Makedonska književnost

Makedonska književnost

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Subiotto Namita

Vsebina

Makedonska ljudska književnost:
zgodovina zbiranja in zapisovanja makedonskega ljudskega slovstva (V. S. Karadžić, Stefan Verković, Kuzman Šapkarev, Gjorgi Pulevski, Marko Cepenkov, brata Miladinova in drugi);
klasifikacija makedonskega ljudskega slovstva;
specifike posameznih žanrov.

Makedonska književnost do 19. stoletja:
Ciril in Metod, Kliment Ohridski, Naum Ohridski, srednjeveške književne šole oz. prepisovalski centri (specifike ohridske književne šole), srednjeveški književniki in pomembnejša besedila 11.-18. st., srednjeveški literarni žanri;
bogomilstvo in apokrifna književnost;
srednjeveški romani in pripovedke, damaskini, prva makedonska tiskana knjiga.

19. stoletje:
razsvetljenstvo: Joakim Krčovski, Kiril Pejčinović; jezikovno-književne tendence;
romantika in začetki realizma: Dimitar in Konstantin Miladinov, Rajko Žinzifov, J. H. K. Džinot, Grigor Prličev, Krste Misirkov, Vojdan Černodrinski.

1. pol. 20. stoletja:
dramatika: žanr 'bitova drama' (Vasil Iljoski, Anton Panov, Risto Krle);
poezija: Kočo Racin.

Sodobna makedonska književnost:
Realizem, modernizem in postmodernizem v makedonski književnosti.
Očrt razvoja poezije, proze, dramatike.
Interpretacije reprezentativnih literarnih opusov (A. Šopov, B. Koneski, S. Janevski, G. Todorovski, M. Matevski, R. Pavlovski, K. Čašule, G. Stefanovski, D. Dukovski, T. Georgievski, Ž. Čingo, P. M. Andreevski, V. Andonovski, A. Prokopiev).
Makedonska literarna kritika, literarna zgodovina, literarna teorija.
Seminarske analize.