indoevropščina, germanščina;
- začetki nemščine;
- nemščina visokega srednjega veka;
- na poti nemškega standardnega jezika;
- nova visoka nemščina;
- tendence sodobne nemščine.

• Javor Briški, Marija (2020): Nemščina v diahroni perspektivi. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 231 str.
• Schmidt, Wilhelm (2006): Geschichte der deutschen Sprache. Ein Lehrbuch für das germanistische Studium. Stuttgart: Hirzel, 189 str.
• Stedje, Astrid (2001): Deutsche Sprache gestern und heute: Einführung in Sprachgeschichte und Sprachkunde. München: W. Fink, 224 str.
• Donhauser, Karin/Fischer, Annette/Mecklenburg, Lars (2006): Moutons interaktive Einführung in die Historische Linguistik des Deutschen. Berlin, New York: Walter de Gruyter (CD-ROM, Online, za Windows 98 in novejše programe).
Z drugo relevantno literaturo se slušatelji seznanijo na predavanjih.