Jezikovna kultura

Jezikovna kultura

Stopnja: 2

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia

Vsebina

- Razmejitev pojmov norma – kodifikacija, norma – raba.
- Razmerje med normo, jezikovnim sistemom in rabo.
- Jezikovna zvrstnost: norma knjižnega jezika in neknjižnih zvrsti.
- Merila za oblikovanje knjižnojezikovne norme. Načini in viri normiranja (jezikovni korpus kot sodobni jezikoslovni vir).
- Načela jezikovne »pravilnosti« - argumenti za in proti.
- Razvoj jezikovne norme poljskega knjižnega jezika in načela sodobne poljske knjižnojezikovne norme.
- Temeljni jezikovnokulturni pojmi: purizem, antipurizem, jezikovno načrtovanje (jezikovna kultura in jezikovna politika).
- Jezikovna kultura v vlogi kritičnega vrednotenja knjižnojezikovne norme, zlasti njene kodifikacije.
- Vloga lektoriranja besedil v okviru jezikovnokulturnih prizadevanj v poljskem prostoru.
- Klasikikacije jezikovnih napak.