Metodologija jezikoslovnega raziskovanja

Metodologija jezikoslovnega raziskovanja

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Markič Jasmina, prof. dr. Pihler Ciglič Barbara

- Raziskovalno delo v jezikoslovju.
- Teoretična izhodišča, metodološki postopki pridobivanja podatkov in interpretacija rezultatov,
- opisno jezikoslovje in uporabno jezikoslovje (funkcionalizem in formalizem v jezikoslovju; sociolingvistika, pragmatično jezikoslovje, korpusno jezikoslovje, usvajanje jezika, dvojezičnost ...),
- postopki raziskovanja: opredelitev problema in raziskovalnih ciljev, pregled literature, zbiranje in obdelava gradiva, interpretacija rezultatov, oblikovanje zaključkov,
- praktični del: izbira teme in priprava dispozicije, izbor relevantne literature, zbiranje gradiva, zasnova raziskave, predstavitev dispozicije.

BALLESTEROS, Cristina, LLOBERA, Miquel (2005): Métodos de investigación. Universidad de Barcelona
CREME, Phylis, LEA, Mary R. (2013): Kako pisati na univerzi. Ljubljana: Modrijan.
ECO, U. (1993): Cómo se hace una tesis. Barcelona: Gedisa
FERLIGOJ, A. (1995: Osnove statistike. Ljubljana: samozaložba.
SABINO, Carlos (1992): El proceso de investigación. Caracas: Panapo.
HLADNIK, Miran: Praktični spisovnik. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
LEÓN, Orfelio, G. (2016): Cómo redactar textos científicos. Madrid: Garceta.
LÓPEZ MORALES (1994): Métodos de Investigación lingüística. Salamanca: Ediciones colegio de Espana.
MONTOLÍO, Estrella (dra.) (2014): Manual de escritura. Académica y profesional. 2 tomos. Barcelona: Ariel.
REGUERA, Alejandra (2016): Metodología de la investigación lingüística. Córdoba: Encuentro Grupo Editor.
VÁZQUEZ, Graciela (coord.)(2001): El discurso académico oral. Madrid: Edinumen
VÁZQUEZ, Graciela (coord.), (2001): Guía didáctica del discurso académico escrito. Madrid: Edinumen
TOLCHINSKI LANDSMAN, L. y RUBIO HURTADO, M. J. y ESCOFET ROIG, A. (2003), Tesis, Tesinas y Otras Tesituras: de la Pregunta de Investigación a la Defensa de la Tesis. Universidad de Barcelona.
Strokovna literatura se sproti dopolnjuje z novejšimi izdajami.