Kognitivni procesi v organizaciji informacij

Kognitivni procesi v organizaciji informacij

Stopnja: 1

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Novak Zabukovec Vlasta

Vsebina

• osnove kognitivnih procesov (zaznavanje, učenje, mišljenje)
• interakcija posameznik in informacijska tehnologija (kognitivni in afektivni psihični procesi; razvijanje spretnosti ravnanja z informacijsko tehnologijo in gradnja kognitivnih shem pri organizacij informacij)
• zaznavni procesi (zaznavanje različnih vrst informacij, zaznavne modalitete)
• teorije učenja (kognitivne in socialno-kognitivne teorije učenja, učenje spretnosti, izkustveno učenje, učenje branja in razvijanje pismenosti, kognitivne sheme, metakognicija)
• teorije reševanja problemov (divergentno in konvergentno reševanje problemov; linearno in vertikalno reševanje problemov; vloga znanja in izkušenj pri reševanju problemov; stili reševanja problemov; matakognitivne strategije)
• individualne razlike v knjižnično-informacijskem okolju, zaznavni stili, kognitivni stili; bralna in druge vrste pismenosti, ravnanje z IKT, metakognitivne spretnosti)