Primerjalna skladnja slovanskih jezikov

Primerjalna skladnja slovanskih jezikov

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Babič Vanda

Osnovne razvojne značilnosti oblikoskladnje, besednozvezne in stavčne skladnje slovanskih jezikov. Zgodovinsko-primerjalna umestitev slovenskih skladenjskih pojavov v okviru slovanskega skladenjskega razvoja. Osnovni pojmi in problemi zgodovinske skladnje. Ponazoritev skladenjskih sprememb (leksikalizacija, gramatikalizacija itn.) na slovanskem gradivu.

- Hock, H. H.: Principles of Historical Linguistics. Berlin – New York 1991.
- Ivšić, S.: Slavenska poredbena gramatika. Zagreb 1970.
- Miklošič, F.: Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen. Heidelberg 1926.
- Vaillant, A.: Grammaire comparée del langues slaves V. La syntaxe. Paris 1977.
- Vondrák, V.: Vergleichende slavische Grammatik. Göttingen 1928.