Poučevanje slovenščine kot tujega jezika

Poučevanje slovenščine kot tujega jezika

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pirih Svetina Nataša

• temeljni pojmi področja slovenščine kot TJ
• proces učenja in poučevanja slovenščine kot tujega jezika
• dejavniki jezikovnega usvajanja in učenja
• ravni jezikovnega znanja
• komunikacijski pristop pri poučevanju slovenščine kot TJ
• metode poučevanja, razlaga, dajanje navodil
• delo z besedilom
• sporazumevalne dejavnosti: branje, poslušanje, govorjenje, pisanje
• dejavnosti pri pouku slovenščine kot tujega jezika
• učenje izgovorjave, besedišča, slovnice
• teme, situacije, pojmi, jezikovne funkcije
• testiranje znanja slovenščine kot J2/TJ
• gradiva za učenje, poučevanje in testiranje
• načrtovanje in izvedba pouka
• opazovanje in analiza pouka

• PIRIH-SVETINA, Nataša, 2005: Slovenščina kot tuji jezik. Domžale: Izolit.
• Pirih Svetina, Nataša, Schlamberger Brezar, Mojca, Perko, Gregor, Pognan, Patrice, 2016: Vestnik za tuje jezike/ Journal for foreign languages. Letn. 8, št. 1 (2016), str. 99-111.
• PIRIH-SVETINA, Nataša, 2016: Od kod sintetična metoda poučevanja slovenščine? Toporišičeva obdobja. Str. 505-512.
• PIRIH SVETINA NATAŠA, 2011: Slovenski jezik v stiku - učitelji pa v njegovem središču (o sodobnih usmeritvah večjezičnega in manjšinskega izobraževanja še s tega zornega kota). Slovenski jezik v stiku / uredili Sonja Novak Lukanovič, Vesna Mikolič.- Ljubljana, 2011. (Uporabno jezikoslovje ; 9/10). Str. 72–86.
• SKRIPTA 1-5. Priročniki za učitelje slovenščine kot drugega/tujega jezika. Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. 1997-2000.
• FERBEŽAR, Ina in drugi, 2004: Sporazumevalni prag za slovenščino. JEZIK IN SLOVSTVO: Slovenščina kot drugi/tuji jezik, 2004, 49/3-4.