Pokrajinska ekologija

Pokrajinska ekologija

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. Bobovnik Nejc, izr. prof. dr. Ogrin Matej

• Teoretsko metodološka izhodišča pokrajinske ekologije in njena vloga pri udejanjanju paradigme sonaravnosti;

• splošne značilnosti ekosistemov glede na njihov snovno-energetski pretok in stopnjo ter vzroke za njihovo preoblikovanost;

abiotski in biotski elementi okolja, osnovne ekologije organizmov;
• sestavine ekosistemov, različne oblike njihove medsebojne povezanosti;

• ekosistemi kot energetski sistemi in pomen biogeokemičnih krogotokov za njihovo delovanje in proizvodnjo biomase;

• biotska raznovrstnost in prilagajanje življenjskim pogojem;

• vloga sukcesije pri vzdrževanju naravnega ravnovesja in biotske pestrosti;

• aplikacija ekosistemskih mehanizmov ravnovesja pri načrtovanju sonaravnega razvoja;

• osnove in kriteriji pokrajinskoekoloških členitev. Kazalci in kriteriji za ocenjevanje ranljivosti okolja;

• ranljivost posameznih pokrajinotvornih sestavin in pokrajinskoekoloških enot Slovenije;

• Sonaravno gospodarjenje z občutljivimi ekosistemi. Geografske značilnosti občutljivih ekosistemov v Sloveniji in omejitve pri nadaljnjih antropogenih posegih.

• Naveh, Lieberman. 1993. Landscape Ecology. New York, Springer. 360 str.
• Park, C. C., 2007. The Environment. Principles and Applications. London, New York, Routledge, 660 str. (izbrana poglavja)
• De Vries, B.,J., M. Sustainability Science. New York. Cambridge Press. 590 str. (izbrana poglavja)
• Špes, M., Cigale, D., Lampič, B., Natek, K., Plut, D., Smrekar, A., 2002. Študija ranljivosti okolja. Metodologija in aplikacija. Ljubljana, Založba ZRC, 150 str.
• Tome, D., 2006. Ekologija. Organizmi v prostoru in času. Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, 344 str.
• Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici./ Other current literature available in the e-classroom.