Predšolska pedagogika z družinsko vzgojo

Predšolska pedagogika z družinsko vzgojo

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Hočevar Andreja, prof. dr. Kovač Šebart Mojca

Spremembe v strukturi družine. Analiza oblik družinskega življenja. Pravice posameznih subjektov v družini. Spremembe v procesu primarne socializacije. Otrok – politika – družina.

Družbena konstrukcija materinstva in očetovstva. Spreminjanje vlog in nosilcev vlog v družini. Analiza vzgojnih modelov v družini. Teorije, ki obravnavajo vlogo in spreminjanje discipliniranja in kaznovanja v procesu vzgoje. Nasilje v družini.

Primerjalne analize in razvoj sistemov institucionalne vzgoje: prikriti kurikulum, vzgoja v vrtcu in sodelovanje s starši pri vzgoji otrok – temeljni smotri in problemi pri načrtovanju intencionalne vzgoje, ponudba institucionalnih oblik vzgoje, sodelovanje staršev in vrtca, prehod iz vrtca v obvezno šolo, ipd.

Vrtci in sistemske rešitve v Sloveniji. Kurikularna zasnova – načrtovani in izvedbeni kurikulum. Integracija otrok s posebnimi potrebami. Načrtovanje, uvajanje, spremljanje in evalvacija kurikula za vrtce – posebej načrtovanje in izvajanje (samo)evalvacije, ter ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vrtcih.

Temeljna literatura
- deMause, L. (1998). The History of Child Abuse. The Journal of Psychohistory 25 (3).
- Donzelot, J. (1979). The Policing of Families. London: Hutchinson.
- Kroflič, R. (1997). Med poslušnostjo in odgovornostjo. Ljubljana: Vija.
- Kroflič, R. (2005). Vzgojiteljica - izhodišče prikritega kurikuluma v vrtcu. V: Prikriti kurikulum - rutina ali izziv v vrtcu. Ljubljana: Supra, str. 12–18.
- Lasch, C. (1979). The Culture of Narcissism. New York: W. W. Norton & Comany, Inc.
- Lindon, J. (2000). Early Years Care and Education in Europe. London: Hodderand Stoughton.
- Marjanovič Umek, L., Fekonja, U., Kavčič, T. in Poljanšek, A. (ured.) (2002). Kakovost v vrtcih. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete v Ljubljani.
- Seider, R. (1998). Socialna zgodovina družine. Ljubljana: Studia Humanitatis.
- Žižek S. (1987). Jezik, ideologija, Slovenci, Ljubljana: Delavska enotnost.

Relevantne bibliografske enote dostopne v knjižnicah in na svetovnem spletu – skladno z dogovorom na začetku študijskega leta.