Moderni ruski jezik I/3-4 - lektorske vaje za nerusiste

Moderni ruski jezik I/3-4 - lektorske vaje za nerusiste

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: lekt. Klemenčič Andreja, lekt. Komarova Tatjana

Vsebina

Prvi del:
1. Poglobitev znanja osnov ruskega glasoslovja, kratki ponovitveni tečaj ruske izgovorjave (redukcija samoglasnikov, mehki soglasniki, naglasni vzorci, stavčna intonacija).
2. Poglobitev slovnice ruskega jezika na različnih jezikovnih ravneh.
Morfosintaksa:
– osnovni sklanjatveni vzorci (sklanjanje samostalnikov, pridevnikov, osebnih in kazalnih zaimkov v ednini in množini v vseh sklonih), – dovršna in nedovršna oblika glagola, vidski pari (tvorjenje, osnovna sintaktična raba), – mehki tip sklanjatve pridevnika, – samostalniška raba pridevnikov, – zveze števnika s samostalnikom in pridevnikom.
Leksika: Osnovno besedje v okviru naslednjih tem: osebni podatki, šola, izobraževanje, dom, stanovanje, jedi, nakupi.

Drugi del:
Morfosintaksa in besedotvorje:
– polna in kratka oblika pridevnika in njuna funkcija v stavku, – stopnjevanje pridevnika, – vrstilni števniki, – tvorjenje pomanjševalnic, – glagoli premikanja,
– tvorjenje predponskih glagolov, – prislov, – povedkovnik.
Skladnja: Komunikativni tipi stavkov.
Leksika: Osnovno besedje v okviru naslednjih tem: prosti čas, počitnice, dopust, vrste prevozov, mesto, čas, koledar, meseci, vreme. Najosnovnejši govorni vzorci.