Uvod v slovansko skladnjo

Uvod v slovansko skladnjo

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Babič Vanda

Osnovne značilnosti oblikoskladnje, besednozvezne in stavčne skladnje slovanskih jezikov (poudarek na sodobnih knjižnih jezikih). Primerjalno-kontrastivna umestitev slovenskih skladenjskih pojavov v okviru slovanske skladnje. Pregled osnovnih pojmov zgodovinske skladnje. Ponazoritev posameznih skladenjskih sprememb (leksikalizacija, gramatikalizacija itn.) na slovanskem gradivu.

Belicová H.: Slovanské souvetí. Praha 1990.
Belicová H., Uhlírová L.: Slovanská veta. Praha 1996.
Dalewska-Gren H.: Jezyki slowianskie. Warszawa 1997.
Toporišič, J.: Slovenska slovnica. Ljubljana 2000.