Kultura stavbarstva in bivanja

Kultura stavbarstva in bivanja

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Bartulović Alenka

Vsebina

Vsebino predmeta začrtujeta dva temeljna tematska sklopa: I. Uvod s pregledom človeške in Zemljine zgodovine in zgodovinski pregled kulture stavbarstva in bivanja. II. Pregled temeljnih značilnosti kulturnega in naravnega okolja ter poselitvenega prostora s predstavitvijo teorij regionalizacije slovenskega prostora. Celovita predstavitev tipov stavbarstva tako z vidika družbene strukturiranosti kot z vidika različnih tipoloških teorij. Predmet ponuja spoznavanje kultur in njihovih bivališč skozi zgodovinska in slogovna obdobja, vse od prazgodovine do sodobnega oblikovanja stavbarstva. Drugi del temelji na prepoznavanju prostora, kjer se stikajo naravna in kulturna krajina in različne oblike poselitev, in na predstavitvi temeljnih vsebinskih, oblikovnih in strukturnih sestavin kulture stavbarstva in bivanja. Poudarjen je zlasti funkcionalni in fenomenološki vidik ustroja bivališč, vse od agrarnega do razvitega tehnično-industrijskega kulturnega okolja. Predavanja zaključuje poglavje o vrstah tradicionalnih gradiv stavbarstva, s poudarkom na pomenu njihovega vgrajevanja v vse vrste sodobnih bivalnih enot.

Predavanja obravnavajo tudi sodobne tematike, ki kažejo na dinamične spremembe v kulturi stavbarstva in bivanja.