Osnove ustnega prevajanja

Osnove ustnega prevajanja

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Zwitter Vitez Ana, lekt. dr. Oven Jacqueline

Vsebina

Prevajanje različnih (splošnih) krajših ustnih sporočil v slovenščino in v francoščino. Obdelava informacije (poslušanje, razumevanje, pomnjenje, govorna produkcija). Pomnjenje.
Zgradba besedila. Osnove zapisovanja pri konsekutivnem prevajanju (prepoznavanje logičnih vezi in njihovo zapisovanje v slovenščini in francoščini; uporaba kratic in sistem skrajševanja besed v slovenščini in v francoščini). Vadba osnov simultanega prevajanja v fonolaboratoriju (poslušanje besedila in hkratno prevajanje v ciljni jezik).
Vadba dikcije. Obogatitev obeh jezikov (slovenščine in francoščine) na leksikalni, skladenjski in besedilni ravni.