Poglavja iz zgodovine jezikoslovja

Poglavja iz zgodovine jezikoslovja

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Markič Jasmina

Predmet jezikoslovja in njegova opredelitev. Jezik in sporočanje.
Zgodovinski pregled jezikoslovja od Antike do sredine 20. stoletja
Najpomembnejše jezikoslovne šole in teorije do sredine 20. stroletja (tradicionana slovnica, diahrona slovnica v 19. stoletju, strukturalizem, tvorbeno pretvorbena slovnica).
Jezikoslovje in druge vede.
Jezik in kultura. Jezik in literatura.
Klasiki španskega jezikoslovja.
Sodobni tokovi v španskem in hispanoameriškem jezikoslovju.

BENVENISTE, Emile (1982): Problemas de lingüística general, I, II. México, Espana, Argentina, Colombia: Siglo XXI Ed.
CRYSTAL, David (1997): Enciclopedia del Lenguaje de la Universidad de Cambridge. Madrid: Taurus.
GIL, J.M. (1999): Introducción a las teorías lingüísticas del siglo XX. Mar del Plata: Editorial Melusina.
JAKOBSON, Roman (1988), Lingüística y poética. Madrid: Cátedra.
MUNOZ-BASOLS, Javier; MORENO, Nina; TABOADA, Inma, LACORTE, Manel (2017): Introducción a la lingüística hispánica actual: teoría y práctica. London and New York: Routledge (Capítulos correspondientes).
REXACH, Javier (ed.)(2016): Enciclopedia de Lingüística Hispánica. London & New York: Routledge.
SAUSSURE, Ferdinand de (1955 y otras ediciones): Curso de lingüística general. Buenos Aires: Losada.
SAUSSURE, Ferdinand de (2018): Splošno jezikoslovje. Ljubljana: Studia Humanitatis.
SERRANO, Sebastia (1999): La lingüística. Barcelona: Montesinos
TUSÓN VALLS, Jesús (1984): Lingüística. Barcelona: Barcanova.

Strokovna literatura se sproti dopolnjuje z novejšimi izdajami in deli. / The literature will be subject to update.