Moderni italijanski jezik 4

Moderni italijanski jezik 4

Stopnja: 1

Ure predavanj: 20

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 40

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kenda Jana, lekt. Hussu Tereza

- opremljanje pisane strani v italijanšcini (pravilna uporaba locil, odstavki, zacetek nove vrstice);
- teoreticna razlaga in navodila, kako pisati v italijanskem jeziku. Tematski sklopi: obnova, opis, porocilo, argumentativno delo.
- osnove leksikalne morfologije (derivacija: sufiksacija, prefiksacija; parasinteticne oblike, zložene besede); sestava italijanskega besedišca); paradigmatski leksikalni odnosi (sinonimija, antonimija, hiponimija, hiperonimija, meronimija), polisemija

1. L. Serianni, Italiani scritti, Il Mulino, 2003, str. 13–73.
2. F. Bruni, G. Alfieri, S. Fornasiero, S. Tamiozzo Goldmann: Manuale di scrittura e comunicazione, Zanichelli, 1997, str.
17–87, 135–169, 227–300.
3. M. Dardano, Manualetto di linguistica italiana, Zanichelli, 1996, str. 39–64, 200–208.
4. M. Dardano – P. Trifone, La nuova grammatica della lingua italiana, Zanichelli, 19975. L. Frigerio, P. Herskovits, L. Lazzaro, Piani di scrittura, Ermes, 1993, str. 5–30, 47–58, 80–88, 102–121, 163–167, 196–212.
5. Paolo D'Achille, L'Italiano contemporraneo, Il Mulino - Itinerari, 2003
6. Mila Samardžic, Pogled na reci, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, 20115.
Strokovna literatura se sproti dopolnjuje z novejšimi izdajami.