Starocerkvenoslovanska skladnja

Starocerkvenoslovanska skladnja

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Babič Vanda

Osnovne značilnosti oblikoskladnje, besednozvezne in stavčne skladnje stare cerkvene slovanščine. Primerjalno-kontrastivna umestitev starocerkvenoslovanskih skladenjskih pojavov v okviru slovanske skladnje. Vpliv grščine na starocerkvenoslovansko skladnjo. Ponazoritev posameznih skladenjskih pojavov na konkretnih besedilih.

?????????, ?.: ????????? ?? ??????????????? ????. ????? 1993.
?????????, ?. ?.: ??????????????? ????. ?????? 1974.
Łoś, J.: Gramatyka starosłowiańska. Kraków 1922.
Večerka, R.: Staroslověnština. Praha 1984.
Vondrák, V.: Altkirchenslavische Grammatik. Berlin 1912.