Izbrana poglavja iz grške književnosti DD 1/II

Izbrana poglavja iz grške književnosti DD 1/II

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Senegačnik Branko

Predmet se izvaja ciklično za dva letnika (2. in 3.) skozi dva semestra. Sestavljen je iz samostojne študijske obveznosti in predavanja o izbrani temi. Semestrski blok predavanja je v prvem delu zasnovan pregledno, v drugem pa eksemplarično: ob izbrani temi z analizo izvirnih besedil uvaja v metodo filološkega dela.
Vsebina samostojne študijske obveznosti (po semestrih):

- arhaično obdobje;
- klasično obdobje;
- helenizem;
- obdobje rimskega cesarstva.

Okvirne teme tematskih blokov po zvrsteh:
- Homerska epika,
- Arhaična grška lirika,
- Grško zgodovinopisje
- Grška tragedija,
- Grška komedija,
- Helenizem,
- Grška književnost v cesarski dobi,
- Antični roman in epistolografija,
- Grška judovska in krščanska književnost.

Seminar je posvečen branju in interpretaciji izbranega avtorja ali besedila iz kateregakoli obdobja antične grške književnosti. Uvaja v metode filološke interpretacije in samostojno reševanje interpretacijskih problemov.

Obvezna:
M. Marinčič, Grška književnost arhaične dobe. Zgodovinski, problemski in bibliografski uvod, Ljubljana: Filozofska fakulteta 2004, 210 str.
S. Said, M. Trédé, Short HistoryofGreek Literature, London 1999, 218 str.

Eden od dveh navedenih priročnikov po izbiri:
A. Lesky, Geschichtedergriechischen Literatur, Bern 31971, 974 str. (hrvaški prevod 2001)
P. E. Easterling, B. M. W. Knox (ur.), The Cambridge HistoryofClassical Literature, 1: Greek Literature, Cambridge 1985, 960 str.

Dodatna:
T. Whitmarsh, AncientGreek Literature, Cambridge 2004, 284 str.
R. Cantarella, Grška književnost, Trst s. a., 564 str. (že precej zastarel, a edini celovit pregled grške književnosti v slovenščini)

Literatura za seminarje bo predpisana sproti k posamezni temi. / Bibliography to individualthematicunits is providedaccording to thechoiceoftopic.