Jezik B v praksi 1

Jezik B v praksi 1

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:90

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: asist. Nowak Marta, izr. prof. dr. Pallay Jozef, izr. prof. dr. Stankovska Petra, izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia, lekt. Lacova Hana, lekt. Maltarić Bojana, lekt. Muchova Zuzana, lekt. Pivk Darija, lekt. Podržaj Tina

Vsebina

Leksika: obdelava osnovnih tem, povezanih z vsakdanjim življenjem, izbrane aktualne družbene teme,
- razvijanje zmožnosti najosnovnejše komunikacije v konkretnih, vsakodnevnih govornih položajih. Razumevanje zapisanih in govorjenih avtenticnih besedil in tvorjenje enostavnih pisnih in govornih besedil.
- spoznavanje najsplošnejše frazeološke strukture sporazumevalnega jezika
Slovnica:
- osnove fonetike in fonologije
- osnove oblikoslovja: sklanjatev samostalnikov, zaimkov in pridevnikov, spreganje glagolov v sedanjem, preteklem casu, števnik.
- osnove pravopisa