Lektorske vaje iz češkega jezika 1/1

Lektorske vaje iz češkega jezika 1/1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 90

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: lekt. Maltarić Bojana, lekt. Muchova Zuzana

Študentom bodo skozi branje besedil in številne vaje predstavljene osnove češke fonetike in fonologije (vključno s pravopisom in pravorečjem) ter osnove češkega oblikoslovnega sistema (zlasti sklanjatve in spregatve). Pri urah, namenjenih konverzaciji, se naučijo obvladovati izmenjavo informacij v vsakdanjih komunikacijskih situacijah (tvorba dialogov, kratkih ustnih in pisnih besedil) ter ob lažjih besedilih spoznavajo češke družbene in zgodovinske realije.

a. JEZIKOVNE VADNICE
I. Rešková, M. Pintarová: Communicative Czech. Elementary Czech. UJOP. Praha, 1995. Učbenik in delovni zvezek.
A. Adamovičová, D. Ivanovová: Basic Czech I. Karolinum. Praha, 2006.
B. Sýkorová, H. Davidová: Cvičebnice češtiny. Češtiny jako cizý jazyk. Polyglot. Praha, 2009.
A. Nekovářová: Čeština pro život. Akropolis. Praha, 2006.
H. Confortiová, J. Cvejnová, M. Čadská: Učebnice češtiny pro výuku v zahraničí. Nakladatelství Karolinum. I. díl. Praha, 2003.

b. SLOVARJI
R. Škerlj: Češko-slovenski in slovensko-češki slovar. DZS, 1995.
U. Jarnovič, B. Maltarić: Češko-slovenski in slovensko-češki evropski slovar. Cankarjeva založba, 2006.
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Academia. Praha, 1994, več izdaj.
Internetová jazyková příručka. https://prirucka.ujc.cas.cz/.

d. SLOVNICE
P. Stankovska: Češka slovnica za bohemiste. Znanstvena založba Filozofske fakultete. Ljubljana, 2009.
B. Urbančič, P. Hauser, A. Jedlička: Češčina. Obzorja. Maribor, 1980.
Internetová jazyková příručka. https://prirucka.ujc.cas.cz/.