Temelji slovenske zgodovine 19. stoletja

Temelji slovenske zgodovine 19. stoletja

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Selišnik Irena

Poudarek je na naslednjih tematskih sklopih:
- Značilnosti in dinamika gospodarske modernizacije slovenskega prostora v primerjavi z drugimi območji Habsburške monarhije.
- Demografski razvoj in postopno spreminjanje socialne strukture prebivalstva na Slovenskem.
- Značilnosti procesa nacionalnega oblikovanja Slovencev v primerjavi z drugimi narodi Habsburške monarhije (od nacionalizma elit do množičnega gibanja).
- Slovensko-nemška (italijanska, madžarska) razmerja.
- Oblikovanje značilne ideološko-politične konfiguracije v procesu politične demokratizacije monarhije (razlike po deželah).
- Samopodoba Slovencev (občutek ogroženosti, iskanje zaveznikov, /jugo/slovanska ideja).
- Slovenska politika v državnem zboru.
- Odnos Slovencev do Habsburške monarhije.

- F. Zwitter, O slovenskem narodnem vprašanju, Ljubljana 1990, 502 str.
- V. Melik, Slovenci 1848-1918. Razprave in članki, Maribor 2003, 766 str.
- P.Judson, Guardians of the Nation: Activists on the language frontiers of imperial Austria. Cambridge: Harvard University Press, 2006, 332 str
- P.Vodopivec, O gospodarskih in socialnih nazorih na Slovenskem v 19. Stoletju. Inštitut za novejšo zgodovino, 2006. 323 str.
- Razprave iz slovenske politične zgodovine (skripta: gradivo za interno uporabo), 2004
- Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Zv. VII. Verfassung und Parlamentarismus, I-II, Wien 2000