Uvod v metode za geografe

Uvod v metode za geografe

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Rogelj Boštjan, izr. prof. dr. Krevs Marko

Vsebina

• metode, metodologija; pregled temeljnih kvantitativnih in kvalitativnih metod v znanstvenem in strokovnem delu geografa,
• podatki, informacije; viri podatkov, samostojno zbiranje podatkov (merjenje); zaščita avtorskih pravic in podatki; hranjenje podatkov,
• načini in učinkovitost predstavljanja podatkov; poljudno in znanstveno predstavljanje podatkov; povezovanje zbirk podatkov, relacijske zbirke podatkov (identifikator, jezik za poizvedovanje – SQL),
• osnove statističnih metod: urejanje množičnih podatkov; relativna števila; srednje vrednosti; mere razpršenosti; parametrične in neparametrične statistične metode; normalna frekvenčna porazdelitev, preverjanje normalnosti porazdelitve, pretvorbe spremenljivk; preizkušanje statističnih domnev; vzorčenje; statistična povezanost; analiza variance, post-hoc analiza variance; linearna regresijska analiza, intervalne ocene; uvod v večvariatno statistiko – multipla regresijska analiza, razvrščanje v skupine,
• uvod v analizo časovnih vrst,
• uvod v fotografijo kot metodo v geografovem delu.