Socialna psihologija

Socialna psihologija

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Babnik Katarina, doc. dr. Mencin Marjeta, prof. ddr. Rus Velko, prof. dr. Miheljak Vladimir

Pri predmetu izhajamo iz sociohistoričnega modela socialne psihologije, ki vztraja pri družbeni kontekstualizaciji socialnopsiholoških konceptov. Osrednja pozornost je namenjena socialnopsihološkim koncepcijam razmerij med individualnim in družbenim od konca 19.stoletja dalje, ki temeljijo na tezi, da družbeni procesi časovno in logično obstajajo pred samozavedajočim se individuom: (simbolni) interakcionizem (G.H.Mead), njegov vpliv na socialnopsihološke konceptualizacije; socialnikonstruktivizem/konstrukcionizem (Harré, Gergen, Secord); dekonstruktivizem (Henriques, Venn). Predmet predstavlja mehanizme družbenega vpliva, analizira fenomene družbenega razlikovanja, procese in mehanizme normalizacije, preko katerih se oblikujejo samoumevni kriteriji dobrega, koristnega, normalnega in patološkega, deviantnega. Med temami, ki jim predmet posveča posebno pozornost, so vloga predsodkov in stereotipov v individualni psihični ekonomiji ter v re/produkciji hierarhičnih družbenih razmerij; psihologija množic, psihološki ideali liberalizma; vpliv družbenih manjšin na večino. V zadnjem delu pozornost namenja medosebnim odnosom na mikroravni: predstavi značilnosti psiholoških skupin, analizira skupinsko strukturo in specifične značilnosti medosebnih odnosov v skupini (socialna klima: kohezivnost, privlačnost, konfliktnost).

Izbrana poglavja iz:
Adorno, Th., W. (1976) K razmerju med psihologijo in sociologijo.* Problemi, let. 14, št. 163-168
Adorno, Th., W. (1981) Freudovska teorija in struktura fašistične propagande.
Augoustinos, M. in Walker, I. (1996). Social cognition. Sage, (»The social psychological study of ideology«), str. 288 – 312.
Beauvois, (2000) Razprava o liberalni sužnosti, Krtina, LJ.
Baert, P. (1998). Social theory in the twentieth century. NY: University press.
Deaux, K. in Philogene, G. (2001). Representations of the social. Blackwell Publishers.
Dittmar, H. (1992): The social psychology of material possession. To have is to be. Harresster wheatsheaf – St. Martin's press.
Fiske, A. (1992). The four elementary forms of sociality: framework for a united theory of social relations. Psychological Review, 99, 4, 689 – 723.
Freud S. (2001) Nelagodje v kulturi. Gyrus, LJ.
Freud S. (1981) Množična psihologija in analiza jaza.
Fromm, E. (1986). S onu stranu okova iluzije. Zagreb: Naprijed (več kot deset drugih knjig avtorja E. Fromma, izdanih s strani iste založbe, po izboru bralcev).
Gergen, Kenneth J.: Social construction in context. London, Thousand Oaks: Sage, 2001
Gurwitz, G.(1963): »Traite de sociologie«:
Neobvezno, vendar ad informandum:
Poleg Piageta so v tem imenitnem sociološkem delu še drugi psihološki avtorji s poglavji »Psihologija interpersonalnih odnosa« (Jean Stoetzel, str. 359 – 373), »Psihologija grupa« (Francois Bourricaud, str. 374 – 384), »Psihologija društvenih klasa« (Henri Lefebvre, str. 385 – 409), »Psihologija velikih cjelina i problem bazične ličnosti« (Dufrenne, M., str. 410 – 425) in, seveda, nekaj, kar bi potrebovali tudi »psihologi«, in sicer poglavje z naslovom »Sociologija in psihoanaliza« (Bastide, R., str. 426 – 446).
Himmelweit, H. (1990). Societal psychology. Sage.
Mead, George Herbert: On social psychology: Chicago, London: University of Chicago Press, 1964
Mencin – Čeplak, M. (2006). Values of young people in Slovenia: the search for personal security. YOUNG – Nordic Journal of Youth Research, vol. 14, št. 4, str. 291 – 308.
Mencin – Čeplak, M. (2009). Spolne/ seksualne norme, šola in legitimacija izključevanja. Sodobna pedagogika, letn. 60, št. 4, str. 120 – 132.
Miheljak, V. (2003). Spoznavni temelji psihologije. Ljubljana: FDV.
Moscovici (1993), The Invention of society, Polity Press, Cambridge.
Parker, J. et al. (2003). Social theory. NY: Palgrave Macmillan.
Rose, Nikolas: Inventing our Selves : Psychology, Power, and Personhood (Cambridge Studies in the History of Psychology). Cambridge University Press, 1998
Rus, V. S. (2011). Socialna, societalna in socio – psihologija/ psihosociologija. Ljubljana: FF.
Piaget, J. (1972): Epistemologie des sciences de l’homme. Paris: Gallimard. (Piaget, J. (1979). (Epistemologija nauka o čoveku. Beograd: Nolit)).
Smith, P. B. in Bond. M. H. ( 1998 ). Social psychology across culture. Prentice Hall.
Smith, E. R., & Mackie, D. N. (2000). Social psychology. Philadelphia: Psychology Press.
Ule Nastran, Mirjana: Socialna psihologija. Ljubljana: FDV, 2005
Ule Nastran, Mirjana (ur.): Predsodki in diskriminacija. Ljubljana: ZPS, 1999