Verzno besedilo

Verzno besedilo

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Bjelčevič Aleksander

a) Zgodovina pesniških sredstev v slovenski in drugih evropskih poezijah od rock glasbe nazaj preko knjižne poezije, ljudske in cerkvene pesmi do antike.
b) metrični sistemi: silabični, silabotonični, naglasni, svobodni verz
c) naglašenost metričnih vzorcev, cezura, skladnja
d) vrste rim in asonanc
e) vrste kitic (stanca, romarska kitica, ambrozijanska kitica idr.)
f) tropi: metafora, metonimija, sinekdoha,epitet, simbol, alegorija, paradoks idr.
g) pesemske vrste in oblike: himna, oda, elegija, balada, romanca idr.; sonet, gazela, glosa, triolet idr.

- Tone Pretnar: Iz zgodovine slovenskega verznega oblikovanja. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1997.
- Aleksander Isačenko: Slovenski verz. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1975.
- Słowiańska metryka porównawcza 1 do 8. Warszava: I B L, 1974 –2004.
- Aleksander Bjelčevič: Verz in kitica v popularni glasbi od srednjega veka do metala, punka in rapa. 40. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Filozofska fakulteta, 2004.
- G. Lakoff, M. Johnson: Sodobna teorija metafore. V: Kaj je metafora? Ljubljana: Krtina, 1998. 271– 325.
- The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics. Več izdaj.
- Leposlovje in dodatna literatura bo na spletni strani fakultete.