Opazovalna praksa pri andragogiki

Opazovalna praksa pri andragogiki

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 2

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Govekar Okoliš Monika

Praksa se izvaja pod vodstvom visokošolskega učitelja/sodelavca in mentorja na partnerskih šolah oz. drugih institucijah, kjer se izvaja izobraževanje odraslih. Visokošolski učitelj/sodelavec bo koordiniral prakso, pripravljal gradivo in skupaj z mentorjem na šoli (oz. drugi instituciji) ocenjeval uspešnost opravljene prakse. Andragoška praksa se lahko izvaja razpršeno – 15 ur.

Glede na možen razpoložljiv čas in v dogovoru mentorja na instituciji s študentom, naj bi se izhajalo izmed naštetih vsebin:
• Spremljanje andragoškega dela in ustrezne komunikacije mentorja in vseh zaposlenih v instituciji (upoštevanje andragoških načel, vrst, oblik, metod, pogojev, tehnik dela z odraslimi ter potek izvajanja in vrednotenja izobraževanja in dela z odraslimi).
• Sodelovanje in pridobivanje praktičnih izkušenj pri načrtovanju, vodenju in izvajanju izobraževanja odraslih na instituciji, šoli (odraslih za dokončanje določenega formalnega ali neformalnega izobraževalnega programa, izobraževanja učiteljev, idr.).
• Hospitacije, sodelovanje in pridobitev praktičnih izkušenj pri organiziranju in vodenju andragoških oblik dela z odraslimi glede na njihove potrebe (vodenje sestankov, delavnic, študijskih krožkov, krajših izobraževalnih programov, vodenju diskusij in pri tem vključevanje odraslih v podporo in spodbujanje pridobivanja znanja) in se pri tem seznanijo z načini in oblikami vrednotenja izobraževanja/dela z odraslimi (učitelji in učenci).
• Praktične izkušnje z opazovanjem, spremljanjem in s sodelovanjem z mentorjem oz. sodelavci institucije pri vodenju, pripravi projektov, raznih prireditvah in koordiniranju institucije s širšim družbenim okoljem (posamezniki, institucijo, lokalno skupnostjo, idr.).
• Spoznavanje konkretnih situacij, različnih vlog andragoga in andragoškega sodelavca (izobraževalec, mentor, svetovalec, animator, »prodajalec« izobraževalnih programov, tutor v izobraževanju na daljavo, idr.) ter spoznavanje delovnih procesov znotraj institucije.
• Pridobitev znanja o pomenu, možnostih in oblikah stalnega osebnega izobraževanja in spodbujanja lastnega profesionalnega razvoja ter vseživljenjskega učenja in izobraževanja. Uporaba izobraževalne biografije v praksi.
• Kritično opazovanje procesa izobraževanja/dela z odraslimi (učitelji, idr.) v določeni instituciji in oblikovanje poročila s prakse z opisom in vrednotenjem dejavnosti, pri kateri je študent sodeloval. Vrednoti se andragoško delo institucije, kompetence mentorja na praksi in kompetence študenta, ki je opravil prakso.

Temeljna literatura:
- Govekar-Okoliš, M. (2011). Characteristics of mentors in the practical training of students. V: HOLEN, Jodi Bergland (ur.), PHILLIPS, Amy L. (ur.). Studies in education from diverse contexts. Grand Forks: College of education and human development, University of North Dakota, 2011, str. 59-69.
- Govekar-Okoliš, M., Kranjčec, R., Gruden, U. (2010) Praktično usposabljanje študentov v delovnih organizacijah in primeri praks. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. 70 str., graf. prikazi.
- Govekar-Okoliš, M. (2007). Učitelj mentor - mentor andragog na področju izobraževanja odraslih in andragoške prakse. V: Marentič-Požarnik, B., Puklek Levpušček, M., Resnik Planinc, T., Ilc, M., Kosevski, B., Židan, A., Peklaj, C. (ur.). Mentorstvo in profesionalna rast učiteljev. Ljubljana: Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete, str. 105-120.
- Jelenc, Z. (1991). Terminologija izobraževanja odraslih. Pedagoški inštitut pri Univerzi v Ljubljani, Ljubljana, str. 104.

Priporočena literatura:
- Govekar-Okoliš, M. (2000). Izobraževalna biografija: Pomen in oblikovanje osebne izobraževalne biografije. Andragoška spoznanja, št. 4, Ljubljana, str. 27-44.
- Jarvis, P. (1995). Adult and continuing Education. Theory and Practise. Routledge, New York, 302 str.
- Konrad, E. (1999). Delovne kariere: izziv za izobraževanje. Sodobna pedagogika, Ljubljana, let. 50, št. 2, str. 80-91.
- Kristančič, A. (1995). Svetovanje in komunikacija. ACS, Ljubljana, 185str.
- Trček, J. (1998). Medosebno komuniciranje – kontaktna kultura. Obzorja, Ljubljana, 189 str.
- Brečko, D. (2003). Sklenimo posel z vladarji znanja: Učna pogodba. Gospodarski vestnik Izobraževanje, Ljubljana, 138 str.
- Revija Andragoška spoznanja in drugi viri vezani na vsebino posameznikove prakse.