Kultura stavbarstva in bivanja

Kultura stavbarstva in bivanja

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Bartulović Alenka

Vsebino predmeta začrtujeta dva temeljna tematska sklopa: I. Uvod s pregledom človeške in Zemljine zgodovine in zgodovinski pregled kulture stavbarstva in bivanja. II. Pregled temeljnih značilnosti kulturnega in naravnega okolja ter poselitvenega prostora s predstavitvijo teorij regionalizacije slovenskega prostora. Celovita predstavitev tipov stavbarstva tako z vidika družbene strukturiranosti kot z vidika različnih tipoloških teorij. Predmet ponuja spoznavanje kultur in njihovih bivališč skozi zgodovinska in slogovna obdobja, vse od prazgodovine do sodobnega oblikovanja stavbarstva. Drugi del temelji na prepoznavanju prostora, kjer se stikajo naravna in kulturna krajina in različne oblike poselitev, in na predstavitvi temeljnih vsebinskih, oblikovnih in strukturnih sestavin kulture stavbarstva in bivanja. Poudarjen je zlasti funkcionalni in fenomenološki vidik ustroja bivališč, vse od agrarnega do razvitega tehnično-industrijskega kulturnega okolja. Predavanja zaključuje poglavje o vrstah tradicionalnih gradiv stavbarstva, s poudarkom na pomenu njihovega vgrajevanja v vse vrste sodobnih bivalnih enot.

Predavanja obravnavajo tudi sodobne tematike, ki kažejo na dinamične spremembe v kulturi stavbarstva in bivanja.

1. Barletta, Barbara A., The origins of the Greek architectural orders. Cambridge: Cambridge university press.
2. Blakemore, Robbie G., 2006, History of interior design & furniture. From ancient Egypt to nineteenth-century Europe. Hoboken, N. Y.: Wiley.
3. Curk, Jože et all, 2008, Samostani na Slovenskem. Do leta 1780. Maribor: Ostroga.
4. Gössel, Peter, Leuthäuser, Gabriele, 2001, Architecture in the twentieth century. Köln: Taschen; Ljubljana: Mladinska knjiga.
5. Kerčmar, Vili (ur.), Kerčmar, Jana (ur.), 1995, Evangeličanska cerkev na Slovenskem. Murska Sobota: Pomurski tisk.
6. Makarovič, Gorazd, 1991, 'Grad Vodriž – spomenik zgodnjegotske viteške stanovanjske kulture.' Etnolog 1(52): 30-80.
7. Muraj, Aleksandra, 1989, Živim znači stanujem. Zagreb- Ljubljana: Hrvatsko etnološko društvo, Znanstveni inštitut filozofske fakultete.
8. Oliver, Paul, 2003, Dwellings. The vernacular house world wide. London, New York: Phaidon.
9. Vilfan, Sergij, 1970, 'Kmečka hiša.' V: Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 559-593.
10. Lawrence, Denise in Setha M. Low, 1990, 'The built environment and spatial form'. Annual Review of Anthropology 19: 453-505.
11. Hazler, Vito. 2004. Kozolci na Slovenskem = Hayracks in Slovenia. Ljubljana: Kmečki glas.
12. Pink, Sarah in Kerstin Leder Mackley, 2016, ‘Moving, Making and Atmosphere: Routines of Home as Sites for Mundane Improvisation.’ Mobilities 11(2): 171-187.
13. Bourdieu, Pierre. 1970. ‘The Kabyle House or the World Reversed.’ Social Science Information 9(2):151-170
14. Kopytoff, I. 1986. “The cultural biography of things: commoditization as process,”V: A. Appadurai (ur.), The social life of things: commodities in cultural perspective. Str. 64–91. Cambridge: Cambridge University Press.
15. Setha M. Low, 2001, ‘The Edge and the Center: Gated Communities and the Discourse of Urban Fear.’ American Anthropologist 103(1): 45-58.
16. Roxana Waterson, 2006, »Houses and the Built Environment in Island South-East Asia: Tracing some shared themes in the uses of space.« V: Inside Austronesian Houses, James J. Fox, ur. ANU Press. Str. 227-242.