Opisna slovnica nove grščine I

Opisna slovnica nove grščine I

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. Tsiami Konstantina, prof. dr. Kavčič Jerneja

Opisna slovnica nove grščine I predstavlja nadaljevanje prvostopenjskega predmeta Uvod v novo grščino. Sestavljen je iz predavanj (v slovenščini) in vaj (v novi grščini).
Predavanja obravnavajo:
- novogrško glagolsko ureditev
- novogrško samostalniško in pridevniško ureditev
- novogrško skladnjo; tvorba in raba najpomembnejših odvisnih stavkov; priredje in podredje v novi grščini
Vaje so namenjene:
- sistematičnemu poglabljanju poznavanja novogrškega besedišča
- razvijanju sposobnosti za razumevanje tujega sporazumevanja in za tvorjenje lastnih ustnih sporočil v zlasti pogostejših vsakodnevnih govornih situacijah
- razvijanju sposobnosti pisnega izražanja: pisanje krajših sporočil v zvezi z zgoraj omenjenimi tematikami.

Antonopoulou, N. et al. ??st?p???s? ep???e?a? t?? e?????µ??e?a?. ?p?ped? ?. Tessa?????? 2000 (ucbenik in kaseta).
Arvanitakis, K., Arvanitakis F. ?p????????ste e??????? ??. ????a 20042 (ucbenik in kaseta).
Holton, D. et al. Greek, An Essential Grammar of the Modern Language. London and New York 2004.
Kavcic, J. Grško-slovenski in slovensko-grški evropski slovar. Ljubljana 2006.
Kavcic, J. Novogrška slovnica. Ljubljana 2010 (ponatis 2016).
Kinne, D. et al.: PONS-Kompaktwörterbuch für alle Fälle, Neugriechisch-Deutsch und Deutsch-Neugriechisch. Stuttgart 20022.
Moshou, D. et al. ?a??µata e????????. Tessa?????? 2001.
Stavropoulos, D. N. Oxford Greek-English Learner's Dictionary. Oxford 20004.
Triantafyllidis, M. ????? ?e?e??????? ??aµµat???. ????a 1941 (srbohrvaški prevod 1995, angleški prevod 1997).